1.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 23 mei 2022, nr. 21

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Algemeen Bestuur Regio Achterhoek dd. 1 juni 2022

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

3.    Jaarstukken 2021

Besluit: 

 1. Aan de raad voorstellen
  1. Ten aanzien van de grondexploitaties:
   • In te stemmen met de voor de jaarrekening 2021 geactualiseerde grondexploitatieberekeningen en daarmee tevens in te stemmen met de uitgangspunten die zijn gehanteerd voor het actualiseren van de grondexploitaties;
   • De in de begroting 2022 voor de grondexploitaties geraamde uitgaven aan te passen aan de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen.
  2. De jaarrekening en het jaarverslag 2021 vast te stellen.
  3. De verantwoording Single Information Single Audit (SiSa) vast te stellen.
  4. € 1.644.000 toe te voegen aan de reserve doorgeschoven activiteiten en dit bedrag in 2022 te onttrekken aan die reserve en beschikbaar te stellen voor de oorspronkelijk vastgestelde activiteiten.
  5. Het resultaat van € 2.972.000 als volgt te bestemmen:
   • € 172.000 te onttrekken aan de Reserve personeel en organisatie;
   • € 3.144.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
  6. Kennis te nemen van het oordeel en verslag van de accountant en de controleverklaring ENSIA.
 2. De bevestiging bij de jaarrekening afgeven aan de accountant.
 3. De adviezen van de accountant uit zijn accountantsverslag 2021 overnemen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: B. Freriks

4.    Herstelkosten brandcompartimentering Gerrit Komrij College 

Besluit:
Met het Gerrit Komrij College een schikking aangaan betreffende de herstelkosten van de  brandcompartimentering van het gebouw GKC zoals voorgesteld in de nota.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. Kappert

5.    Bestuursrapportage en 1e financiële prognose 2022

Besluit:

 1. Aan de raad voorstellen de bestuursrapportage inclusief 1e financiële prognose 2022 vast te stellen en daarmee:
  • kennis te nemen van de voortgang van doelstellingen en activiteiten 2022;
  • de begroting 2022 te wijzigen op de financiële bijstellingen in de rapportage.
 2. Vier nieuwe activiteiten toevoegen aan de begroting 2022.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: B. Freriks

6.    Benoeming gemeentesecretaris/algemeen directeur

Besluit:

 • De heer S. Weir per 1 augustus 2022 benoemd als gemeentesecretaris/algemeen directeur.
 • De burgemeester gemandateerd om verdere besluiten te nemen inzake de aanstelling van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T.P.J. Elburg