Alle monumenten in Winterswijk staan op een monumentenlijst. In dit ‘erfgoedregister’ staan gegevens van alle gebouwen in Winterswijk die het college van burgemeester en wethouders heeft aangewezen als beschermd monument. Ook alle gebouwen die het Rijk heeft aangewezen als beschermde monumenten in Winterswijk staan op de monumentenlijst.

Beschermd dorpsgezicht kern Winterswijk

In 2017 werd de oude dorpskern van Winterswijk aangewezen als ‘beschermd dorpsgezicht’. Dit omvat de oude dorpskern en het gebied van het spooremplacement ten zuiden hiervan. Dit gebied vertelt het verhaal van het ontstaan van Winterswijk op een zandrug langs het beekdal van de Whemerbeek en de ontwikkeling van de nederzetting. In het beschermd dorpsgezicht zijn structuren en bouwwijzen te zien die teruggaan tot de late middeleeuwen.

Gemeentelijke monumenten

 De gemeente kan besluiten een pand op het erfgoedregister te zetten als dit pand van plaatselijk of regionaal belang is. In 1988 wees de gemeente Winterswijk de eerste monumentale panden aan. De grote uitbreiding van de monumentenlijst kwam na uitvoering van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP).

Rijksmonumenten 

In 1964 schreef het Rijk het eerste Winterswijkse monument in in het openbare rijksmonumentenregister: Satinkplas 1. Pas in 1967 kwamen er nog 23 objecten bij. De huidige lijst is ontstaan nadat het Rijk de Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en het Monumenten Selectie Project (MSP) uitvoerde.

Wettelijke basis

Documenten