• Vergaderdatum 16 december 2021
 • Locatie Gemeentekantoor Winterswijk


Aanwezig:

 • H. Donderwinkel (vervangend voorzitter)
 • R. Crols, R. de Jong, F. van de Ven, H. Kruisselbrink, L. Keunen (commissieleden)
 • J. Ras (technisch adviseur)
 • M. Navis (secretaris)
 • A. Hogeslag (agendalid)
 • J. Goorhuis H. Floor, ver. Het Museum
 • K. Meinderts, Gem. Winterswijk

Verslaglegging secretaris

Email secretaris: mnavis@winterswijk.nl

1. Opening, vaststelling agenda en inventarisatie publiek

Bij afwezigheid van R. Brongers treedt H. Donderwinkel naar voren als vervangend voorzitter.
Agendapunten 10 volgt gelijk na punt 2. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2. Inventarisatie publiek

Dit agendapunt wordt vanaf heden samengevoegd met de opening en vaststelling agenda.

3. Verslag en actielijst 14 oktober 2021

A. Hogeslag merkt op dat er veel fouten zaten in het verslag. De secretaris belooft beterschap.Verder geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

Actielijst

Punt 1 Blijft staan
Punt 2 Ontwikkelingen spoorzone; wordt nagevraagd door Joyce
Punt 3 Volgt in deze vergadering, actie gaat eraf
Punt 4 Hans pakt dit op en gaat dit nakijken
Punt 5 Gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, actie gaat eraf
Punt 6 Brief is verzonden, actie gaat eraf
Punt 7 Stvz medegedeeld, actie gaat eraf
Punt 8 Blijft staan

Adviesaanvraag Kottenseweg 128-130 C. Ortelee (digitaal)

C. Ortelee ligt de aanvraag toe. L. Keunen heeft geen bezwaar dat het achterste deel blijft staan, en niet aan te passen alsof het lijkt dat deze er oorspronkelijk bij hoor. Het gaat hier om een karakteristiek pand (nr. 128) met een nieuwe aanbouw. R. Crols geeft aan dat het niet verbonden moet worden met elkaar, het zijn twee verschillende delen. De commissie adviseert positief met de opmerking dat het duidelijk moet blijven dat het om een karakteristiek pand gaat met een nieuwe aanbouw erachter.

4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen

Ingekomen

 1. Erfgoed nieuwsbrief November
 2. Opname bijeenkomst gebiedsgerichte aanpak en startnotitie

Verzonden

 1. Adviesbrief schoppe Olden Goorweg 14 – 28-10-2021
 2. Intentieverklaring interieurproject

Mededelingen

Deelnemers aan de brainstormsessie toekomst WCL zijn Hans-Riemie, zij sluiten ook aan bij het
gebiedsteam Gebiedsgerichte aanpak;

Mededeling vanuit G. Overkamp: op basis van de toezegging vorige vergadering kan hij melden
dat de bilaterale gesprekken met partijen die meedoen aan de gebiedsvisie Misterweg lopende
zijn;

Riemie is gevraagd als voorzitter van de Pui Promotieprijs namens de ACH. Dit jaar echter geen
uitreiking omdat er geen geschikte projecten waren;

Oost – Achterhoek is genomineerd voor de BNG erfgoedprijs. Eind januari volgt er een pitch voor
de jury. Hiervoor wordt een vriendenboekje gemaakt welke dan gepresenteerd wordt;

Voor de publieksprijs kan er gestemd worden op Oost-Achterhoek. Hiervoor wordt t.z.t. ook de
hulp van de commissie gevraagd;

Tijdens de raadscommissie van 16 december worden de kerkenvisie en de museumvisie
vastgesteld;

Tijdens de raadsvergadering van 2 december zijn interessante stukken besproken, dit is na te
kijken op site van Gemeente Winterswijk.

6. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies

Geen

7. Beschrijving aardkundig en archeologische waardevolle terreinen – K. Meinderts

Van de aardkundige beschrijvingen worden er nog een aantal aangepast. Hier komt K. Meinderts later op
terug. Voor nu gaat het over de archeologische beschrijvingen.
Van elke beschrijving is er een kaart ontstaan waarop alle informatie die er is bij elkaar is gevoegd. Op
deze manier is er een catalogus met de huidige stand van zaken over de kennis van betreffende terrein.
Hiervoor zijn bijdrages geleverd door RAAP, met o.a. L. Keunen en de werkgroep, met o.a. R. de Jong.
Voor zover mogelijk zijn er redengevende beschrijvingen/waarderingen opgemaakt. Nu ligt er voldoende
voor een evt. vervolgonderzoek / beheer / bescherming. Het doel van deze database van samenvattende
is dat dit een vertrekpunt is voor publiekacties en vervolgonderzoek. In januari komt het ter kennisgeving
in de raad. Het verzoek is om hier predent mee om te gaan. Wat vind de commissie van het geheel?
De commissie spreekt zijn waardering uit voor dit onderwerp. Er is goed over nagedacht met het oog op
ode aan het landschap. H. Floor vraagt of het op de website wordt geplaatst, dit volgt nadat het in de
raad is geweest. Verder zou het nog een optie zijn om onderwerpen verder uit te diepen, genoemd
worden Havenzate, Plaggenessen, landweer/verdedigingswerken. Voorstel van de voorzitter is om de
hoogtepunten eruit te pakken voor de volgende vergadering van 10 februari 2022. Tevens kunnen we
dan de aardkundige waarden bespreken. Deze staat genoteerd en we zien K. Meinderts dan ook graag
weer verschijnen.

