Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk maakt hierbij bekend dat de gemeente Winterswijk voornemens is om een koopovereenkomst aan te gaan.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Team Vastgoed van de gemeente via e-mailadres vastgoed@winterswijk.nl onder vermelding van 'Verkoop Recht van Opstal Badweg' en aangeven welke nadere informatie benodigd is.

Iedere gegadigde, die interesse heeft in het aangeboden onroerend goed en voldoet aan de daarbij gestelde criteria, dient zijn of haar interesse kenbaar te maken door het zenden van een brief of e-mail aan vastgoed@winterswijk.nl onder vermelding van 'Verkoop Recht van Opstal Badweg' met een verklaring hoe er wordt voldaan aan de selectiecriteria. Om de voortgang in deze trajecten te bewaken, hanteren wij een termijn van 28 kalenderdag na publicatie tot en met 15 november 2022. Brieven en e-mails die wij na afloop van deze periode ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.

In 2020 heeft de potentiële koper zich actief gemeld met de vraag of zij gebruik konden maken van de optie tot koop van het recht van opstal, zoals afgesproken in de huurovereenkomst. Sindsdien zijn er gesprekken gevoerd en onderzoeken gedaan om te komen tot een verkoop van het recht van opstal voor een termijn van 30 jaar. De gemeente Winterswijk heeft bij de beoordeling van deze potentiële koper gebruik gemaakt van onderstaande criteria en is voornemens om met deze partij een koopovereenkomst te sluiten.

Plattegrond met daarop aangegeven de grenzen van de opstal Badweg
Kadastraal nummerVerkoopprijs (exclusief bijkomende kosten/btw)
WTW00E10470(deels)€ 445.000

Selectiecriteria

  • De geselecteerde koper dient te voldoen aan het bestemmingsplan en de beperkingen welke samenhangen met de monumentenstatus.
  • De geselecteerde koper dient het bestaande gebruik door de huidige uitbater te eerbiedigen
  • De geselecteerde koper dient de bruikleenovereenkomst voor de kleedkamers e.d. door de Stichting Behoud Strandbad te eerbiedigen.
  • De geselecteerde koper dient bij voorkeur sinds tenminste 1 januari 2020 reeds een vestiging te hebben of woonachtig te zijn in Winterswijk, zodat er invulling wordt gegeven aan de wens om een lokale partij als opvolgend eigenaar te hebben.