1.   Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 12 april 2022, nr. 16

Besluit:

Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Verzoek Meewonen Winterswijk (Vereniging Mee Wonen) voor verklaring t.b.v. Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Besluit:

De verklaring afgeven middels bijgaande brief.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: G. Beunk

3.    Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 20 april 2022

Besluit:

Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

4.    Afhandeling motie inzicht in hernieuwbare energie

Besluit:

Conform bijgevoegde brief de raad op de hoogte stellen van de afhandeling van de motie: ‘inzicht in hernieuwbare energie’.
        
Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: B.H.A. Klein Nibbelink

5.    Intentieverklaring Museumconvenant

Besluit:

  1. Ingestemd met de intentieverklaring Museumconvenant.
  2. Wethouder Tannemaat gemandateerd om namens het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk de Intentieverklaring Museumconvenant te ondertekenen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

6.    Kaderbrief Programmabegroting 2023 Regio Achterhoek

Besluit:

Ingestemd met de uitgangspunten in de kaderbrief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

7.    Vergadering Algemeen Bestuur ECAL d.d. 21 april 2022

Besluit:

  1. Akkoord gegaan met de vaststelling van de agenda voor de vergadering van het AB op 21 april 2022, het verslag van het AB op 21 oktober 2021 en het werkplan 2022.
  2. Akkoord gegaan met het goedkeuren van de jaarrekening 20213. Voor de overige punten de vergaderstukken van het AB van 21 april 2022 voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

8.    Aanbod verslavingspreventie Iriszorg 2022

Besluit:

Een subsidie verstrekken ad € 14.212,76 aan Iriszorg voor verslavingspreventie 2022.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R.E.M. Lankveld