1.    Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 23 mei 2022, nr. 19

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.    Beslissing op bezwaar Maalderij tussen 7 en 9

Besluit:
Het advies van de Commissie Bezwaarschriften overgenomen en het bezwaar niet ontvankelijk verklaard.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: B.J.H. Krajenbrink

3.    Vaststelling bestemmingsplan Kottenseweg 18 tot 20 en Wooldseweg 13-II

Besluit:
De raad voorstellen:

  • in te stemmen met de 'Nota zienswijzen bestemmingsplan Kottenseweg 18 tot 20 en Wooldseweg 13-II';
  • het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
  • geen exploitatieplan vast te stellen;
  • een krediet van€ 138.000 beschikbaar te stellen voor het bouw- en woonrijp maken van het plangebied Kottenseweg 18 tot 20 en Wooldseweg 13-II.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Caglayan