Wat is de financiële situatie van de gemeente? Een overzicht van onze belangrijkste inkomsten en uitgaven.

Bekijk onze financiële stukken(externe link)

Inkomsten

De belangrijkste inkomsten zijn:

 •     de algemene en specifieke uitkeringen uit het gemeentefonds
 •     onroerendezaakbelastingen
 •     toeristenbelasting en forensenbelasting
 •     afvalstoffenheffing en rioolheffing
 •     opbrengsten uit de afgifte van bijvoorbeeld bouwvergunningen en paspoorten
 •     huren, dividenduitkeringen en rente
 •     verkoop bouwgrond en groen- en reststroken

Uitgaven

Wij hebben onder andere de volgende uitgaven:

 •     rente en afschrijving van investeringen
 •     subsidies en bijdragen
 •     onderhoud van wegen en groen
 •     personeelskosten

Begrotingscyclus

Wij verantwoorden al onze uitgaven in de kadernota, programmabegroting en de jaarrekening. Samen vormt dit de begrotingscyclus.

Documenten bekijken

Bekijk de verschillende documenten over de inkomsten en uitgaven(externe link).