Afwijken van het omgevingsplan (functie wijzigen)

In het omgevingsplan staan regels over hoe je een bepaalde locatie mag gebruiken of wat je daar mag bouwen. Als u een locatie wilt gebruiken op een andere manier dan in het omgevingsplan is toegestaan, dan vraagt u toestemming aan de gemeente. Gebruik daarvoor het onderstaande stappenplan. 

Stap 1 - Omgevingsplan bekijken

Kijk of uw plan voldoet aan de regels in het omgevingsplan. Dit doet u via Regels op de kaart. Dan kunt u met het uitwerken van uw plan rekening houden met de regels die gelden voor uw perceel. Bekijk een uitleg van Regels op de kaart.

Komt u er niet uit of uw plan binnen het omgevingsplan past? Schakel dan een adviseur in die u kan begeleiden (bijvoorbeeld een tekenbureau of een adviseur ruimtelijke ordening).

Stap 2 - Vergunningcheck doen

Met de Vergunningcheck kunt u snel een eerste inschatting maken of u voor uw plan een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt aangeven wat uw plan is. Voorbeelden van activiteiten in de vergunningcheck zijn:

  • woonruimte toevoegen of wijzigen
  • bestaand gebouw verbouwen
  • beroep of bedrijf aan huis uitoefenen

Let op: aan de uitkomst van de Vergunningcheck kunt u geen rechten ontlenen. Doe bij twijfel altijd navraag bij de gemeente.

Stap 3 - Alle gegevens voor de aanvraag verzamelen

U moet bij uw aanvraag verschillende gegevens aanleveren. Komt u er niet uit? Schakel dan een adviseur in die u kan begeleiden (bijvoorbeeld een tekenbureau of een adviseur ruimtelijke ordening). 

Voorbeelden van gegevens die u moet indienen zijn:

  • tekening met plattegronden van de huidige situatie en de gewenste nieuwe situatie
  •  (ruimtelijke) onderbouwing waarin u uitlegt waarom uw plan wenselijk is
  • eventuele onderzoeken die nodig zijn voor de beoordeling van uw plan. U kunt deze soms ook later aanleveren.

Stap 4 - Mensen in uw omgeving betrekken (participatie)

Uw plan kan invloed hebben op uw buren en andere mensen die dichtbij wonen. Denk bijvoorbeeld aan overlast door de bouwwerkzaamheden, of aan het bouwen nabij de erfgrens. Als uw buren bekend zijn met uw plan, is de kans op een goede afhandeling van de omgevingsvergunning en uitvoering van de bouw groter. Bovendien is het prettig een goede relatie tussen u en uw buren te behouden.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning geeft u aan met wie u over uw plannen heeft gesproken, wat u heeft besproken en wat u met de resultaten heeft gedaan. Dit noemen we participatie.

Meer informatie over het informeren van uw omgeving leest u op de pagina Mensen in uw omgeving betrekken (participatie).

Stap 5 - Conceptaanvraag indienen

U dient een conceptaanvraag in via het Omgevingsloket. U kiest voor het tabblad ‘aanvragen’ en vult als trefwoord in: ‘omgevingsplan’. Kies dan de activiteit: ‘Afwijken van regels in het omgevingsplan – Aanvraag vergunning’.

Als u alle stappen heeft doorlopen voor het indienen van een aanvraag, dan kunt u bij de laatste stap kiezen voor indienen als ‘conceptverzoek'. Wij adviseren u om uw conceptaanvraag zo compleet mogelijk in te dienen. Op die manier kunnen wij uw plan het beste beoordelen.

Stap 6 - Wij beoordelen uw conceptaanvraag

Uw conceptaanvraag wordt in de meeste gevallen behandeld op onze ‘intaketafel'. De intaketafel bekijkt uw plan vanuit verschillende vakgebieden. De mogelijke uitkomsten hiervan zijn:

  • Uw plan is voldoende concreet en compleet. Uw plan is wenselijk.
  • Uw plan is voldoende concreet en compleet. Uw plan is (nog) niet wenselijk.
  • Uw plan is niet voldoende concreet en/of compleet. Uw plan moet verder uitgewerkt worden.

Stap 7 - U ontvangt een brief met procesafspraken

Als uw plan is beoordeeld als ‘wenselijk’ in de intaketafel, dan leest u in de brief wat u moet doen om uw plan verder uit te werken. U kunt verder naar stap 8.

Als uw plan (nog) niet als 'wenselijk' wordt beoordeeld of uw plan is nog niet voldoende concreet en/of compleet, dan ontvangt u daarover van ons ook een brief. Als wij de mogelijkheid zien dat uw plan met aanpassingen of aanvullingen als wenselijk kan worden beoordeeld, dan krijgt u de kans om uw plan aan te passen.

Stap 8 - Werk uw plan verder uit en vul uw conceptaanvraag aan

U kunt nu uw plan verder uitwerken op basis van de afspraken uit de brief. Vervolgens kunt u uw conceptaanvraag aanvullen.

Stap 9 - U ontvangt een brief waarin staat of de gemeente wil meewerken

U ontvangt een informatiebrief waarin staat of de gemeente medewerking kan verlenen aan uw plan. In deze brief staat ook welke gegevens (zoals benodigde onderzoeken) u moet aanleveren bij het indienen van de definitieve aanvraag.

Stap 10 – Definitieve aanvraag indienen

Als u alle benodigde gegevens heeft verzameld, dan kunt u een definitieve aanvraag indienen via het Omgevingsloket. U dient deze aanvraag op dezelfde manier in als een conceptaanvraag. Op de vraag of u het verzoek definitief of als conceptverzoek wilt indienen, kiest u nu voor 'definitief'.

Stap 11 – Wij beoordelen uw aanvraag

Meestal ontvangt u binnen 8 weken bericht of wij de omgevingsvergunning verlenen. Wij kunnen deze termijn met 6 weken verlengen. 

Als wij niet binnen de termijn beslissen, betekent dit niet dat u de omgevingsvergunning automatisch krijgt. Als blijkt dat er een andere procedure van toepassing is of als wij aanvullende stukken nodig hebben, ontvangt u daarover bericht.

Stap 12 – U ontvangt ons besluit

Als wij alle stukken hebben ontvangen, beoordelen wij of u de vergunning krijgt en ontvangt u onze beslissing in uw persoonlijke berichtenbox van jeleefomgeving.nl. U ontvangt daarover een e-mail.

Kosten omgevingsvergunning (leges)

De kosten van de vergunning zijn afhankelijk van de aangevraagde activiteit(en). U vindt de kosten in hoofdstuk 2 van de bijlage 'Tarieventabel leges' in de Legesverordening Winterswijk 2024.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.