Wat is de financiële situatie van de gemeente? Een overzicht van onze belangrijkste inkomsten en uitgaven.

Begrotingscyclus

Wij verantwoorden al onze uitgaven in de kadernota, programmabegroting en de jaarrekening. Samen vormt dit de begrotingscyclus.

Begroting 2024 - 2027

Of bekijk de overige documenten over de inkomsten en uitgaven.

Inkomsten

De belangrijkste inkomsten zijn:

 •     de algemene en specifieke uitkeringen uit het gemeentefonds
 •     onroerendezaakbelastingen
 •     toeristenbelasting en forensenbelasting
 •     afvalstoffenheffing en rioolheffing
 •     opbrengsten uit de afgifte van bijvoorbeeld bouwvergunningen en paspoorten
 •     huren, dividenduitkeringen en rente
 •     verkoop bouwgrond en groen- en reststroken

Uitgaven

Wij hebben onder andere de volgende uitgaven:

 •     rente en afschrijving van investeringen
 •     subsidies en bijdragen
 •     onderhoud van wegen en groen
 •     personeelskosten