1.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 31 mei 2022, nr. 22

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Instrumentarium betaalbare koop- en huurwoningen

Besluit:
De notitie instrumentarium betaalbare koop en huur ter kennis brengen van de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: G. Beunk

3.    Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2021

Besluit:
Het jaarverslag van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Winterswijk over 2021 voor kennisgeving aangenomen en ter informatie aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: A.B. Damkot

4.    Concept Programmabegroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

  • kennis te nemen van de concept Programmabegroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek;
  • geen zienswijze in te dienen op deze concept Programmabegroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

5.    Subsidieregeling voor woningeigenaren met energiearmoede

Besluit:

  • De Subsidieregeling voor woningeigenaren met energiearmoede gemeente Winterswijk vastgesteld.
  • De maatregelenlijst behorend bij de Subsidieregeling voor woningeigenaren met energiearmoede gemeente Winterswijk vastgesteld.
  • In de Subsidieregeling voor woningeigenaren met energiearmoede gemeente Winterswijk afgeweken van artikel 13.4 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: O. Markestein

6.    Eerste bestuursrapportage 2022 Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

  • kennis te nemen van de Eerste bestuursrapportage 2022 inclusief de voorgestelde Tweede  begrotingswijziging 2022 van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek;
  • geen zienswijze in te brengen op de Tweede begrotingswijziging 2022.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek