1.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 17 mei 2022, nr. 20

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Jaarstukken 2021 en Programmabegroting 2023 Regio Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

  • de jaarstukken 2021 van de Regio Achterhoek voor kennisgeving aan te nemen;
  • in te stemmen met de Programmabegroting 2023-2026 van de Regio Achterhoek en daarover geen zienswijzen in te dienen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

3.    Rapport onderzoek onteigend joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog

Besluit:

  • Kennisgenomen van het rapport 'Joods vastgoed in Winterswijk 1943-1950, Maarten-Jan Vos - Historisch onderzoek en meer, januari 2022.
  • Aan de Stichting Cultuurbehoud Achterhoek een schenking doen van € 75.000.
  • De niet-gedekte financiële consequenties ad € 43.000 ten laste brengen van de algemene reserve.        

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

4.    Algemene vergadering van Aandeelhouders NV ROVA Holding dd. 23 mei 2022

Besluit:
Ingestemd met de aan de AvA NV ROVA Holding gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen

5.    Gewijzigde verordening sociaal domein Winterswijk 2022

Besluit:
De raad voorstellen de Gewijzigde verordening sociaal domein Winterswijk 2022 vast te stellen per 1 juli 2022 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening sociaal domein Winterswijk 2022.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen, H.J. Tannemaat/ behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink, R. Hartman, B. klein Gunnewiek, R. Veerbeek