Als een een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) persoonsgegevens in het kader van zijn politietaak verwerkt, dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

De gemeente heeft boa’s in dienst voor taken in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en de sociale veiligheid. Voorbeelden van boa’s in dienst bij de gemeente zijn: gemeentelijke handhavers, parkeercontroleurs en leerplichtambtenaren.

Een boa houdt toezicht op de openbare orde en het naleven van wettelijke bepalingen. Bij overtredingen houdt de boa toezicht en treedt de boa handhavend op. Hiertoe verwerkt een boa persoonsgegevens.

Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing. Verwerkt een boa persoonsgegevens in het kader van zijn politietaak (zoals het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde), dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens in het kader van de Wet politiegegevens (Wpg)

Onder de Wpg worden persoonsgegevens voor verschillende doeleinden verwerkt. Deze doeleinden staan in Wpg artikel 8, 9 en 13. Denk hierbij aan:

 • Het schrijven van een proces-verbaal wanneer er een strafbaar feit is gepleegd.
 • Het behandelen, administreren en financieel afwikkelen van aan het proces-verbaal gerelateerde betalingen, zoals het toekennen van bezwaren, het toepassen van de coulanceregeling, toepassen van verminderingen en betalingsregelingen.
 • Het uitvoeren van onderzoek naar verdachten van strafbare feiten (waaronder graffiti-incidenten) en het opsporen ervan.
 • Het opsporen van verdachten van spuugincidenten om vervolging door het Openbaar Ministerie mogelijk te maken.

Verwerkte persoonsgegevens

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal registreren wij:

 • contactgegevens
 • geboorteplaats
 • geboortedatum
 • omschrijving van het strafbare feit met tijd
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • soort identiteitsbewijs
 • nummer identiteitsbewijs
 •  financiële gegevens bij het betalen van een proces-verbaal en/of het treffen van een betalingsregeling

Het is mogelijk om coulanceverzoek in te dienen voor een proces-verbaal. Wij verzamelen dan, naast de gegevens die al bij het verzoek zijn verstrekt:

 • contactgegevens
 • geboorteplaats
 • geboortedatum
 • proces-verbaalnummer
 • overige gegevens die op het vergrijp van toepassing zijn

Als wij aangifte doen bij de politie verzamelen wij voor zover mogelijk:

 • contactgegevens
 • geboorteplaats
 • geboortedatum
 • ‘tag’ en/of ‘sign’ bij een graffiti-incident
 • tijd en plaats
 • soort strafbaar feit

Bij het signaleren van overtreders, het opsporen van verdachten van strafbare feiten en het verrichten van onderzoek naar gepleegde strafbare feiten, gebruiken wij camerabeelden.

Grondslag van de verwerking

Persoonsgegevens mogen niet zomaar verwerkt worden, daar is een verwerkingsgrondslag voor nodig. De grondslag waarop de boa’s persoonsgegevens voor de Wpg verwerken, is het uitvoeren van een wettelijke verplichting.

De boa’s verwerken persoonsgegevens op grond van:

 • Wetboek van Strafvordering
 • Wet politiegegevens
 • Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Bewaren persoonsgegevens

In de Wpg staan wettelijk bepaalde termijnen voor hoe lang politiegegevens bewaard mogen worden. Als deze termijn is bereikt, moeten de persoonsgegevens definitief gewist worden. 

Camerabeelden van stations, haltes, gebouwen en terreinen bewaren wij maximaal 28 dagen, als er geen incident is geweest.

Camerabeelden die worden gebruikt voor de uitvoering van de politietaak (denk aan beelden waarop een incident of een gepleegd misdrijf te zien is) bewaren wij om over te dragen aan de politie bij strafrechtelijke procedures.

Delen persoonsgegevens

Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot de gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van politie of gemeente. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben voor hun werk. De handelingen van medewerkers in systemen worden gelogd. We houden zodoende bij wie welke handeling op welk tijdstip uitvoert in een bepaald bestand. Op de ontvangers van de gegevens rust een geheimhoudingsplicht.

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal controleren wij gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doen wij opnieuw na het versturen van de eerste betaalherinnering vanwege bijvoorbeeld zwartrijden.

Soms is het nodig dat de gemeente de geregistreerde persoonsgegevens aan derden verstrekt. Bijvoorbeeld aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of aan het Openbaar Ministerie (OM) of de politie vanwege een incident waarbij de gemeente aangifte doet.

Daarnaast delen wij soms persoonsgegevens met verwerkers die in opdracht van en voor de gemeente persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers zijn bijvoorbeeld incassobureaus, cloud- en hostingpartijen en IT-dienstverleners. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de wederzijdse rechten en plichten voor de verwerking zijn vastgelegd.

Uw rechten

Persoonsgegevens bekijken

Onder de Wpg wijken uw rechten af van die onder de AVG. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken die de gemeente onder de Wpg verwerkt. U vraagt een schriftelijk overzicht van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente. Stuur daarvoor een e-mail naar privacy@winterswijk.nl.

Persoonsgegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen

Als uw persoonsgegevens onder de Wpg onjuist of onvolledig zijn, kunt u de gemeente vragen uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Daarnaast kunt u persoonsgegevens laten verwijderen of vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U ontvangt van ons bericht als uw verzoek om correctie, verwijdering of de beperking van de verwerking van uw gegevens in behandeling is genomen. 

In beroep gaan of klacht indienen

U kunt in beroep gaan tegen het opstellen van een proces-verbaal en de opgelegde boete.

U kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de Wpg worden verwerkt.

Afwijzen verzoek

We hebben het recht een verzoek af te wijzen in de volgende gevallen:

 • Het verzoek belemmert gerechtelijke onderzoeken of procedures.
 • Het verzoek heeft nadelige gevolgen voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen.
 • De openbare veiligheid is in het geding
 • De rechten en vrijheden van derden worden geschonden;
 • De nationale veiligheid is in het geding.
 • Als de gemeente de wettelijke plicht heeft deze persoonsgegevens te bewaren.
 • Het verzoek is ongegrond of buitensporig.