1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 14 februari 2023, nr. 6

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Roos

2. Bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Huppelseweg 11'

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Huppelseweg 11' vast te stellen.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: T. Schopman

3. Heroverweging locatiekeuze bedrijventerrein

Besluit:

  1. Het plan van aanpak om te komen tot een zorgvuldige locatiekeuze voor nieuw bedrijventerrein vastgesteld.
  2. De raad voorstellen:
    1. het raadsbesluit van 23 september 2021 - om de Misterweg aan te wijzen als locatie voor bedrijventerrein - in te trekken;
    2. kennis te nemen van het plan van aanpak om te komen tot een zorgvuldige keuze voor nieuw bedrijventerrein.