Wederom hoge waardering voor ontvangen ondersteuning Wmo en Jeugdhulp Winterswijk

De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek naar de Wmo en jeugdhulp over 2023 zijn wederom positief. Het jaarlijks terugkerende onderzoek geeft inzicht in de ervaringen van cliënten met een maatwerkvoorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Onderzoeksbureau ZorgfocuZ voerde het onderzoek over 2023 voor het eerst uit via een continu proces, waarbij cliënten op meerdere momenten in het jaar werden bevraagd.

Hoge score

De eerste resultaten van dit nieuwe, doorlopende onderzoek zijn positief. De gemiddelde tevredenheidscijfers voor de Wmo en Jeugdhulp liggen boven het landelijke gemiddelde. Zo scoort de Wmo een 8,0 en de Jeugdhulp bij ouders een 8,1. Jongeren gaven een 7,5 als gemiddelde cijfer.
Wethouder Elvira Jansen: “Ondanks de relatief lage respons -dat overeenkomt met het landelijk gemiddelde- zien we een hele positieve uitslag. Dit bevestigt dat de inzet van onze zorgaanbieders gewaardeerd wordt door onze inwoners. Het continuonderzoek zorgt ervoor dat we in de contractgesprekken met zorgaanbieders de ervaringen van cliënten direct kunnen bespreken. Het draagt bij aan kortere lijnen tussen de gemeente en zorgaanbieders.”

Toegang en kwaliteit van zorg

Cliënten zijn over het algemeen positief over de toegankelijkheid van de zorg. Inwoners met een Wmo-indicatie melden zich veelal zelf bij de gemeente of via hun netwerk, en 90% van hen wist waar ze moesten zijn voor hulp. Bij de jeugdhulp is de huisarts vaak de eerste stap.
De kwaliteit van de geleverde zorg wordt ook hoog gewaardeerd. Vooral de directe communicatie en persoonlijke aandacht van de zorgaanbieders spelen hierbij een belangrijke rol. In een aantal gevallen werd de tijd tussen het eerste gesprek en de start van de zorg als te lang ervaren. Deze uitkomsten worden besproken tijdens contractmanagementgesprekken met zorgaanbieders en de gemeente.

Effect van de Ondersteuning

De meeste cliënten ervaren een verbetering in hun zelfredzaamheid en levenskwaliteit dankzij de geboden ondersteuning. Ruim 80% van de Wmo-cliënten gaf aan dat hun leven positief veranderd is. Bij de jeugdhulp blijkt dat een deel van de jongeren en ouders nog midden in hun zorgtraject zit, wat invloed heeft op hun inschatting van de uiteindelijke effecten van de hulp.

Aandachtspunten en Aanbevelingen

Het onderzoek bracht ook enkele aandachtspunten naar voren waar de gemeente met zorgaanbieders mee aan de slag gaat. Zo is er behoefte aan betere communicatie over de inzet van huishoudelijke hulp tijdens vakantieperiodes. Voor de jeugdhulp werd geadviseerd om na drie maanden een evaluatie te houden om te bepalen of het zorgtraject tussen ouders, de consulent en de zorgaanbieder effectief is. “Daarnaast blijft de bekendheid rondom de cliëntondersteuner een aandachtspunt,” geeft wethouder Sylvia Fleuren aan. “Een onafhankelijk cliëntondersteuner helpt inwoners bij het voorbereiden van gesprekken met de gemeente of is aanwezig bij een huisbezoek. Het kost niets en met alle kennis en ervaring die ze in huis hebben, bieden ze een welkome hulp voor de inwoner.”

Publicatie en vervolg

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd op de website Waarstaatjegemeente.nl. Ook worden de resultaten besproken met de Adviesraad Sociaal Domein, zodat er direct concrete acties kunnen worden ondernomen. De adviesraad bestaat uit betrokken inwoners en ervaringsdeskundigen en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente.