In deze uitvoeringsagenda staan onze concrete activiteiten om het uiteindelijke doel te bereiken: een duurzame samenleving in 2050. Dat is een samenleving zonder negatieve invloed op het klimaat en zonder verspilling van materialen en grondstoffen.

Nieuwe uitvoeringsagenda in 2023

In 2023 maken we een nieuwe uitvoeringsagenda duurzaamheid. Totdat de gemeenteraad deze vaststelt, lopen de activiteiten van de huidige uitvoeringsagenda door.

Focuspunten van de uitvoeringsagenda

De ambities vragen forse inspanningen. We richten ons op 3 hoofddoelen.

1. Winterswijk energieneutraal in 2030

We zijn op weg naar een Winterswijk dat niet méér energie verbruikt dan we zelf duurzaam opwekken. Hiervoor zetten we nu maximaal in op energiebesparing en op het verduurzamen van alle woningen en gebouwen in Winterswijk.

2. Behoud en versterken van ons unieke landschap

Ons landschap speelt mee bij alle beslissingen over ontwikkelingen in Winterswijk. We herstellen en versterken de basiskwaliteit van het landschap. Vergroting van de biodiversiteit hoort daar natuurlijk bij.

Gemeentelijke organisatie: duurzaam in 2030

De gemeente geeft het goede voorbeeld. Al in 2030 moet de gemeentelijke organisatie volledig duurzaam zijn: géén negatieve invloed meer uitoefenen op het klimaat, en alle (afval)materialen en producten hergebruiken.

Pijlers van het beleid

Het duurzaamheidsbeleid van Winterswijk is gebaseerd op 5 pijlers.

  1. Energietransitie: We treffen maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, onder andere door geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken.
  2. Klimaatadaptatie: We treffen maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en extreme neerslag.
  3. Kringlopen (circulariteit): We stimuleren het gebruik van hernieuwbare materialen, zodat er minder vervuiling en verspilling optreedt.
  4. Biodiversiteit: We geven planten en dieren meer leefruimte door schoolpleinen, wijken en buurten te vergroenen.
  5. Cultuurhistorie: We beschermen en versterken cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van Winterswijk.

Ervaringen en ideeën uitwisselen

De gemeente stimuleert inwoners en bedrijven om duurzame maatregelen te treffen. We helpen mensen bij het maken van keuzes, zoals op het gebied van energiebesparing en opwekken van duurzame energie. Op het digitale platform WerkaanWinterswijk(externe link) kunt u meepraten, meedenken en informatie vinden over verschillende thema’s.

Integrale wijkaanpak

In de wijk De Pas zijn we begonnen om de woningen en de woonomgeving samen met de bewoners toekomstbestendig te maken. Gaandeweg zal dit in alle buurten en wijken van Winterswijk moeten gebeuren.

Meer over duurzaamheid in Winterswijk

Kijk op WerkaanWinterswijk(externe link). Op dit digitale plein delen we lokaal kennis en ervaringen over duurzaamheid en de overgang naar duurzame energie.

Document

U vindt de uitvoeringsagenda in ons raadsinformatiesysteem (agendapunt B.2)(externe link).