Achtergrondinformatie over het verondiepen van de kleiput.

  • Besluit bodemkwaliteit: Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2016-05-24# .
  • Handreiking besluit bodemkwaliteit, SenterNovum Bodem+.
  • Ministeriële circulaire herinrichting van diepe plassen, Staatscourant d.d. 24 december 2010, nr. 20128. Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0029248/2010-12-24 .
  • Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen van december 2010, behorend bij de circulaire.
  • Handreiking geohydrologische beoordeling bij herinrichting van diepe plassen, Deltares, rapportnummer 1203224-000, 2011.
  • Een heldere kijk op diepe plassen, Stowa, 2010.
  • Beleidsregels verondiepen van diepe plassen, WRIJ, 2 juli 2013.
  • Nota bodembeheer verondiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk, WRIJ, 2018
  • Rapportage nulmeting oppervlaktewaterkwaliteit, Royal HaskoningDHV, rapportnummer 6126, 26 april 2017