1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 18 april 2023, nr. 16

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Convenant jeugdhulp voor kinderen in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Besluit:

 1. Ingestemd met het convenant ten behoeve van jeugdhulp voor kinderen in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix van 1 februari 2023 tot 1 februari 2027.
 2. Het convenant met terugwerkende kracht aangaan per 1 februari 2023.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: R. Hartman

3. Uitwerking beleidskeuzes Omgevingsvisie Buitengebied

Besluit:
De raad voorstellen het document Uitwerking beleidskeuzes Omgevingsvisie Buitengebied vast te stellen.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: G. Overkamp

4. Jaarstukken 2022, begroting 2024 en meerjarenraming 2024-2027 Stadsbank Oost Nederland

Besluit:
Aan de raad voorstellen:

 1. kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van Stadsbank Oost Nederland;
 2. kennis te nemen van de Primitieve begroting 2024 van Stadsbank Oost Nederland en hierop geen zienswijze in te brengen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

5. Definitief ontwerp reconstructie Groenloseweg

Besluit:

 1. De raad voorstellen om de beslispunten 1 t/m 5 van het geamendeerde raadsbesluit van donderdag 24 november 2022 in te trekken.
 2. De raad voorstellen om het definitief ontwerp reconstructie Groenloseweg vast te stellen.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: R. Reijerink

6. Jaarstukken 2022 en Programmabegroting 2024 GGD Noord en Oost Gelderland

Besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met en geen zienswijze in te dienen tegen:

 1. de jaarstukken 2022 GGD NOG;
 2. de (concept) Programmabegroting 2024 GGD NOG.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: R. Lankveld

7. Evaluatie pilot ’BSO Zorginfrastructuur / Op weg naar inclusieve opvang’ en aanvraag verlenging pilotperiode

Besluit:

 1. Kennis genomen van de uitkomsten van de evaluatie 'BSO Zorgstructuur / Op weg naar inclusieve opvang'.
 2. Over de pilotperiode 1 juli 2022 – 1 juli 2023 een aanvullende subsidie van € 20.000 verstrekken.
 3. De pilot in aangepaste vorm verlengen tot 1 januari 2024.
 4. De raad voorstellen hiervoor ten laste van de Algemene Reserve een budget van € 90.512,28 beschikbaar te stellen.
 5. De pilot in het najaar van 2023 opnieuw evalueren en op basis daarvan voorstellen doen over het vervolg.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: R. Hartman

8. Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 Omgevingsdienst Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

 1. kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de ODA en in te stemmen met de nabetaling over 2022 van €67.000 in verband met de afname van meer producten en de nabetaling over 2022 van € 23.600 als bijdrage in het nadelig jaarrekeningresultaat 2022 van de ODA;
 2. kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging 2023 en in te stemmen met de verhoging van de bijdrage met € 64.700;
 3. kennis te nemen van de begroting 2024 en in te stemmen met de financiële bijdrage van € 856.000;
 4. geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarrekening 2022, de 1ste begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de ODA.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen

9. Ontwerp Gemeenschappelijke regeling VNOG

Besluit:
De raad voorstellen kennis te nemen van de ontwerp Gemeenschappelijke regeling VNOG en hierbij als zienswijze in te brengen dat er bij de herverdeeleffecten een korte ingroeitermijn van twee jaar aangehouden wordt.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Haan