1.Tunnel spoorwegovergang Greversweg

Besluit:
De raad voorstellen:

  • kennis te nemen van de onderzochte varianten in de quick scan en de planuitwerking voor variant 1;
  • definitief af te zien van realisatie van een tunnel onder de Greversweg.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: T. Temming