8.Werkwijze beoordelingen/principeverzoeken ACH

De beoordelingen gaan om de karakteristieke panden, deze zijn nu vanaf de openbare weg beoordeelt.
Bij een princiepeverzoek wordt gekeken of het kansrijk is ja of nee. Vervolgens komt er een
onderzoek/verdiepingsslag en gaat de beoordeling lopen. Waar staat de commissie hierin, ligt dit bij de
aanvrager, de commissie of bij een derde zodat de commissie niet hoeft te onderzoeken maar alleen te
beoordelen. Het moet duidelijk worden voor de aanvrager wat er aangeleverd moet worden, in de vorm van een toetsingsformulier, vervolgens maakt de commissie een quickscan en bij de volgende fase volgt er een verdiepingsslag. J. Ras gaat hier een raamwerk voor opmaken, deze wordt in de vergadering van 10 februari besproken. Als we hier mee aan de slag gaan dan is dit voor een proefperiode met aansluitend een evaluatie. R. Crols en H. Kruisselbrink denken hier verder in mee.

9. Adviesaanvraag Meester Meinenweg 31, Teunishoes

De inventarisatie is ontstaan vanuit de wettelijke verplichting, positief aan de buitenkant en negatief aan de binnenkant. Na het bespreken van de inventarisatie is de conclusie dat de waardering iets hoger kan en dat dit verdedigbaar is. De cultuurhistorische waarde is dan ook beoordeeld als "positief', maar met de kanttekening dat er veel verbeterd moet worden om verloren gegane waarden te herstellen. Het verdient daarom aanbeveling bij het verlenen van toestemming voor de realisatie van een gastenverblijf duidelijk voorwaarden te verbinden aan het verlenen van een vergunning, zodat de nieuwe ontwikkelingen gaan bijdragen aan herstel van cultuurhistorische waarden van zowel het pand als het erf. A. Hogeslag spreekt zijn zorg uit over het erf, hier blijft niets van over. J. Ras geeft aan dat er ook nog een landschappelijk erfinrichtingsplan moet komen. Het beleid van Ruimtelijke kwaliteit is dat het altijd een verbetering is t.o.v. de huidige situatie.

10. Adviesaanvraag Schoppe Geldereschweg 90, Winterswijk Meddo

Aanvullende stukken volgen, wordt vervolgd.

11. Adviesaanvraag aanwijzingen 3 gemeentelijke monumenten (kerken)

De aanvraag is op verzoek van de drie kerken en kan door naar het college. De adviesbrief wordt opgemaakt door secretaris.

12. Vaststelling vergaderplanning 2022

De planning is akkoord en wordt bij deze vastgesteld en meegestuurd met de notulen.

13. Agendapunten volgende vergadering

 • Aardkundige en archeologische beschrijvingen door K. Meinderts;
 • Raamwerk werkwijze beoordelingen/verzoeken ACH;
 • Adviesaanvraag Geldereschweg 90, Winterswijk Meddo.

14. Rondvraag

Dit is de laatste vergadering van R. de Jong als commissielid. R. de Jong bedankt iedereen en wenst de commissie succes! Wat hij nog me wil geven is om ook te kijken naar nieuwe dingen. Voorzitter H. Donderwinkel dankt R. de Jong voor zijn inzet met een bos bloemen en de woorden “We verliezen een zeer gewaardeerd commissielid en betreuren het zeer dat je terugtreed. Heel hartelijk dank voor je inzet”!


F. van de Ven zou graag samen met een medewerker afdeling Ruimtelijke Ordening kijken naar de nieuwe werkwijze en de rol van adviseurs daarbij. Dit naar aanleiding van de sessie locatie Zonneveld.
Hiervoor wordt John Westerdiep uitgenodigd voor de volgende vergadering.


In het kader van Project 1572 volgt er een uitgebreid regio breed programma in 2022. Wanneer er vanuit ieders achterban ideeën zijn over wat er gedaan kan worden, ga in gesprek met de projectleider Johan Godschalk. Het onderzoek vanuit erfgoed “Gelre 1572”is erg leuk om te bekijken. In het Ecal jaarboek
gaat het vooral over 1572 in de Achterhoek. Hierin lees je ook de koppeling met de 4 V’s (vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid) en om het naar het nu te brengen. De link naar het rapport en naar de leestip volgt als bijlage bij deze notulen.
Aan de hand van de presentatie van K. Meinderts oppert H. Kruisselbrink het idee om vanuit de wekelijkse column in het Achterhoek Nieuws “Op het bankje”, B. Harfsterkamp uit te nodigen om op de fiets alle locaties te bezoeken. Een tip van J. Ras is dat ook jong WCL hiervoor uitgenodigd kan worden.
Aan de hand van de presentatie Mauritius heeft J. Ras 17 december 2021 pitches met 6 bureaus. Vervolgens wordt de uitvraag strakker geformuleerd en volgen er aanbesteding formulieren.

15. Sluiting vergadering

De voorzitter dank de gehele commissie en alle aanwezigen hartelijk voor de inzet. Iedereen een gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2022!