1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 7 februari 2023, nr. 5

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Haalbaarheidsonderzoek nieuw- of verbouw overdekt zwembad

Besluit:

  1. Ingestemd met de offerte van BOLD. Bouwmanagement BV voor een haalbaarheidsonderzoek verbouw of nieuwbouw in combinatie met verduurzaming van het overdekt zwembad.
  2. Dekking van de kosten ten laste brengen van programma 2. Meedoen in Winterswijk.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: H. Kappert

3. Beantwoording schriftelijke vragen Voor Winterswijk over scheiden van wonen met zorg

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

4. Stolpersteine in Winterswijk

Besluit:

  1. De motie 'Stolpersteine' dd. 25 mei 2022 uitvoeren zoals voorgesteld in de nota.
  2. Voor uitvoering van de motie in 2023 € 14.000 beschikbaar gesteld uit programma 4 van de begroting, en bij de begrotingsbehandeling 2024 de raad voorstellen voor de jaren 2024 tot en met 2027 jaarlijks een bedrag van € 14.000 in de begroting op te nemen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. Keur

5. Aanwijzing collectieve festiviteiten 2023

Besluit:
De volgende dagen in 2023 aangewezen als collectieve festiviteit als bedoeld in artikel 4.2 APV:

  • woensdag 26 april van 20.00 tot 01.00 uur (Koningsnacht);
  • donderdag 27 april van 13.00 tot 24.00 uur (Koningsdag);
  • woensdag 26 juli en woensdag 9 augustus, beide van 20.00 tot 24.00 uur (Dolle Muziekdagen);
  • donderdag 24 augustus van 19.00 tot 24.00 uur, vrijdag 25 augustus en zaterdag 26 augustus van 12.00 tot 01.00 uur en zondag 27 augustus van 13.00 tot 19.00 uur (Volksfeest).

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: T. van der Veen

6. Benoeming voorzitter Wmo-raad/adviesraad sociaal domein

Besluit:
Kennisgenomen van de nieuwe voorzitter van de  Wmo-raad/adviesraad sociaal domein mevrouw Rianne 
Stemerdink per 6 maart a.s.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar G. Rauwerdink

7. Machtiging gemeente Doetinchem ten behoeve van regionaal toezicht Wmo en Jeugd

Besluit:

  1. De gemeente Doetinchem gemachtigd tot het aanstellen van een of meerdere toezichthouders in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet.
  2. De gemeente Doetinchem gemachtigd tot het verkrijgen van toegang tot de ‘SVB portal Pgb’.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: E.C. Rootveld

8. Beantwoording schriftelijke vragen D66 bereikbaarheid Korpscheftaken

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: T. Wagenmans