Op donderdag 23 september 2021 heeft de gemeenteraad de locatie aan de Misterweg (tegenover Obelink Vrijetijdsmarkt) vastgesteld als voorkeurslocatie voor een nieuw bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is nodig als groeiruimte voor het lokale bedrijfsleven en daarmee voor de vitaliteit van onze gemeente. Ondernemers zijn cruciaal voor de instandhouding van werkgelegenheid en de daarmee samenhangende voorzieningen. Ook het Winterswijkse verenigingsleven kan bijvoorbeeld niet zonder steun van ondernemers.

Voorkeurslocatie Misterweg

Vanwege de gunstige omstandigheden aan de Misterweg voor een aantrekkelijk bedrijventerrein – zoals een goede mogelijkheid tot verkaveling van het gebied, de bereikbaarheid en de geringe invloed op de verkeersdruk op de rondwegen – gaat de voorkeur van college en raad uit naar de Misterweg. Een bijkomend voordeel is dat ontwikkeling van deze locatie goed aansluit bij de gebiedsvisie Misterweg waar op dit moment al aan wordt gewerkt. De gemeente gaat uit van een robuuste ruimtereservering van zo’n 15 hectare voor de komende 20 tot 30 jaar.

Locatie bedrijventerrein aan de Misterweg

Waar staan we in het proces?

Voor Winterswijk is na de verkiezingen in maart als grootste partij uit de bus gekomen. Met deze verkiezingsuitslag is het niet ondenkbaar dat de raad andere bestuurlijke richtingen gaat kiezen. Daarom wachten we voor het project Bedrijventerrein Misterweg af wat er bestuurlijk wordt bepaald voordat we verder gaan met het ontwikkelen van plannen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we even geen gesprekken meer voeren over de gebiedsvisie en dat een plan van aanpak nog even op zich laat wachten.

Heeft u vragen over de locatiekeuze of het verdere proces? Dan kunt u contact met ons opnemen via bedrijventerrein@winterswijk.nl.

Documenten ter onderbouwing van het besluit

Het besluit van het college is gebaseerd op het ‘Rapport nader onderzoek locatiekeuze nieuw bedrijventerrein’. In ons raadsinformatiesysteem iBabs(externe link) vindt u dit rapport inclusief bijlagen, de B&W-nota's waarin de besluitvorming van het college wordt onderbouwd en alle zienswijzen met de beantwoording daarop van de gemeente.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen rondom het voorstel van het college om de Misterweg aan te wijzen als voorkeurslocatie voor nieuw bedrijventerrein.

Is een nieuw bedrijventerrein wel nodig?

De groeiprognoses laten zien dat er voor de komende 20 tot 30 jaar extra ruimte nodig is voor de ontwikkeling van het Winterswijkse bedrijfsleven. Dit is belangrijk voor de instandhouding van de werkgelegenheid in Winterswijk. De gemeente heeft bijna geen nieuw bedrijventerrein meer beschikbaar en de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen is beperkt. Dit aanbod is onvoldoende om te voorzien in de vraag op de langere termijn. Daarom is er dus nieuw bedrijventerrein nodig.

Waarom is er gekozen voor de Misterweg?

De gemeente heeft adviesbureau BRO onderzoek laten uitvoeren naar potentieel geschikte locaties voor een nieuw bedrijventerrein. Als vervolg van deze brede beoordeling heeft de gemeente de locaties Elinksveld, Misterweg en Tuunterveld geselecteerd als de potentieel meest geschikte locaties. Deze locaties zijn vervolgens nader onderzocht op verschillende aspecten, zoals cultuurhistorie, ecologie en infrastructuur. Over het geheel van kwaliteiten concludeert het college dat Misterweg de meest geschikte locatie is. Meer over deze keuze lees je in de B&W nota op deze pagina. De gemeenteraad zal in mei van dit jaar de definitieve keuze maken.

Welke bedrijven kunnen zich gaan vestigen op dit bedrijventerrein?

Dit bedrijventerrein is bedoeld voor de ruimtebehoefte van het Winterswijkse bedrijfsleven. Het moet een modern en duurzaam bedrijventerrein worden, dat landschappelijk goed is ingepast in de omgeving. De kaders voor het type bedrijven dat zich hier kan vestigen worden bepaald bij het opstellen van de omgevingsvisie. Hierbij is onder meer aandacht voor de beeldkwaliteit, duurzaamheid en inrichting van de openbare ruimte. Daarbij gelden er wettelijke normen voor onder meer geluid en geur, waaraan de bedrijven moeten voldoen. Er is in ieder geval geen plek voor grote ruimtevragers van buiten de Achterhoek en de bedrijven in de zwaardere milieucategorieën. Zij worden verwezen naar de regionale bedrijventerreinen ‘de Laarberg’ bij Oost Gelre en de ‘A18’ bij Doetinchem.

