Gebiedsontwikkeling Steengroeve

In het steengroevegebied zijn er allerlei partijen met verschillende initiatieven actief. In de bijeenkomsten van de convenantpartijen vindt overleg plaats over de verschillende doelen en worden zaken afgestemd. Daarnaast is een Ruimtelijk Afspraken Kader (RAK) vastgesteld door de gemeenteraad, waarin de ruimtelijke uitgangspunten zijn vastgelegd. Hiermee wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de verschillende belangen. De gemeente Winterswijk vertelt u in nieuwsbrieven de laatste ontwikkelingen in dit prachtige stukje Winterswijk!
 
 

Winterswijks Goud, uniek in de Wereld

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?

Dat kan! Meld u aan door uw e-mailadres naar onze mailbox steengroeve@winterswijk.nl te sturen. Wij voegen u dan toe aan de verzendlijst. u ontvangt daarna automatisch onze nieuwsbrieven via de e-mail. Met het doorgeven van uw e-mailadres geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Wij  gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. uw e-mailadres gebruiken we uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief. Bekijk onze onze privacyverklaring.

Ontwerpbestemmingsplan Steengroevemuseum ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders nam dinsdag 19 december het besluit om het ontwerpbestemmingsplan ‘Museum Steengroeve’ ter inzage te leggen. Dit is de start van de wettelijke bestemmingsplanprocedure waarbij een officiële zienswijze ingediend kan worden. 

Voorontwerp

Tussen 27 juli en 20 september lag het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. De terinzagelegging van het voorontwerp was een extra gelegenheid voor betrokkenen om te reageren op de plannen. We hebben de inspraakreacties beoordeeld, verwerkt en enkele aanpassingen gedaan. Deze wijzigingen zijn in de toelichting bij het bestemmingsplan beschreven. Daarnaast is in de toelichting opgenomen welke aanvullingen nog door de gemeente dan wel de initiatiefnemer gedaan worden, voordat het bestemmingsplan ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Plannen inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vandaag, donderdag 28 december 2023, gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kan het plan met bijlagen ingezien worden en kan eventueel een zienswijze worden ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan is te vinden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Door te zoeken naar plannummer: NL.IMRO.0294.BP2307BGSTEENGROEV-ON01 komt u bij het juiste plan met alle bijlages terecht. 

Vervolg

Na afloop van de zienswijzentermijn, neemt de gemeente de zienswijzen in behandeling. Indien de zienswijzen daar aanleiding toe geven, krijgt de initiatiefnemer de gelegenheid zijn plannen nader te onderbouwen dan wel aan te passen. Alle indieners van een zienswijze ontvangen van de gemeente een schriftelijke reactie. Wij beoordelen, beantwoorden en verwerken (waar nodig) de zienswijzen in het bestemmingsplan. Vervolgens legt het college van B&W het bestemmingsplan ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.  
 

Voorontwerp Steengroeve Museum ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 18 juli 2023 besloten om een voorontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Steengroeve Museum ter inzage te leggen. Door eerst een voorontwerp met u te delen, bieden wij u een extra gelegenheid om te reageren voordat het ontwerp juridisch in procedure wordt gebracht.

Wethouder Wim Wassink: 'Het gebied rond de steengroeve is uniek in de wereld en in meerdere opzichten van onschatbare waarde voor Winterswijk. Met de komst van een museum bij de steengroeve wordt een gelegenheid gecreëerd om de bijzondere vondsten, het unieke verhaal en de wetenschappelijke achtergrond van deze plek te delen met een breder publiek.'

Het voorontwerp ligt gedurende 8 weken (van donderdag 27 juli tot en met woensdag 20 september 2023) ter inzage. Deze ruime termijn is aangehouden zodat u tijdens en na de zomervakantie voldoende gelegenheid hebt om de plannen te bestuderen en hier desgewenst op te reageren. U kunt het voorontwerp met bijlagen vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u op deze pagina zoekt naar plannummer NL.IMRO.0294.BP2307BGSTEENGROEV-VI01 komt u uit bij het betreffende plan met bijlagen.

Voortgang bestemmingsplanprocedure Steengroeve Museum (mei 2023)

Het gebied rond de steengroeve is uniek in de wereld en is daarmee in verschillende opzichten van belang voor Winterswijk. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de plannen voor het Steengroeve Museum. De bestemmingsplanprocedure voor het Steengroeve Museum heeft enige tijd stilgelegen, maar zal de komende tijd weer worden opgepakt. 

Voorbereiding bestemmingsplanprocedure

De komende weken werken we aan de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure. Dit betekent dat de onderzoeken, die als basis dienen voor de voorgestelde bestemmingswijziging, worden afgerond. Daarbij kunt u denken aan stikstofberekeningen, een ecologische voortoets, een bodemonderzoek, een verkeerskundige analyse, et cetera. Zodra deze onderzoeken zijn afgerond besluit het college over het opstarten van de bestemmingsplanprocedure. Dit besluit wordt openbaar waarna er gelegenheid is voor inwoners om op de stukken te reageren. Wij brengen u via onze kanalen dan op de hoogte.

Nieuwsbrief december 2021

Winterswijks steengroevegebied, een veelzijdige locatie!

Graag informeren wij buurtbewoners van de Steengroeve, inwoners van Winterswijk en overige belangstellenden over de stand van zaken van de Gebiedsontwikkeling Steengroeve via een nieuwsbrief. In dit gebied zijn er allerlei partijen met verschillende initiatieven actief. In de bijeenkomsten van de convenantpartijen vindt overleg plaats over de verschillende doelen en worden zaken afgestemd. Daarnaast is een Ruimtelijk Afspraken Kader (RAK) vastgesteld door de gemeenteraad, waarin de ruimtelijke uitgangspunten zijn vastgelegd. Hiermee wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de verschillende belangen. De gemeente Winterswijk vertelt u in deze nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen in dit prachtige stukje Winterswijk!

Ontwikkelingen Steengroeve Museum

Het Steengroeve Museum ontwikkelt zich volgens plan door. De Stichting Terra Temporalis hoopt in 2023 de deuren van het Steengroeve Museum Winterswijk te kunnen openen. De Universiteiten van Utrecht en Bonn, de Museumfabriek in Enschede, het Natuurhistorisch Museum in Munster, Naturalis en het bestuur van de Winterswijkse Museumfabriek hebben hun samenwerking toegezegd. Het bestemmingsplan ligt binnenkort ter inzage. Om de verwachte bezoekersaantallen te actualiseren wordt het huidige concept getoetst met een panelonderzoek. Het concept is verkleind, maar is ook doorontwikkeld ten opzichte van die in 2011. We verwachten begin 2022 een resultaat daarvan. Tenslotte is het bidbook door vele partijen met enthousiasme ontvangen, waaronder de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. Belangstellenden kunnen het lezen en bekijken via https://desteengroeve.nl/presentatie-definitieve-plannen-13-april-2021-2/

Willinks Weust

Het afgelopen jaar is er volop gewerkt aan natuurherstel van Willinks Weust door Staatsbosbeheer,   Waterschap Rijn en IJssel, en gemeente Winterswijk in samenwerking met Provincie Gelderland. De meeste herstelmaatregelen uit het huidige Natura 2000-beheerplan zijn inmiddels uitgevoerd. Er zijn watergangen en sloten in en rond het gebied ondieper gemaakt of gedempt en er is drainage verwijderd. Hierdoor kan het grondwater in het gebied weer stijgen en verdroogt het gebied minder. De plantengroei kan zich hier weer herstellen. De voormalige landbouwgronden zijn afgegraven, het oorspronkelijk maaiveld is daardoor weer aan de oppervlakte gekomen. Ook is op een aantal percelen de voedselrijke bouwvoor afgegraven. Er zijn verbindingen gemaakt tussen de verschillende natuurpercelen. Vlinders en andere insecten hebben zo een groter leefgebied gekregen. In de winter van 2021/2022 worden nog inheemse bomen en struiken aangeplant in het bos en in singels. U merkt het al, hierdoor worden de omstandigheden voor de zeldzame planten- en diersoorten aanmerkelijk verbeterd.

Op zaterdag 9 oktober organiseerden provincie Gelderland en Staatsbosbeheer een excursie in Willinks Weust voor alle belangstellenden. Boswachter Doreen Rugers van Staatsbosbeheer ging met een flinke groep belangstellenden het gebied in. Ze vertelde over de noodzakelijke maatregelen voor behoud van de natuur, over hoe de natuur zich al ontwikkelt en het toekomstig beheer.

Ontwikkelingen Sibelco

Er is een aantal ontwikkelingen op korte termijn waar we graag dieper op ingaan. Deze zijn:

•    Vergunning beitel

Sibelco gebruikt geen springstoffen meer en kon tot nu toe de kalk afgraven met een graafmachine. Inmiddels bereiken we de hardere kalklagen, waardoor de inzet van een beitel noodzakelijk wordt. Deze zetten we vooral in de diepere delen van groeve 4 in.

Vanwege veiligheid en trillingen willen we niet terug naar het gebruik van springstoffen om de kalk los te maken. Door het gebruik van de beitel is er sprake van een andersoortig geluid dan tot nu toe. Er is een geluidsonderzoek gedaan naar de geluidseffecten. Op basis van de resultaten daarvan, past de inzet van de beitel binnen de geluidscontour. Met dit resultaat is een vergunning aangevraagd voor het mogen inzetten van de beitel. Deze vergunning wordt naar verwachting binnenkort gepubliceerd. De vergunning maakt de inzet van de beitel voor maximaal drie uur per dag mogelijk. Deze uren zijn vooral in de ochtend.

•    Herziening bestemmingsplan Steengroeve

Sibelco vraagt naar aanleiding van een handhavingsverzoek een herziening van het bestemmingsplan buitengebied Winterswijk aan. In het handhavingsverzoek wordt gesteld dat Sibelco activiteiten ontplooit die niet passen binnen het bestemmingsplan buitengebied. We  vinden het belangrijk dat er geen onduidelijkheid bestaat over de toegestane functies binnen de bestemming. Daarom beschrijven we nu ter verduidelijking uitgebreid de activiteiten die we  uitvoeren en waarvoor we ook al de benodigde vergunningen hebben. Hierbij gaan we uit van de activiteiten zoals die vergund zijn met de milieuvergunning van 2010.

Ook is de huidige bebouwing conform de verleende bouwvergunningen in de aanpassing opgenomen. Er worden dus geen nieuwe mogelijkheden of activiteiten  toegevoegd aan het bestemmingsplan. Andere activiteiten die al vergund waren of toegestaan zijn op basis van het huidige bestemmingsplan,  blijven in stand. Op 13 oktober kregen buurtbewoners via een informatiebijeenkomst een toelichting op de activiteiten van Sibelco en hoe dat is opgenomen in de aanpassing van het bestemmingsplan. De vragen van aanwezigen gingen met name over activiteiten en de toepassing van de producten. Ook het aandeel van de verwerking van afvalstoffen ten opzichte van kalk uit de groeve kwam aan bod. Inwoners zijn hierover uitgebreid geïnformeerd. De gemaakte opmerkingen zijn niet van invloed geweest op de tekst van het ontwerpbestemmingsplan.

Het college van Burgemeester en Wethouders nam op 23 november jongstleden een positief besluit over het ontwerpbestemmingsplan ‘Steengroeveweg 50, Winterswijk’. Het plan ligt tot en met donderdag 6 januari 2022 ter inzage. Het besluit is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U heeft hiervoor een planidentificatienummer nodig. Dat nummer is NL.IMRO.0294.BP2110STEENGROEVE-ON01. Bent u niet in staat het plan digitaal te raadplegen, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl.

•    Minder lichtuitstraling

Door de recente werkzaamheden van Staatsbosbeheer in Willinks Weust, is de zichtbaarheid van de verlichting vanaf het terrein van Sibelco naar de omgeving toegenomen. Om dit zoveel mogelijk te beperken zijn de lampen onder de overkappingen aangepast. Met deze investering is er minder fel en afgeschermd licht, zodat er een vermindering van de lichtuitstraling naar de omgeving is gerealiseerd. De terreinverlichting wordt binnenkort ook aangepast. De verlichting van de laadschoppen is belangrijk in verband met de veiligheid. We onderzoeken samen met de leverancier mogelijkheden om de zichtbaarheid buiten ons terrein te verminderen, terwijl de veiligheid gewaarborgd blijft.

•    Nieuwe naam Sibelco

De Winterswijkse Steen-en kalkgroeve is onderdeel van Sibelco en dat gaat niet veranderen. Wat wel is veranderd is dat de naam Winterswijksche Steen- en kalkgroeve is komen te vervallen. Voor de Nederlandse vestigingen van Sibelco is ervoor gekozen om de aparte B.V.’s op te heffen en samen te voegen onder de juridische naam ‘Ankerpoort N.V.’ Ankerpoort N.V. maakt dus ook deel uit van Sibelco en de naam Ankerpoort wordt in de praktijk alleen toegepast in formele stukken. In het dagelijks spraakgebruik zeggen we Sibelco, net zoals het logo van Sibelco in stand blijft voor briefpapier, advertenties et cetera. Het gaat dus alleen om een juridische aanpassing. Om die reden komen de bestaande vergunningen van de Winterswijksche Steen- en Kalkgroeve nu op naam van Ankerpoort N.V.

Silo Art Tour Achterhoek

Unieke verhalen uit de Achterhoek komen tot leven met de Silo Art Tour! Op verschillende locaties in de regio zijn schuren, silo’s en andere agrarische gebouwen getransformeerd tot kunstwerken. Zo werd ook Sibelco benaderd voor het mogen gebruiken van de silo’s.  Onder voorwaarde dat ook de buren betrokken zouden worden bij het proces heeft Sibelco dit initiatief van harte ondersteund. De silo’s zijn op kosten van Sibelco schoongemaakt en van grondverf voorzien. Sibelco gaf de kunstenaar een cursus ‘veiligheid en hoogwerkers’; Robin Nas heeft namelijk drie weken lang in de hoogwerker gewerkt en dat moet natuurlijk wel veilig! Bekijk het prachtige resultaat op via https://siloarttourachterhoek.nl/Winterswijk.

Bestemmingsplan Steengroeve Museum Winterswijk

Het bestemmingsplan voor de realisatie van het Steengroeve Museum is nagenoeg klaar. Zodra deze gereed is stelt het college van Burgemeester en Wethouders het ontwerpbestemmingsplan vast. Daarna komt deze ter inzage te liggen en is het digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Wij communiceren op onze website www.winterswijk.nl over de exacte data van de termijn van ter inzage ligging en hoe u de stukken kunt raadplegen.

Meer informatie

Wij hopen u met deze nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op via het e-mailadres steengroeve@winterswijk.nl.

Nieuwsbrief december 2021 - Winterswijks steengroevegebied

Nieuwsbrief juni 2021

Winterswijks steengroevegebied, een veelzijdige locatie!

Graag informeren wij buurtbewoners van de Steengroeve, inwoners van Winterswijk en overige belangstellenden over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling Steengroeve via een nieuwsbrief.

Willinks Weust

Willinks Weust is een uniek natuurgebied door zijn kalkrijke bodem en de vele bijzondere planten en dieren die juist daardoor hier voorkomen. Het gebied heeft natuurherstel nodig om deze soorten te versterken en te behouden. Dat gebeurt door de oppervlakte van het leefgebied te vergroten, natter en minder voedselrijk te maken. Provincie Gelderland werkt samen met Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en gemeente Winterswijk om dit bereiken. in de zomermaanden vinden er nog allerlei werkzaamheden plaats zoals bijvoorbeeld het ophogen van landbouwgrond, het ondieper maken of dempen van sloten en greppels, het afkoppelen van de buisdrainage en het ondieper maken van de Vossenveldsebeek en afwatering van Bekeringswieste. in de winter worden onder meer nog inheemse bomen en struiken aangeplant en wordt het Laarzenpad met uitkijkpunt in gebruik genomen.

Ontwikkelingen Sibelco

Er is een aantal ontwikkelingen op korte termijn waar we graag dieper op ingaan. Deze zijn:

Aanleg gasleiding

Omdat er geen gasleiding van voldoende capaciteit aanwezig was gebruiken we nog diesel en bruinkool als brandstof. Hier gaan we nu verandering in aanbrengen. Liander legt op kosten van Sibelco de benodigde gasleiding aan en we investeren in nieuwe branders zodat we afscheid kunnen nemen van bruinkool en diesel. Dit levert een behoorlijke reductie in onze emissie op.

Silo-Art

We zijn gevraagd door Silo Art Tour om mee te werken aan het realiseren van een kunstnetwerk in de Achterhoek.Dit doen we graag! Wel hebben we de voorwaarde gesteld dat de omgeving intensief betrokken wordt bij dit proces. De eerste stap is gezet met de keuze van de kunstenaar. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer daarover. We zijn heel benieuwd naar het ontwerp dat gekozen wordt. De komende periode maken we de silo’s schoon en behandelen we deze voor zodat het kunstwerk lang mooi blijft.

Tijdelijk zonnepark

Sibelco heeft een ambitieuze doelstelling om CO2-emissies te verminderen. Eén van de mogelijkheden hierin is het realiseren van een zonnepark op onze uitbreidingslocatie zolang wij daar niet graven, ten noorden van de Steengroeveweg.

De eerste stap is een onderzoek of dit financieel haalbaar is. Er wordt ook direct gekeken naar mogelijkheden om anderen te laten participeren in dit plan. Zodra hier meer nieuws over is delen we dat uiteraard.

Sibelco en het Steengroeve Museum

De plannen voor het Steengroeve Museum nemen steeds meer vaste vormen aan. Sibelco werkt al jaren goed samen met de Stichting Terra Temporalis om de plannen te laten aansluiten bij de randvoorwaarden vanuit Sibelco. Zo moet de geluidswal aan de noordzijde van onze groeve worden gecompenseerd en ook ons kwelscherm (onder de grond) in stand blijven. We zijn blij met de mogelijkheid die het museum ons straks biedt om ook onze activiteiten te laten zien en we zijn er trots op dat de vondsten uit de groeve een goede plek krijgen. Zo lang het kan, blijven we het onderzoek op het gebied van geologie en paleontologie in de groeve ondersteunen en faciliteren ook met onze eigen geologen; het is een unieke plek in de wereld.

Maar uiteraard stellen we de grond pas echt beschikbaar als alle vergunningen zijn verleend. We willen wel zeker weten dat aan alle voorwaarden is voldaan en dat alle procedures zorgvuldig zijn doorlopen.

Silo Art Tour Achterhoek

Silo Art Tour Achterhoek is een initiatief om bouwwerken met een relatie tot de agrarische sector in de openbare ruimte in de Achterhoek te beschilderen. in tien Achterhoekse gemeenten wordt een kunstwerk gerealiseerd. Zo ontstaat een kunstverzameling.Elk werk vestigt de aandacht op de unieke eigenschappen en landschappelijke kwaliteiten van de Achterhoek. De locaties worden verbonden door fiets-, wandel- en autoroutes. De twee silo’s van Sibelco zijn een mooi ‘doek’ voor een schildering en Sibelco wil de silo’s hiervoor beschikbaar stellen en dragen ook financieel bij aan dit project.

De eerste stap is het selecteren van een kunstenaar; dit is Robin nas geworden. Hij heeft de locatie bezocht en gaat aan de slag met het ontwerp. na stemming door buurtbewoners en andere direct betrokkenen wordt het ontwerp definitief gemaakt. De planning is om in augustus 2021 het kunstwerk te realiseren.

Silo Art Tour is een project van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, de Vrijetijdsagenda Achterhoek en Stichting Pak An. Het project wordt onder meer gefinancierd vanuit Leader-gelden en mogelijk gemaakt door de hulp van verschillende organisaties, waaronder WAM & Van Duren en Pfeifer Machinery uit Groenlo.

Joehoe!

Het was het 15e opeenvolgende jaar dat de Oehoe de steengroeve in Ratum als broedplek benutte. Eind maart zagen drie oehoe-pullen het levenslicht. De Oehoe’s worden geringd door vrijwilligers van de Oehoewerkgroep om ze zo goed te kunnen monitoren.

Steengroeve Theater

Helaas heeft door de coronapandemie het Steengroeve Theater opnieuw moeten besluiten haar komende voorstelling ‘de Freule’ een jaar uit te stellen. Gelukkig blijft iedereen aan boord om daar in 2022 alsnog een succes van te maken.

De stikstofproblematiek heeft ook zijn invloed op het theater, maar er zijn gelukkig meerdere wegen in beeld die kunnen voorkomen dat dit een bedreiging gaat worden. Belangrijk is hier te melden dat elke partij binnen de steengroeve convenant zelf haar ambities moet realiseren en zelf verantwoordelijk is voor het ontwikkelingsproces. Dus van overdracht van de ene partij aan de andere van stikstofrechten is geen sprake. Het Steengroeve Theater maakt al meer dan 10 jaar gebruik van groeve 3 van Sibelco.

Steengroeve Museum

Naar aanleiding van de ontvangen signalen in 2020 heeft de Stichting Terra Temporalis besloten dat het grote museumplan vervalt. Ook is de parkeerplaats verkleind tot enkel de behoefte voor het bezoekerscentrum en zijn er geen aparte busparkeerplaatsen meer. De wegverlegging is iets oostwaarts verplaatst waardoor ze alleen over het driehoeksperceel van Sibelco gaat. Tenslotte zijn nu twee gebouwen aan een en dezelfde wegzijde terecht gekomen.

In januari 2021 is het definitieve plan voor het Steengroeve Museum gekozen. Via meerdere digitale bijeenkomsten heeft iedereen daar kennis mee kunnen maken. Ook is besloten het niet langer bezoekerscentrum te noemen maar ‘Steengroeve Museum’. Dit omdat daarmee recht wordt gedaan aan de beleving en ook de juiste verwachtingen ontstaan.

Het bestemmingsplan nadert haar ter visie legging. Fijn is het te lezen dat er, in weerwil van sommige geluiden, het museum een eigen oplossing heeft waardoor er geen beperkingen ontstaan met betrekking tot de stikstofsituatie. Hopelijk kan de vaststelling door de gemeenteraad nog dit jaar plaatsvinden. Tenslotte nadert het bidbook haar voltooiing. Binnenkort kunt u deze ook op www.desteengroeve.nl bekijken.

Bestemmingsplan Steengroeve Museum Winterswijk

Het ontwerp van het Steengroeve Museum Winterswijk is gereed en er is een bestemmingsplan opgesteld. Bij dit bestemmingsplan horen verschillende onderzoeken, waaronder verkeers-, archeologisch-, bodem-, akoestisch, ecologisch- en stikstofonderzoek.Het bestemmingsplan en de verschillende onderzoeken worden intern door de gemeente Winterswijk beoordeeld. in het kader van Wet Ruimtelijke Ordening is er ook een vooroverleg met de Provincie Gelderland. Na het zomerreces start de officiële bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan ligt dan 6 weken ter inzage. iedereen heeft dan de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De gemeente beantwoordt alle zienswijzen.

Convenantbijeenkomst

Op vrijdag 28 mei 2021 vond er een digitale bijeenkomst plaats voor de convenantpartijen van ‘Gebiedsontwikkeling Steengroeve en omgeving’. Het doel van het convenant is door samenwerking een duurzame (ruimtelijke) samenhang te bereiken in dit gebied, waar ruimte is voor de verschillende functie zoals
bedrijvigheid, ecologie en vrijetijdseconomie. De gemeente Winterswijk heeft binnen het convenant de rol van gebiedsregisseur. Het convenant loopt af op 31 augustus 2021 en wordt hierna verlengd, zodat de samenwerking ook in de toekomst zijn vruchten kan afwerpen voor mooie ontwikkelingen in het gebied.

Meer informatie?

Wij hopen u met deze nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met projectleider op. De projectleider is bereikbaar via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mailadres steengroeve@winterswijk.nl.

Nieuwsbrief juni 2021 - Winterswijks steengroevegebied

Nieuwsbrief juni 2022

Winterswijks steengroevegebied, een veelzijdige locatie!

Het gebied rond de steengroeve is het meest unieke stukje grond van Winterswijk, van de Achterhoek, en misschien zelfs
van de wereld. Het is ook een stuk grond dat in de afgelopen jaren continu in ontwikkeling is. Allerlei partijen zijn er met verschillende initiatieven actief. Graag informeren wij buurtbewoners van de steengroeve, inwoners van Winterswijk en overige belangstellenden over de laatste ontwikkelingen.

Nieuws vanuit de gemeente Winterswijk

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

U heeft ongetwijfeld het nieuws rondom de gemeenteraadsverkiezingen gevolgd. Voor Winterswijk is als grootste partij   uit de bus gekomen. Samen met  CDA en PvdA presenteerden zij op 8 juni   2022 het nieuwe coalitieakkoord 2022- 2026 ‘Samen aan de slag’. Het nieuwe college is op 14 juni 2022 benoemd en geïnstalleerd, met als portefeuillehouder gebiedsontwikkeling Steengroeve wethouder Wassink.

De coalitie benoemt in zijn akkoord de uniciteit en het belang van het gebied rond de Steengroeve voor Winterswijk. Natuur, bedrijvigheid, archeologie, cultuur, historie en recreatie komen hier bij elkaar. De voorgenomen realisatie van het Steengroeve Museum is een van de ontwikkelingen in dit  gebied.

Herziening bestemmingsplan Sibelco

Sibelco heeft naar aanleiding van een handhavingsverzoek een herziening van het bestemmingsplan buitengebied Winterswijk aangevraagd. Door het ontbreken van   een definitie van een steen- en kalkgroeve, is er onduidelijkheid over de bedoelde en dus toegestane activiteiten. Om deze onduidelijkheid weg te nemen heeft het college van burgemeester en wethouders op 23 november 2021 besloten om medewerking te verlenen aan de voorgestelde herziening.

Beantwoording zienswijzen en depositieonderzoek

Op dit besluit van het college op 23 november zijn vervolgens verschillende  zienswijzen binnengekomen bij de gemeente. Momenteel werkt de gemeente aan reacties op deze zienswijzen. Tegelijkertijd is er door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) een depositieonderzoek gestart naar de mogelijke uitstoot van  stoffen. Voor een volledige beantwoording van de zienswijzen, vindt de gemeente het belangrijk om de resultaten van dat onderzoek af te wachten. Zodra deze resultaten binnen zijn, worden de zienswijzen beantwoord en wordt de herziening van het bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan het college. De verwachting is  dat de resultaten van dit onderzoek eind deze zomer binnen  zijn.

Ontwikkelingen Sibelco

Er is een aantal ontwikkelingen op korte termijn waar we graag dieper op ingaan. Deze zijn:

Stand van zaken aanvraag vergunning beitel

Zoals in voorgaande nieuwsbrief reeds was aangekondigd is in februari 2022 de definitieve vergunning voor de bijtel afgegeven en van kracht. Vanaf maart 2022 wordt de bijtel nu toegepast in  het tijdvenster van 8 uur tot maximaal 11 uur. Zoals medegedeeld is deze bijtel noodzakelijk om de harde kalk te winnen in plaats van de in het verleden toegepaste springstoftechniek. Sibelco heeft er alle vertrouwen in dat deze nieuwe techniek ook voor de omgeving momenteel de best beschikbare techniek is, zeker in dit strakke tijdvenster.

Start aanleg aardgasleiding

In het kader van de energietransitie van Sibelco is geheel volgens plan dit voorjaar de aanleg van de nieuwe gas- leiding gestart door Liander. Sibelco is hoopvol dat de omzetting naar gas als hoofdbrandstof voor het drogen van mineralen in zijn geheel wordt af- gerond aan het eind van dit kalender- jaar.  Zowel CO2 als stikstof  (NOx) emissies worden daarmee drastisch verminderd.

Voorontwerp bestemmingsplan Steengroeve Museum

In onze vorige nieuwsbrief gaven we aan dat het voorontwerp bestemmingsplan voor het Steengroeve Museum nagenoeg klaar was en dat het college het voorontwerp zou vaststellen. De procedure bleek uiteindelijk toch nog niet ver genoeg om al vastgesteld te kunnen worden. Dat is de reden dat u hier nog niets over heeft vernomen. Het nieuwe college besluit straks over de vervolgprocedure. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren wij u via deze nieuwsbrief.

Steengroeve Theater

Na twee vervelende jaren mogen we eindelijk weer aan de gang met een nieuwe voorstelling. Honderden betrokkenen zijn alweer maanden bezig om er een spetterende voorstelling van te maken in augustus. De Freule is een filmische rockmusical over het turbulente leven en de tragische dood van de Achterhoekse freule Judith van Dorth. Meervoudig Musical Award winnares Renée van Wegberg speelt de freule in het Steengroeve Theater. De freule had zo’n grote mond dat ze de doodstraf kreeg. Met de dood in de ogen schreef zij in de nacht van   21 november 1799 in Winterswijk haar trieste en definitieve afscheidsbrief. “Zegt een eeuwig vaarwel aan al mijn bekenden.” Het is de doodskreet van een adellijke vrouw excentriek, dwars, opstandig en Oranjegezind. Bijzonder is te zien hoe de grote steengroeve theaterfamilie weer snel een trots en actief gezelschap is geworden. Samen onderweg naar een indrukwekkend evenement dat hopelijk nog weer meer mensen van heinde en verre naar ons mooie Winterswijk brengt. Bij die Zauberflote in 2019 kwam 65% van onze bezoekers van buiten de Achterhoek. Een cijfer om trots op te zijn!

Meer informatie?

Wij hopen u met deze nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op. We zijn bereikbaar via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mailadres steengroeve@winterswijk.nl.

Nieuwsbrief Steengroeve juni 2022
pdf, 220 kB