• Vergaderdatum 10 februari 2022
 • Locatie Gemeentekantoor Winterswijk

Aanwezig:

 • R. Brongers,
 • H. Donderwinkel
 • R. Crols,
 • F. van de Ven,
 • H. Kruisselbrink,
 • L. Keunen (commissieleden)
 • J. Ras (technisch adviseur)
 • A. Hogeslag (agendalid)
 • J. Goorhuis,
 • W. Peletier
 • H. Floor, ver. Het Museum
 • Verslaglegging J. Ras
 • E-mail secretaris: mnavis@winterswijk.nl

1. Opening, vaststelling agenda en inventarisatie publiek

Bij afwezigheid van M. Navis verzorgt J. Ras de notulen van deze vergadering.

2. Verslag en actielijst 16 december 2021

Naar aanleiding van de Puipromotieprijs is er te melden dat er dit jaar geen uitreiking was omdat er geen geschikte projecten waren.
Verder geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

3. Actielijst

 • Punt 1 Blijft staan
 • Punt 2 Kan eraf
 • Punt 3 Blijft staan
 • Punt 4 Wouter Oortman (RO) navragen - Marieke
 • Punt 5 Agenderen volgende vergadering 21 april
 • Punt 6 Kan eraf
 • Punt 7 Blijft staan

4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen

Ingekomen

Uitnodiging Willem Peletier; onthulling van het nieuwe informatiebord over de Diepboring Plantengaarde zaterdag 19 feb. Frank gaat hier naar toe namens de ACH.

Verzonden

Adviesbrief Teunishoes - Adviesbrief Kottenseweg 128-130

Mededelingen

Complimenten voor Luuk en Arie met de televisieopnamen.

4. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies

Twee moties in de raad:

 • Behoud van traditie eindejaarfluit bij Philips
 • Inventarisatie historische paden
 • BW heeft besloten om de kerkgebouwen aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Nieuwe werkwijze en rol adviseurs m.b.t. omgevingswet – John Westerdiep

Korte toelichting door John Westerdiep op werkproces LEEF:

Het nieuwe werkproces is zo ingericht dat dit de dienstverlening voor de fysieke leefomgeving laagdrempeliger, eenvoudiger, eenduidiger en sneller maakt. Dit bereiken we door de invoering van 'LEEF, hét loket voor de leefomgeving' en een gerichte behandeling van vragen en initiatieven. Hoe het werkproces werkt, zie je in de animatie:

Invoering van het nieuwe werkproces

We kiezen ervoor om het nieuwe werkproces stapsgewijs in te voeren. Dit biedt ons de mogelijkheid om al doende te leren en iedereen zo goed mogelijk aan te kunnen laten sluiten. We starten 1 februari 2022 en vanaf 1 mei is het nieuwe werkproces geheel in werking.

 • 1 februari: start van 'LEEF, hét loket voor de leefomgeving'. Vanaf dit moment kunnen alle vragen en initiatieven via dit loket worden ingediend. LEEF is dan te bereiken via LEEF@winterswijk.nl.
 • 1 maart: start Omgevingskamer. Vanaf dit moment zullen alle initiatieven met een zekere impact behandeld worden door de Omgevingskamer. Dit is ook het moment dat de dienstverlening naar buiten wordt gecommuniceerd. Naast een eigen emailadres is er dan ook een telefoonnummer. Er wordt nagedacht over een fysiek loket.
 • 1 mei: start van het gehele werkproces. Vanaf dit moment moeten alle vragen en initiatieven via 'LEEF, het loket voor de leefomgeving' worden behandeld en doorgeleid. Als een initiatief niet via het werkproces is behandeld, dan zal deze niet tot besluitvorming kunnen komen.

Met de ACH is een pilot uitgevoerd met een zonneveld. Hier was Frank bij aanwezig. Tips Frank n.a.v. pilot:

 • Er was weinig informatie vooraf beschikbaar;
 • Dit vraagt meer voorbereiding;
 • Veldbezoek , is lastig in te plannen op vrijwillige basis wanneer leden ACH nog een baan overdag hebben. Hoe inregelen?;
 • Tip: indien deskundigheid gevraagd wordt moeten er middelen zijn om een professional inhuren; hetzij extern hetzij uit de ACH.

    Verdere constateringen en vragen:

 • Positief is om in de initiatieffase inbreng te kunnen leveren. Dit is de meest invloedrijke fase;
 • Vraag, welk moment zijn adviezen openbaar in het proces?;
 • Gegevens over gebieden/Winterswijk vroeg verzamelen om inbreng te geven in initiatieffase;
 • Vraag is of bij hoge frequentie aan initiatieven de ACH aanwezig kan zijn bij veldbezoeken en tijdig adviezen (binnen week) kan leveren. De frequentie van vergaderen en beschikbaarheid van de ACH leden gaat dan fors omhoog in aantal uren;

Er is ook een verschil in (fase 1) individueel deskundig advies en (fase 2-3) een collectief gewogen advies.

6. Stand van zaken omgevingsvisie Misterweg

(Gerard Overkamp was niet aanwezig). Schuift door naar de volgende vergadering. Met projectleider Martje van de Kamp overleggen, actie Marieke.

7. Favoriete post 65 project Winterswijk

Oproep vanuit Gelders Genootschap in opdracht van RCE om eerste indruk te krijgen van aanwezigheid post 65 waardevolle objecten/complexen.
Eerste brainstorm:

 • Bloemkoolwijken zoals De Pas;
 • Bankgebouwen (voormalige RABO);
 • Cultuurgebouwen (Boogiewoogie);
 • Ziekenhuis Beatrix;
 • Immanuel kerk net aangewezen als gemeentelijk monument uit post ’65 periode.

Luuk Keunen mailt een kaart vanuit BAG door met panden die geregistreerd zijn in periode 1965-1990.
Iedereen geeft Roger Crols tips door, actie ACH.

8. Luikenhuis (monumentenbeschrijving)

Unaniem positief over verzoek en geen opmerkingen op beschrijving

9. Raamwerk werkwijze beoordeling/principeverzoeken ACH

Over proces geen opmerkingen. Wel wijzigingen en aanvullingen in tekst: ACH adviseert BW niet LEEF. Onderwerpen toevoegen bij in te dienen stukken. Joyce zal raamwerk tekstueel aanpassen en nog ter controle rondmailen.

10. Adviesaanvraag Groenloseweg 110

Positief mits..

 • Wat gebeurt er met het erf?
 • Zorg dragen dat ensemble overeind blijft (beleefbaar/zichtbaar)
 • Restricties meegeven op bijvoorbeeld schuttingen e.d.

Advies volgt per mail.

11. Agendapunten volgende vergadering

 • Aardkundige en archeologische beschrijvingen door K. Meinderts;
 • Loes Wielink over nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit waar ACH plek in krijgt;
 • Gebiedsontwikkeling Misterweg, Martje van de Kamp uitnodigen.

12. Rondvraag

Vraag aandacht voor veldschuurtjes, de geïnventariseerde objecten krijgen een plek als dubbelbestemming cultuurhistorisch waardevol in bestemmingsplanherziening Buitengebied.