Wat kunnen we van de inrichting van dit bedrijventerrein verwachten?

Hoe gaan de wegen lopen? Hoe hoog mag er straks gebouwd worden?  Hoe komt de achterkant van het terrein er straks uit te zien?

Dat wordt allemaal bepaald in de omgevingsvisie. Wanneer de gemeenteraad in mei beslist dat de locatie Misterweg daadwerkelijk de locatie wordt voor dit nieuwe bedrijventerrein, wordt er een omgevingsvisie opgesteld. De eerste stap bij het opstellen van deze visie is dan het inventariseren van de wensen van alle belanghebbenden. Vervolgens wordt gezocht naar de best mogelijke oplossingen voor alle partijen.

In de omgevingsvisie is onder meer aandacht voor de contouren van het terrein, het type bedrijven dat zich hier kan vestigen, inrichtingsschetsen, beeldkwaliteit en duurzaamheid. Deze kaders vormen de basis voor de bestemmingsplannen die daarna bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein worden opgesteld.

De omgevingsvisie wordt in overleg met de belanghebbenden opgesteld en wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat is de relatie met de ecologisch verbindingszone?

De gemeente heeft de ambitie om een betere ecologische verbinding te realiseren tussen de Natura 2000 gebieden Bekendelle en Korenburgerveen. Deze ambitie is er dus sowieso, onafhankelijk van de locatiekeuze van nieuw bedrijventerrein. De locatie Misterweg ligt wel in de directe omgeving van deze ecologische verbindingszone. Bij het opstellen van de omgevingsvisie wordt hiermee rekening gehouden. Deze processen worden dan op elkaar afgestemd.

Wat gebeurt er met de N318?

De provincie heeft groot onderhoud gepland aan de N318. De gemeente voert overleg met de provincie om bij dit groot onderhoud direct een aantal verkeerskundige knelpunten op te lossen. In de verkennende gesprekken zijn diverse opties besproken, zoals een extra rotonde ter hoogte van Obelink en aanpassing van de rotonde bij de Corleseweg. Alle opties worden nog nader onderzocht. Er zijn nog geen keuzes gemaakt. Het resultaat van deze onderzoeken wordt vervolgens verwerkt en omwonenden worden betrokken bij het verdere proces om tot een gebiedsvisie voor de Misterweg te komen.

Op iedere potentiele locatie vraagt de aanleg van een bedrijventerrein om infrastructurele aanpassingen. Bij de locatie Misterweg wordt dit geïntegreerd met het al lopende proces voor de N318.

Wat betekent dit plan voor de Bessinkgoorweg?

Het bedrijventerrein heeft een hoofdontsluiting nodig aan de N318. Daarnaast is een calamiteitenontsluiting nodig. De calamiteitenontsluiting moet bereikbaar zijn op het moment dat de hoofdontsluiting bij een calamiteit geblokkeerd is. Bij het opstellen van de omgevingsvisie wordt onderzocht wat hiervoor de beste oplossing is. Het is denkbaar dat de Bessinkgoorweg hiervoor de beste oplossing is. In die situatie volgt ook de vraag of er dan een verharding van de zandweg nodig is. De calamiteitenontsluiting zal niet gebruikt worden voor regulier verkeer van en naar het bedrijventerrein.

Wat betekent deze locatievoorkeur voor omwonenden?

Zolang de locatiekeuze nog niet definitief door de gemeenteraad is vastgesteld, is het nog niet volledig aan te geven wat dit precies voor iedere omwonende betekent. Mocht de gemeenteraad deze locatie vaststellen, dan zal er tijdens het opstellen van de Omgevingsvisie steeds meer duidelijk worden over bijvoorbeeld de exacte locatie, de ecologische structuren, het type bedrijven dat zich kan huisvesten, de infrastructuur, etc. Natuurlijk zal er voldaan worden aan de wettelijke eisen aan bijvoorbeeld geur en geluid, maar er is ook oog voor individuele belangen zoals waardedaling en andere individuele gevolgen van deze plannen. Omdat dit voor iedereen een ander vraagstuk oplevert is het mogelijk om een individueel gesprek aan te vragen met de gemeente. In dit gesprek mag u zelf bepalen wat er aan de orde komt. U kunt vragen om hulp bij het opstellen van een zienswijze, maar u kunt ook al komen praten over uw persoonlijke mogelijkheden. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, kunt u mailen naar bedrijventerrein@winterswijk.nl.