1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 7 juni 2022, nr. 23

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.  Algemene vergadering van Aandeelhouders Leisurelands BV op 16 juni 2022

Besluit:

 1. Kennisgenomen van de agenda van de AVA Leisurelands van 16 juni 2022.
 2. Kennisgenomen van de jaarrekening en het jaarverslag Leisurelands 2021.
 3. Voor vertegenwoordiging van de gemeente en uitvoering van het stemrecht gekozen voor optie 
 4. wethouder E.J. de Haan van gemeente Lochem een volmacht te verlenen voor stemgerechtigde vertegenwoordiging van gemeente Winterswijk op de AVA Leisurelands.
 5. De gevolmachtigde bestuurder namens gemeente Winterswijk in laten stemmen met:
  1. De notulen van de AVA van 10 juni 2021;
  2. De jaarrekening Leisurelands 2021;
  3. Decharge van de directie voor het gevoerde beleid;
  4. Decharge van de Raad van Commissarissen voor gehouden toezicht;
  5. Vaststelling van de bestemming van het resultaat;
  6. Herbenoeming van de Raad van Commissarissen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: G. Beunk

3. Afhandeling motie energietoeslag

Besluit:
De motie afhandelen conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

4. Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers d.d. 16 juni 2022

Besluit:
Akkoord gegaan met de agenda van de vergadering van het AB op 16 juni 2022, het verslag van het AB van 21 april 2022 en de programmabegroting 2023.

Portefeuillehouder: H.J, Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder