1.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 29 maart 2022, nr. 13>

 Besluit:
 Besluitenlijst conform vastgesteld.

 Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 31 maart 2022, nr. 14

 Besluit:
 Besluitenlijst conform vastgesteld.

 Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3.    Vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG op 7 april 2022

 Besluit:
 Ingestemd met het aan het algemeen bestuur gedane voorstellen.

 Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

4.    5e Raadsupdate Taskforce Economie 

Besluit:
Kennisgenomen van de 5e Raadsupdate Taskforce Economie en deze toesturen aan de raads- en commissieleden.

 Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

5.    Projectplan Toekomsttuinen Noord- en Oost-Gelderland

Besluit:
Ingestemd met:

  • het projectplan Toekomsttuinen Noord- en Oost Gelderland 2022;
  • het aanstellen van een kwartiermaker en deze voor de Achterhoek te financieren uit de DUVO-middelen;
  • de voorgestelde projectorganisatie toekomsttuinen Noord- en Oost Gelderland van regionale bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

6.    Algemene Vergadering van Aandeelhouders Alliander NV d.d. 13 april 2022

Besluit:
Ingestemd met de aan de AvA gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

7.    Convenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden

Besluit:
Het Convenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

8.    Gebruik en beheer DRIS-displays bij bushaltes in OV-Oost

Besluit:    
De overeenkomst met de Provincie Gelderland sluiten voor gebruik en beheer van de DRIS-displays bij bushaltes en deze ondertekenen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: B.G. Stockmann

9.    Besluit op bezwaarschrift tegen het Wob-besluit locatiekeuze bedrijventerrein

Besluit:

  • Het advies van de Commissie Bezwaarschriften overgenomen:
    a) het bezwaarschrift tegen het besluit van 7 september 2021 met kenmerk 2011016 ongegrond te verklaren;    
    b) aanvulling te geven op de motivering van de stelling dat de financiële en economische belangen geschaad worden bij openbaarmaking van de exploitatieberekeningen.
  • Een overzicht aan bezwaarmaker verstrekken van de componenten waaruit de exploitatieberekening is opgebouwd, zonder vermelding van bedragen.
  • Een toelichting in algemene bewoordingen aan bezwaarmaker verstrekken op het verschil in kostprijs per m2.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink

10.    Vacatureprofiel gemeentesecretaris/algemeen directeur

Besluit:
Akkoord gegaan met het opgestelde functieprofiel voor de vacature van gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T.P.J. Elburg