1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 8 februari 2022, nr. 6

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Tarieven Wmo-reizigers ZOOV Op Maat vanaf 3 april 2022

Besluit:

 • De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor reizigers met een Wmo-indicatie per 3 april 2022 als volgt vaststellen:
  • een opstaptarief van € 1,01;
  • een kilometertarief van € 0,21 voor ritten van maximaal 20 km;
  • een kilometertarief van € 2,29 voor reisafstanden tussen 20 km en 40 km.
 • De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor reizigers zonder Wmo-indicatie per 3 april 2022 als volgt vaststellen:
  • een opstaptarief van € 3,03;
  • een kilometertarief van € 0,63 voor ritten van maximaal 20 km, als de reis niet met het openbaar vervoer of haltetaxiRRReis gemaakt kan worden;
  • een kilometertarief van € 2,29 voor ritten van maximaal 20 km, als de reis wel met het openbaar vervoer of haltetaxiRRReis gemaakt kan worden;
  • een kilometertarief van € 2,29 voor reisafstanden tussen 20 km en 40 km.
 • Het tarief per 1 januari 2023 indexeren met Landelijke Tariefindex (LTI) voor openbaar vervoer.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

3. Beantwoording raadsvragen fractie WB over de Gossinkweg

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: D.W. ter Maat

4. Benoeming ambtenaren burgerlijke stand

Besluit:
De benoeming van mevrouw J.J. Rietmeijer en mevrouw J.B. Sikkink-te Lindert, ambtenaren van de burgerlijke stand (ABS) van de gemeente Berkelland, als onbezoldigd ABS van de gemeente Winterswijk verlengd tot en met 31 december 2022.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J. Walvoort

5. Benoeming en samenstelling hoofdstembureau (aanvullend besluit 3)

Besluit:
Mevrouw J. Plekenpol ontslagen als reservelid en de heer T. Ebbers benoemd als nieuw reservelid van het hoofdstembureau.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J.H.B. Meyerink

6. Evaluatie pilotproject Grondgebruik

Besluit:
Kennisgenomen van het rapport 'Evaluatie snippergroenproject Gemeente Winterswijk' en deze voorleggen aan het Politiek Forum voor een richtinggevende uitspraak.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: R. Reijerink

7. Vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG op 17 februari 2022

Besluit:
Ingestemd met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R.E.M. Lankveld

8. Besluit op bezwaarschrift tegen het raadsbesluit locatiekeuze nieuw bedrijventerrein Misterweg

Besluit:
De raad voorstellen:

 • het advies van de Commissie Bezwaarschriften over te nemen;
 • het bezwaarschrift van het Buurtteam Bessinkgoorweg, tegen het raadsbesluit van 23 september 2021 (2021, nr IX-13), niet-ontvankelijk te verklaren en voor de motivering te verwijzen naar het integrale advies van de Commissie Bezwaarschriften;
 • geen dwangsom te verbeuren op grond van artikel 4:17 lid 6 onder c van de Algemene wet bestuursrecht.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink