1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 1 februari 2022, nr. 5

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Deelname project Flexhuurwoningen kleine kernen Achterhoek

Besluit:
Deelnemen aan het project Flexhuurwoningen kleine kernen Achterhoek en de voorgestelde cofinanciering van € 6.667 beschikbaar gesteld.
  
Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: E. Rouw

3. Aanvraag suppletieregeling explosieven ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluit:
De raad voorstellen een suppletie-uitkering ten behoeve van niet ontplofte explosieven uit het Gemeentefonds voor het bedrag van € 2.992 aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
  
Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

4. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 11 februari 2022

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

5. Beslissing op bezwaar tegen dwangsombesluit van 1 oktober 2020 wegens de onrechtmatige bewoning van recreatiewoning Nieuw Beusinkweg 20-34

Besluit:

  • Het bezwaarschrift tegen het dwangsombesluit van 1 oktober 2020 ongegrond verklaard.
  • Met inachtneming van de omstandigheden die zich voordeden ná het besluit de begunstigingstermijn verlengd tot 6 maanden na de beslissing op bezwaar.
  • Het besluit van 1 oktober 2020 wegens de onrechtmatige bewoning van de recreatiewoning aan Nieuw Beusinkweg 20-34 voor het overige in stand gelaten.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: P. van Dijk

6. Wijziging GR VNOG nav collegebesluit 14 dec. 2021

Besluit:
Besloten de raad voor te stellen toestemming te verlenen aan het college om namens Winterswijk in te stemmen met de wijzing Gemeenschappelijke Regeling VNOG.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

7. Voornemen oprichting stichting risicobeheer Veiligheidsregio’s, nav collegebesluit 14 dec 2021

Besluit:
Besloten de raad voor te stellen kennis te nemen van het voorstel tot oprichting van een stichting risicobeheer veiligheidsregio`s en geen zienswijze in te brengen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans