1.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 4 maart 2022, nr. 13

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Subsidietoekenning Steengoed Benutten Siloterrein aan Koopmans Projecten B.V.

Besluit:
Koopmans Projecten B.V. een subsidie van maximaal € 210.000 verleend voor het project Hof van Tuunte conform de bijgevoegde beschikking.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: J. Roelofsen, J. Eijpe

3.    Principeverzoek zonnepark Kottenseweg 123

Besluit:
Medewerking verlenen aan het verzoek een zonnepark van 0,8 ha mogelijk te maken nabij de Kottenseweg 123, mits aan de in de nota genoemde voorwaarden kan worden voldaan.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: W. Oortman

4.    Vervanging kunstgras hoofdveld FC Trias

Besluit:
Extra budget ad. € 34.000 beschikbaar gesteld teneinde het kunstgras hoofdveld FC Trias te vervangen in april 2022.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: P. Blaauwehand