Alle kinderen van 5 tot 16 jaar moeten naar school. Dit heet de leerplicht. Kinderen van 16 en 17 jaar die geen startkwalificatie hebben, moeten ook nog naar school. Dat heet de kwalificatieplicht. De leerplichtambtenaar controleert of ouders/verzorgers en leerlingen de Leerplichtwet volgen.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school.

Van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren naar school moeten tot ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is minimaal een diploma havo of mbo niveau 2. Een vmbo-diploma is dat niet. De overheid wil zo schooluitval onder jongeren voorkomen en daardoor hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Tijdens de kwalificatieplicht gelden dezelfde regels als tijdens de leerplicht.

U bent als ouder/verzorger verplicht om uw kind in te schrijven op een school. U moet er ook voor zorgen dat uw kind naar school gaat. Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Als uw kind dan niet naar school gaat, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar.

Vrijstelling van schoolbezoek

Kinderen van 5 tot 16 jaar moeten volgens de wet naar school. Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven.

Is uw kind ziek of viert u een religieuze feestdag? Geef het door aan de directeur van de school. Bij huwelijk, uitvaart of andere gevallen vraagt u schriftelijk verlof aan de directeur van de school.

Kijk voor meer informatie op de website van de website van de Rijksoverheid(externe link).

Extra vakantie

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de wet en bent u strafbaar.
Alleen in uitzonderlijke gevallen en onder bepaalde voorwaarden kunt u extra vakantie aanvragen. Dat heeft met de aard van uw beroep te maken. Het dienstrooster van een werkgever is bijvoorbeeld geen reden om toestemming te krijgen.

Bekijk de regels en voorwaarden hierover op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Een aanvraag doet u minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school.

Vrijstelling van inschrijving op een school

Er kunnen redenen zijn waarom een jongere niet naar school kan. Ouders/verzorgers van de leerplichtige jongere kunnen dan een beroep op vrijstelling van inschrijving(externe link) doen.

Leerplichtambtenaar

De gemeente Winterswijk heeft een leerplichtambtenaar in dienst. Hij of zij is betrokken bij kinderen die niet op school verschijnen. De leerplichtambtenaar probeert met ouders/verzorgers en de school afspraken te maken om te zorgen dat het kind wel naar school gaat. Samen kijken we wat nodig is om ervoor te zorgen dat een leerling weer naar school gaat. Soms adviseren we hulpverlening of begeleiding.

Als blijkt dat ouders/verzorgers of leerlingen (ouder dan 12) zich niet aan de wet houden, kan de leerplichtambtenaar handhavend optreden door:

  • het geven van een officiële waarschuwing
  • de jongere te verwijzen naar bureau HALT
  • het stopzetten van de kinderbijslag
  • het opmaken van een proces-verbaal

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft.

Of kijk op Regionaal meld- en coördinatiepunt(externe link) en Brancheorganisatie leerplicht en voortijdig schoolverlaten (Ingrado)(externe link).