1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 14 februari 2023, nr. 6

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Subsidieverzoek Ondernemen met Cultuur Winterswijk

Besluit:
De raad voorstellen in 2023 ten laste van de algemene reserve een budget van € 60.000 beschikbaar te stellen voor projectsubsidie aan stichting Ondernemen met Cultuur Winterswijk i.o.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: J. Ras, M. Roerdinkholder

3. Afsprakenkader kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven

Besluit

  • 1. Het voorgenomen besluit genomen:
    1. kennis te nemen van de brief van Alliander d.d. 28 november 2022 met daarin het voornemen om het Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven voor besluitvorming te agenderen op de AvA van 19 april 2023.
    2. in te stemmen met het Afsprakenkader op de AvA van 19 april 2023.
  • 2. ​​​​​​De raad voorstellen geen wensen of bedenkingen te uiten op  het voornemen om in te stemmen met de Afsprakenkader op de AvA van 19 april 2023   

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: J. ten Pas

4. Provinciale planningslijst woningbouw Winterswijk 2023

Besluit:
De provinciale planningslijst woningbouw Winterswijk 2023 vastgesteld en deze aanleveren aan de provincie 
Gelderland en de 8RHK Ambassadeurs.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: G. Beunk

5. Integraal veiligheidsplan 2023-2026

Besluit:

  1. Kennisgenomen van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.
  2. De raad voorstellen het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 vast te stellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: T. Wagenmans


6. Vergadering algemeen bestuur GGD NOG dd. 23 februari 2023

Besluit:
Ingestemd met de aan het algemeen bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: R. Lankveld