1.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 10 mei 2022, nr. 19

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Voorliggende voorziening voor opvang van kinderen met een zorgvraag

Besluit:

  • Ingestemd met het projectplan voor de opvang van kinderen met een zorgvraag en hiervoor subsidie beschikbaar te stellen.
  • Hiervoor € 67.000 beschikbaar gesteld.
  • De beleidsregels plus BSO 2019 per 1 juli 2022 intrekken.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

3.    Benoeming lid en voorzitter Commissie Bezwaarschriften

Besluit:

  • Mevrouw mr. M.W.M. Piek-Heutinck benoemd tot lid van de Commissie Bezwaarschriften met ingang van 1 juni 2022 en de zittingstermijn gelijk laten lopen aan die van de overige commissieleden, oftewel tot 1 mei 2027.
  • De ingangsdatum van het ontslag van de heer mr. H. Heijs bepaald op 1 juni 2022.
  • De heer mr. J. Koopman ontslagen als lid en benoemd tot voorzitter van de Commissie Bezwaarschriften met ingang van 1 juni 2022; de zittingstermijn eindigt 1 mei 2027.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: A.B. Damkot

4.    Primitieve begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Stadsbank Oost Nederland

Besluit:
De raad voorstellen:

  • kennis te nemen van de Primitieve begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de SON;
  • geen zienswijze in te dienen op de Primitieve begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de SON.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek