De kwestie ‘snippergroen’ speelt al een aantal jaren en heeft geleid tot de nodige commotie. In het najaar 2019 begon een pilot in de wijken Bargerbosch en Hoge Wieber Noord. Tijdens deze pilot kregen belanghebbenden soms het gevoel dat sprake was van ongelijke behandeling. Ook ontving de gemeente opmerkingen over een te juridische benadering. In april 2022 vond een politiek forum over het onderwerp plaats. Zowel uit een motie als in het algemeen uit de raad kwam het verzoek om het onderwerp minder juridisch en meer vanuit de menselijke maat te behandelen.

Duidelijk, eerlijk, passend

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) wil zo snel mogelijk duidelijkheid geven over het eigendom van het snippergroen. Daarvoor werken we aan nieuw beleid. Dat nieuwe beleid moet duidelijk, eerlijk en passend zijn. Het nieuwe beleid is in oktober 2022 vastgelegd in een nieuwe nota, de Nota snippergroen gemeente Winterswijk.

Meer informatie

Groenstructuurkaart

Veelgestelde vragen en antwoorden daarop

Wat is het doel van het nieuwe beleid?

Het doel is de boel op orde te krijgen voor inwoners en voor de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders (B en W) wil zo snel mogelijk duidelijkheid geven over het eigendom van het snippergroen. Daarbij streven we naar een menselijke maat binnen de gegeven juridische kaders en in de context van de omgeving: geen willekeur, wel gelijke kansen.

Hebben de belanghebbenden hier nog iets over te zeggen?

Het college vindt een zorgvuldig proces belangrijk en wil graag weten wat inwoners en de raad van de nota vinden. Daarom heeft het college inwoners van de beide pilotwijken Bargerbosch en Hoge Wieber Noord gevraagd om te reageren op de nieuwe Nota snippergroen gemeente Winterswijk. Dat kon van dinsdag 25 oktober t/m maandag 7 november 2022. Op 10 november reageert de algemene raadscommissie en op 24 november reageert de gemeenteraad. Alle ideeën en meningen verwerken we zo goed mogelijk in het nieuwe beleid.

Hoe wordt het snippergroen nu afgehandeld?

Eerst besluit de gemeenteraad op donderdag 24 november of het college de Nota snippergroen gemeente Winterswijk mag vaststellen. Wanneer de nota is vastgesteld, wordt uitgewerkt wat de nota betekent voor de verschillende zaken. Belanghebbenden krijgen hierover bericht. Openstaande zaken worden als eerste afgehandeld. Al afgeronde zaken bekijken we opnieuw. Mocht het voor een afgeronde zaak nodig zijn, dan nemen we contact op met de betreffende bewoner.

Wat is snippergroen wel of niet?

In de Nota snippergroen gemeente Winterswijk staat de volgende definitie: “Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen, met een oppervlakte van maximaal 100 m2, met of zonder belangrijke functie, direct grenzend aan een perceel van een andere eigenaar (inwoner).”

Snippergroen is uitgeefbaar of niet uitgeefbaar. Anders gezegd: snippergroen kan wel of niet gekocht of verhuurd worden.
Of snippergroen wel of niet uitgeefbaar hangt af van zowel de Groenstructuur kom Winterswijk als de Criteria snippergroen.
Adoptiegroen, moestuinen, paden door openbaar groen en openbaar gebied op particulier terrein zijn geen snippergroen.

Voor snippergroen geldt een maximum van 100 m2. Geldt ook een minimum?

Nee, er geldt geen minimum. De afweging wordt per situatie gemaakt.

Op de Groenstructuurkaart staat geen snippergroen. Hoezo?

Wanneer hoofd- en/of wijkgroen grenst aan een perceel, dan is in dit geval sprake van niet-uitgeefbaar snippergroen. Grenst uw perceel niet aan hoofd- en/of wijkgroen, dat is het mogelijk uitgeefbaar. Of dat echt zo is, hangt ook nog af van de Criteria snippergroen.

Wat is het effect van verjaring?

In praktische zin is het effect van verjaring dat de gemeente erkent dat de betreffende inwoner het snippergroen al langer dan 20 jaar in bezit heeft. De gemeente zet deze erkenning op papier. Daarmee kan de inwoner naar de notaris om het eigendom van de grond op eigen naam te laten zetten. De grond kan dan ook in het kadaster worden overgeschreven naar de inwoner.

Het effect van verjaring is ook dat de gemeente grondeigendom kwijtraakt. Sommige stukken grond zijn zo belangrijk voor de gemeente, dat de gemeente deze wil behouden. Uit jurisprudentie ( = de uitslag van eerdere rechtszaken) blijkt, dat de gemeente bij verjaring een schadevergoeding van de inwoner kan eisen op basis van onrechtmatige daad. Deze schadevergoeding kan bestaan uit het terugleveren van de betreffende grond. De gemeente kan altijd overwegen om dit middel in te zetten.

Aan de antwoorden op bovenstaande vragen kunnen geen rechten worden ontleend. Elk geval van (oneigenlijk) grondgebruik wordt individueel beoordeeld naar de omstandigheden van het geval.