Heeft u bouwplannen of gaat u verbouwen? Doorloop de stappen hieronder om te zien of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. 

Stap 1 - Omgevingsplan bekijken

Kijk of uw bouwplan voldoet aan de regels in het omgevingsplan. Dit doet u via Regels op de kaart. Dan kunt u met het uitwerken van uw bouwplan rekening houden met de regels die gelden voor uw perceel. Een uitleg van Regels op de kaart vindt op iplo.nl.

 • Past uw bouwplan binnen het omgevingsplan? Ga verder met stap 2.
 • Past uw bouwplan niet in het omgevingsplan en is het een kleine afwijking (bijvoorbeeld een afwijking van de toegestane bouwhoogte of oppervlakte)? Ga verder met stap 2.
 • Past uw bouwplan niet in het omgevingsplan en is het een grote afwijking (bijvoorbeeld een wijziging van agrarisch naar wonen of het toevoegen van een extra woning)? Ga verder met stap 2. Let op: selecteer bij de aanvraag in stap 5 niet alleen de bouwactiviteiten, maar ook de activiteit 'Afwijken van het omgevingsplan'.

Komt u er niet uit of uw bouwplan binnen het omgevingsplan past? Schakel dan een adviseur in die u kan begeleiden (bijvoorbeeld een tekenbureau of een adviseur ruimtelijke ordening).

Stap 2 – Vergunningcheck doen

Via de Vergunningcheck checkt u voor welke bouwactiviteiten u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. U ziet ook of u een vergunning voor één of meerdere activiteiten moet aanvragen. Meestal gaat het dan om de ruimtelijke en de technische bouwactiviteit. Ook bij een vergunningsvrij bouwplan moet u rekening houden met de bouwregels. Uw bouwplan moet onder andere voldoen aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Ruimtelijke bouwactiviteit

Een activiteit waarvoor het omgevingsplan aangeeft dat u een vergunning nodig heeft noemen we een ruimtelijke bouwactiviteit (ook wel 'omgevingsplanactiviteit' genoemd).

Technische bouwactiviteit

De technische bouwactiviteit gaat over de vraag of uw bouwwerk voldoet aan technische regels en kwaliteitseisen. Kijk voor meer informatie op iplo.nl. Daar vindt u ook voor welke bouwwerken u wel en geen vergunning nodig heeft voor de technische bouwactiviteit. 

U moet een melding doen als uw bouwplan valt onder de Wkb, gevolgklasse 1. De technische bouwactiviteit valt onder de verantwoordelijkheid van een kwaliteitsborger. U moet zelf een kwaliteitsborger inschakelen. U doet een melding uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw via het Omgevingsloket.

Stap 3 – Alle gegevens voor de aanvraag verzamelen

U moet bij uw aanvraag verschillende gegevens aanleveren. Bijvoorbeeld:

 • Tekening met plattegronden van de huidige situatie
 • Tekening met plattegronden van de nieuwe situatie 
 • Beoogde functie van de ruimten, aangegeven op de tekening (bijvoorbeeld keuken, woonkamer, slaapkamer)
 • Lengte- en dwarsdoorsneden van het bouwwerk
 • Gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • Hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen
 • Technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan de technische minimale eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Komt u er niet uit? Schakel dan een adviseur in die u kan begeleiden (bijvoorbeeld een tekenbureau).

Stap 4 - Mensen in uw omgeving betrekken (participatie)

Uw bouwplan kan invloed hebben op uw buren en andere mensen die dichtbij wonen. Bijvoorbeeld overlast door de bouwwerkzaamheden of bouwen dichtbij de erfgrens.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning geeft u aan met wie u over uw plannen heeft gesproken, wat u heeft besproken en wat u met de resultaten heeft gedaan. Dit noemen we participatie.

Meer informatie over het informeren van uw omgeving leest u op de pagina Buurtinformatie bouwplannen.

Stap 5 - Aanvraag indienen

U dient uw aanvraag in via het Omgevingsloket. De gegevens die u heeft verzameld in stap 3 en 4 voegt u als bijlage toe bij de aanvraag.

Als u voor meerdere activiteiten een vergunning moet aanvragen, dan kan dat in één aanvraag.

U betaalt leges (kosten) voor een vergunningaanvraag.

Vooroverleg (conceptverzoek)

Wilt u eerst met ons overleggen voordat u een definitieve aanvraag doet? Bijvoorbeeld over welstand? Dan kunt u een verzoek voor een vooroverleg doen. Kies dan bij stap 7 in de aanvraag voor ‘conceptverzoek’.  Let op: u betaalt leges (kosten) voor een vooroverleg.

Stap 6 – Wij beoordelen uw aanvraag

Meestal ontvangt u binnen 8 weken bericht of wij de omgevingsvergunning verlenen. Wij kunnen deze termijn met 6 weken verlengen.

Als wij niet binnen de termijn beslissen, betekent dit niet dat u de omgevingsvergunning automatisch krijgt. Als blijkt dat er een andere procedure van toepassing is of als wij aanvullende stukken nodig hebben, ontvangt u daarover bericht.

Stap 7 – Aanvullende stukken aanleveren

Soms hebben wij aanvullende stukken nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. U krijgt dan een aantal weken om uw aanvraag aan te vullen. Wij gaan pas verder met de beoordeling van uw aanvraag als u alle aanvullende stukken heeft aangeleverd.

Stap 8 – U ontvangt ons besluit  

Als wij alle stukken hebben ontvangen, beoordelen wij of u de vergunning krijgt en ontvangt u onze beslissing in uw persoonlijke berichtenbox van jeleefomgeving.nl. U ontvangt daarover een e-mail.

Stap 9 – Melden begin en einde van de bouw

Van alle werkzaamheden waarvoor u een omgevingsvergunning heeft gekregen, moet u de gemeente melden wanneer u begint en wanneer het klaar is:

 • Begin werkzaamheden: 2 dagen voordat de werkzaamheden beginnen
 • Einde werkzaamheden: 5 dagen voor het einde van de werkzaamheden

U dient de melding in via e-mail omgeving@winterswijk.nl. Vermeld in uw e-mail:

 • Zaaknummer van de omgevingsvergunning
 • Adres van de werkzaamheden
 • Uw naam
 • Uw woonadres
 • Uw telefoonnummer

Meldingsplicht bij een sloopactiviteit  

Gaat u tijdens de bouwwerkzaamheden ook slopen? Dan is het soms verplicht om een melding te doen. In welke gevallen u een melding moet doen, vindt u op iplo.nl.

Kosten omgevingsvergunning (leges)

De kosten van de vergunning zijn afhankelijk van de aangevraagde activiteit(en). U vindt de kosten in hoofdstuk 2 van de bijlage 'Tarieventabel leges' in de Legesverordening Winterswijk 2024:

 • De technische bouwactiviteit in artikel 2.5
 • De ruimtelijke bouwactiviteit in artikel 2.6

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft: