1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 18 januari 2022, nr. 3

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Schenking beeld koude record

Besluit:
Het beeld dat het koude record symboliseert als geschenk aanvaard.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Ansink

3. Benoeming lid Wmo-raad

Besluit:
Mevrouw A. Booij-van den Brink met ingang van 24 januari 2022 benoemen als lid van de Wmo-raad.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

4. Regionaal LerenWerkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2020-2021

Besluit:

 • Het regionaal LerenWerkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2020-2021 vastgesteld.
 • De raad het regionaal LerenWerkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2020-2021 ter kennisname voorleggen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: S. te Brake

5. Beantwoording raadsvragen PvdA over gratis zelftesten voor minima

Besluit:
De vragen beantwoorden conform de bijgaande brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

6. Intentieverklaring project One Stop Shop Achterhoek

Besluit:

 • Ingestemd met het verzoek van het Agem Energieloket voor ondertekening van de intentieverklaring cofinanciering gemeenten voor het One Stop Shop project;
 • Aan het Agem Energieloket terugkoppelen dat:
  o de definitie ‘verduurzaamde woning’ helder moet worden gedefinieerd, bijvoorbeeld qua gerealiseerde energiebesparing of CO2-besparing;
  o er in het ontzorgconcept voldoende aandacht moet zijn voor een persoonlijke benadering (niet alleen online), bijvoorbeeld via het Centrum Duurzaam Winterswijk;
  o in het aanbod de productgarantie en de bespaargarantie helder moeten worden gedefinieerd en de eventuele risico’s voor het Agem Energieloket in kaart moeten worden gebracht;
  o er bij de ontwikkeling van de One Stop Shop voldoende aandacht moet zijn voor reeds bestaande ontwikkelingen zodat 'het wiel' niet opnieuw wordt uitgevonden.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: O. Markestein

7. Benoeming en samenstelling hoofdstembureau (aanvullend besluit 2)

Besluit:

 • Door een wijziging in de samenstelling van het hoofdstembureau de heer A. Klein Nibbelink ontslagen als lid en benoemd als plaatsvervangend voorzitter; mevrouw H. Videler ontslagen als plaatsvervangend voorzitter van het hoofdstembureau.
 • Mevrouw M. Wesselink benoemd als lid van het hoofdstembureau.
 • De ruimte waar het centraal stembureau zitting houdt gewijzigd en de raadzaal (mw. Kuipers-Rietbergplein 1) aangewezen als zittingsplaats.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J.H.B. Meyerink

8. 30 km/u tenzij in bebouwde kom Winterswijk

Besluit:

 • De raad voorstellen te kiezen voor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op wegen binnen de bebouwde kom, tenzij er gegronde redenen zijn om voor 50 km/u te (blijven) kiezen volgens het afwegingskader.
 • De raad voorstellen te kiezen voor een maximum snelheid van 30 km/u op de Groenloseweg en dit als uitgangspunt te hanteren bij de inrichting en aanbesteding van de geplande werkzaamheden in 2022.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: T. Temming

9. Aankoop Hanekampweg 33+33a

Besluit:

 • Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad, Hanekampweg 33+33a aankopen tegen de prijs en voorwaarden zoals opgenomen in deze nota.
 • De raad voorstellen:
  a. in te stemmen met de aankoop, onder gestelde voorwaarden in deze nota, van Hanekampweg 33+33a;
  b. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 747.500;
  c. voor de dekking eenmalig € 92.500 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve en de overige baten en lasten te verwerken via de 1e prognose 2022 in de begroting 2022 en verder.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: V.J.C. Jakobs, P. Neijs

10. Uit te werken programma(‘s) van eisen WoooW

Besluit:
De raad voorstellen twee ontwikkelvarianten voor het WoooW cultuurgebouw verder uit te werken inclusief bijbehorende gebiedsexploitaties en stedenbouwkundige kaders.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J. Eijpe, P. Neijs