1.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 16 mei 2023, nr. 19

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. van de Weerd


2.    Directe vertegenwoordiging gemeente in ROAZ

Besluit:

 1. Ingestemd met de brief “Directe vertegenwoordiging van gemeenten in het Regionaal Overleg Acute Zorg”. 
 2. Ingestemd met de motie “Directe vertegenwoordiging van gemeenten in het Regionaal Overleg Acute Zorg” voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2023. 
 3. De portefeuillehouder Volksgezondheid van de gemeente Bronckhorst gemachtigd tot ondertekening van de brief en de motie. 

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: R.E.M. Lankveld


3.    Huisvesting cultuurpartners en gebiedsontwikkeling WoooW

Besluit:
De raad voorstellen:

 1. Scenario 4 aan te wijzen als enige verder uit te werken oplossing voor de huisvesting van de cultuurpartners en de gebiedsontwikkeling WoooW.
 2. Het college opdracht te geven de planontwikkeling voor de hoek Weverstraat - Dingstraat in gezamenlijkheid met de eigenaren en de buurt te vervolgen, met het doel daarin woningen, supermarkt, supermarktparkeren en centrumparkeren te verwezenlijken.
 3. Het college opdracht te geven op zo kort mogelijke termijn de huisvesting voor de cultuurpartners aan de Spoorstraat verder uit te laten werken tot een plan dat aan de raad ter beoordeling zal worden voorgelegd.
 4. Het college opdracht te geven de winkels met bovenliggende woningen verder uit te laten werken aan het Weurden tot een plan dat op zo kort mogelijke termijn aanbesteed zal worden.
 5. Het college opdracht te geven de toekomst voor de locaties Weurden (betaalbare woningen boven winkels) en hoek Roelvinkstraat – Dingstraat uit te werken tot een plan dat op zo kort mogelijke termijn aan de raad voor planologische besluitvorming voorgelegd zal worden.
 6. Het college opdracht te geven een subsidieaanvraag in het kader van de nationale Impulsaanpak Winkelgebieden voor te bereiden die in de tranche van 2024 ingediend kan worden.
 7. Het college opdracht te geven de begrotingsconsequenties van besluiten 2 tot en met 5 in de begroting 2024 aan de raad voor te leggen.
 8. Het college opdracht te geven de uitwerkingen van besluiten 2 tot en met 6 niet later dan met de kadernota 2025 aan de raad voor te leggen.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: G. Overkamp