Winterswijk kent een sterke economie met een grote diversiteit aan bedrijvigheid. Direct zorgen deze bedrijven voor werkgelegenheid. Indirect dragen zij bij aan de leefbaarheid van Winterswijk met voorzieningen als cultuur, sport en vele verenigingen. Voor de komende 20 tot 30 jaar is nieuw bedrijventerrein nodig voor de groei en ontwikkeling van dit bedrijfsleven. Tegelijkertijd is beschikbaar bedrijventerrein schaars. Daarom zoekt de gemeente naar een geschikte locatie voor nieuw bedrijventerrein. 

Waar staan we nu?

In vier stappen werkt de gemeente toe naar een locatiekeuze. De gemeenteraad stelt vooraf randvoorwaarden vast en kiest een onderzoeksmethodiek. Zij denken na welke eigenschappen een locatie minimaal moet hebben en hoe deze vervolgens verder onderzocht moeten worden. Op basis van deze richtlijnen wordt een aantal locaties geselecteerd en volgt een uitgebreide analyse. Het collegebesluit met daarin het plan van aanpak vindt u op deze website. (externe link)

Planning

De gemeente maakt naar verwachting begin 2024 een keuze voor een locatie. Blijf deze pagina in de gaten houden voor de laatste ontwikkelingen.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen rondom het onderzoek naar nieuw bedrijventerrein.

Is een nieuw bedrijventerrein wel nodig?

Ja. De groeiprognoses laten zien dat er voor de komende 20 tot 30 jaar extra ruimte nodig is voor de ontwikkeling van het Winterswijkse bedrijfsleven. Dit is belangrijk voor de instandhouding van de werkgelegenheid in Winterswijk. De gemeente heeft bijna geen nieuw bedrijventerrein meer beschikbaar en de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen is beperkt. Dit aanbod is onvoldoende om te voorzien in de vraag op de langere termijn. Daarom is er dus nieuw bedrijventerrein nodig.

In hoeveel behoefte voorziet het bedrijventerrein van de voormalige Steenfabriek?

Het terrein van de steenfabriek is 4,8 hectare. Het voorziet op korte termijn in de behoefte aan bedrijventerrein maar is niet voldoende voor de behoefte op lange termijn. Daarvoor is het terrein niet groot genoeg. 

Welke bedrijven moeten zich op een nieuwe locatie kunnen vestigen?

Een nieuw bedrijventerrein is bedoeld voor de ruimtebehoefte van het Winterswijkse bedrijfsleven. De gemeente wil een modern en duurzaam bedrijventerrein ontwikkelen, dat landschappelijk goed is ingepast in de omgeving. De kaders voor het type bedrijven dat zich op het nieuwe bedrijventerrein kan vestigen, worden bepaald bij het opstellen van de omgevingsvisie. Hierbij is onder meer aandacht voor de beeldkwaliteit, duurzaamheid en inrichting van de openbare ruimte. Daarbij gelden er wettelijke normen voor onder meer geluid en geur, waaraan de bedrijven moeten voldoen. 

Zoekt de gemeente naar 1 of meerdere locaties?

Alle opties liggen nog open. Dat betekent dat we op zoek gaan naar een grote locatie, of meerdere ‘kleinere’ locaties. De uitkomst hangt van het onderzoek af. Uitgangspunt is dat de uiteindelijke keuze voor een nieuw bedrijventerrein zorgvuldig gebeurt en breed gedragen wordt door de gemeenteraad.  

Welke locaties worden meegenomen in het onderzoek?

Dat is nog niet bekend. Eerst wordt bepaald op basis van welke aspecten en voorwaarden een gebied wordt beoordeeld. Vervolgens wordt aan de hand van die criteria pas een aantal locaties gezocht. 

Is Misterweg nog altijd de voorkeurslocatie?

Nu de locatiekeuze wordt heroverwogen, is er geen voorkeurslocatie meer. We beginnen weer opnieuw met het beoordelen van ieder potentieel gebied. Het onderzoeksbureau kijkt naar meerdere locaties. Alle reeds onderzochte locaties en mogelijke alternatieve locaties worden daar in meegenomen.