1. Vaststelling bestemmingsplan Geessinkweg 3

Besluit:
De raad voorstellen:

  1. het bestemmingsplan 'Geessinkweg 3' gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
  2. in te stemmen met de ‘Nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan
    Geessinkweg 3’.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: T. Schopman