1.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d.  9 mei 2023, nr. 18

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. van de Weerd


2.    Principeverzoek ontwikkeling Hoek Weurden – Dingstraat/Weverstraat

Besluit:

 1. Medewerking verleend aan de voorgestelde planontwikkeling voor de realisatie van sociale huur appartementen (inclusief parkeren) op de hoek van de Dingstraat en het Weurden in combinatie met uitbreiding van de supermarkt en het behoud van de huidige parkeerplaatsen.
 2. Bij de verdere planontwikkeling minimaal de volgende zaken uit laten werken:
  1. een passend stedenbouwkundig plan inclusief passende beeldkwaliteit en waar mogelijk rekening te houden met de stedenbouwkundige adviezen en randvoorwaarden. Sociale huurwoningen zijn belangrijk in het kader van de (regionale) woonagenda, maar het gepresenteerde plan biedt nog onvoldoende basis om als stedenbouwkundig passend beoordeeld te worden; 
  2. de wettelijk verplichte onderzoeken, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen mobiliteit, flora & fauna, akoestiek, bodem en stikstof;
  3. de financiële uitvoerbaarheid en de anterieure overeenkomst.
 3. Daarbij ten minste de volgende randvoorwaarden gesteld:
  1. een integraal plan waarbij de verschillende functies (wonen, supermarkt en parkeren) volwaardig ingepast worden;
  2. de participatie in samenspraak met de gemeente en omgeving wordt ingevuld;
  3. concretiseren en definitief maken van de afspraken tussen De Woonplaats & Vastned en de gemeente Winterswijk.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: K. Ellenbroek


3.    Besluit op bezwaar tegen afwijzende beschikking over een standplaatsvergunning op de zaterdagmarkt

Besluit:

 1. Het bezwaarschrift, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, gedeeltelijk gegrond verklaard en het besluit gedeeltelijk herroepen.
 2. Vergunning voor de zaterdagmarkt verleend voor de verkoop van belegde broodjes, salades, diverse hapjes en per stuk verpakte taartstukken.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: T. van der Veen