Algemene privacyverklaring

De gemeente Winterswijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze diensten, hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een digitaal formulier, telefonisch of via e-mail.

De gemeente Winterswijk verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten op deze website en/of als u deze gegevens aan ons verstrekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een persoon bevatten en naar die persoon te herleiden zijn.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voorn(a)am(en) en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nationaliteit
 • Rekeningnummer (IBAN)
 • Datum huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap
 • Kentekennummer
 • Financiële informatie

Daarnaast verwerkt de gemeente Winterswijk bijzondere persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten op deze website en/of als u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Verblijfsstatus
 • Strafrechtelijk verleden

Verwerken persoonsgegevens kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden u als ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van de kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Waarvoor gebruikt de gemeente persoonsgegevens?

De gemeente Winterswijk verwerkt persoonsgegevens onder andere voor:

 • het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak (bijvoorbeeld het beoordelen van een aanvraag)
 • het uitvoeren van een overeenkomst
 • het nakomen van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voor de belastingaanslag)
 • uw vitaal belang (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak)
 • contact opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • informeren over wijzigingen van diensten
 • afhandelen van betalingen
 • verzenden nieuwsberichten
 • informeren over voortgang van uw lopende zaken met de gemeente

Bewaren persoonsgegevens

De gemeente Winterswijk bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

De gemeente Winterswijk verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gemeente Winterswijk sluit een (verwerkers)overeenkomst met organisaties die namens de gemeente uw persoonsgegevens verwerken. Dit zorgt ervoor dat deze organisaties hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens aanhouden als de gemeente. De gemeente Winterswijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten, waarmee u controle kunt houden over uw eigen persoonsgegevens. Deze rechten leggen wij hieronder aan u uit.

Persoonsgegevens inzien

De meeste persoonsgegevens binnen de gemeente bevinden zich in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wilt u gegevens inzien, dan kunt u een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering. U ontvangt dan een overzicht met:

 • Categorieën van persoonsgegevens
 • Ontvangers van die gegevens
 • Doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
 • Herkomst van de gegevens

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente u weigeren om inzage te verstrekken in uw gegevens. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met:

 • Veiligheid van de staat
 • Voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten
 • Gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen
 • Toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen bij punt 2 en 3
 • Bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als u deze gegevens wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over uw verzoek.

Verzoek indienen

Een verzoek tot inzage kunt u op twee manieren indienen.

 • Via het online formulier ‘Rechten van betrokkenen’. U logt in met uw DigiD.
 • Aan de balie van het gemeentekantoor. Neemt u een identiteitsbewijs mee (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen alleen een verzoek indienen als zij een Toestemmingsverklaring verzoek rechten van betrokkenen (pdf, 456 kB) en een kopie van een identiteitsbewijs van een ouder of voogd hebben.

Persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of bezwaar maken

U kunt een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Een verzoek indienen kan als:

 • u onjuistheden hebt gevonden in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt
 • uw persoonsgegevens onvolledig zijn
 • u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld
 • de gemeente uw persoonsgegevens in strijd met de wet gebruikt
 • er bijzondere omstandigheden waardoor u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Verzoek indienen

Een verzoek voor correctie of verwijdering, of een bezwaar kunt u op twee manieren indienen.

U kunt geen gebruik maken van het recht van verwijdering als wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie.

Bezwaar

Binnen één maand ontvangt u bericht over de resultaten van uw verzoek. Als u het niet eens bent met de resultaten van uw verzoek, dan kunt u bezwaar maken.

Beveiliging

De gemeente Winterswijk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid is conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen. Deze normen zijn vastgelegd  in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).
Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail privacy@winterswijk.nl.

Klacht over verwerking van persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een privacyklacht op twee manieren indienen.

 • Via het online formulier ‘Privacyklachten’. U logt in met uw DigiD.
 • Aan de balie van het gemeentekantoor. Neemt u een identiteitsbewijs mee.

Wij proberen uw klacht binnen 6 weken af te handelen.

Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen alleen een klacht indienen als zij een 'Toestemmingsverklaring privacyklacht' en een kopie van een identiteitsbewijs van een ouder of voogd hebben.

Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over privacy

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via e-mail privacy@winterswijk.nl.

Cookies

De gemeente Winterswijk gebruikt cookies om de website te verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u op de pagina 'Cookies'.