In deze editie leest u meer over de geplande raadscommissie en raadsvergadering, de terugblik van de informatiebijeenkomsten en leest u waar u vragen en antwoorden kunt vinden.

Waar staan we nu?

Zie tekst onder afbeelding

Uitgeschreven tekst - tijdlijn

 • Verspreiding 5e nieuwsbrief
 • Fase 3: gemeente start met het verdiepende onderzoek van de geselecteerde locaties
 • Reageer online op de onderwerpen van het verdiepend onderzoek
 • Inloopbijeenkomst verdiepend onderzoek
 • Juni 2024: de concept locatiepaspoorten worden online gepubliceerd
 • Het college besluit rond de zomer van 2024 over de definitieve locatie bedrijventerrein

Aanpassing locatie Eekelerweg

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) nam onlangs een besluit over de herbegrenzingen van het Gelderse Natuurnetwerk, waaronder de Misterweg 165. Dit besluit van de GS zorgt voor een wijziging in de grenzen van de locatie Eekelerweg. Eén van de vastgestelde randvoorwaarden geeft namelijk aan dat het bedrijventerrein niet (ook niet deels) in een Gelder Natuurnetwerk mag liggen. De locatie Eekelerweg voldoet ondanks het besluit van de GS nog steeds aan de randvoorwaarden. Het besluit betekent wel een wijziging van het aantal bruto hectares. Op de locatie Eekelerveld kan na de wijziging maximaal 6,8 hectare bruto bedrijventerrein worden gerealiseerd.

De gemeenteraad is voorafgaand aan de raadsvergadering over deze wijziging geïnformeerd en de aangepaste kaart is in de notitie verwerkt. De notitie inclusief aangepaste kaart op de pagina Documenten.

Het besluit van de GS treedt officieel in werking op de dag na publicatie van dit besluit. De datum van publicatie is nog niet bekend.

Gemeenteraad stemt in met lijst te onderzoeken locaties

Tijdens de raadsvergadering van 29 februari 2024 stond de selectie van de te onderzoeken locaties voor het nieuwe bedrijventerrein op de agenda. Aan het begin van de raadsvergadering maakten een aantal betrokken inwoners en een bestuurslid van de OWIN gebruik van het spreekrecht publiek. Het verhaal dat zij deelden met de gemeenteraad kunt u teruglezen op de website van de gemeenteraad. Uiteindelijk stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met de voorgestelde lijst met potentiële locaties. Deze uitslag laat zien dat de gemeenteraad werkgelegenheid, een gezonde economie en leefbaar Winterswijk belangrijk vindt. Nu de lijst met te onderzoeken locaties is vastgesteld, start de gemeente met de volgende fase in haar zoektocht: het verdiepende onderzoek per locatie.

Verdiepend onderzoek

De komende periode brengt de gemeente samen met Bureau Buiten de kenmerken van alle 8 locaties in beeld. Daarnaast onderzoeken we de effecten van een bedrijventerrein op de locatie.  Het verdiepend onderzoek richt zicht op de volgende thema’s:

 • Verkeer en bereikbaarheid
 • Ecologie en natuur
 • Klimaat, water, bodem en milieu
 • Energie
 • Cultuurhistorie en landschap
 • (Plan) economie
 • Leefomgeving
 • Grondzaken
 • Wonen

We maken gebruik van openbare bronnen. Denk hierbij aan Google Streetview, Geodata wegennet, Atlas Leefomgeving en de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland. Daarnaast putten we uit informatie waar de gemeente zelf over beschikt, bijvoorbeeld via eerder gevoerde onderzoeken, via inhoudsdeskundigen, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de gemeentelijke bestemmingskaarten. Voor een aantal thema’s schakelen we een extern onderzoeksbureau in. Zo voert RAAP Archeologie het archeologisch onderzoek uit en werken we samen met Staring Advies voor het ecologische onderzoek.

Wat mogen we niet vergeten?

Binnenkort informeren wij u over de mogelijkheid om online te reageren op de thema’s van het verdiepende onderzoek. Er verschijnt een pagina op onze website waarop u kunt lezen welke kenmerken en effecten per thema onderzocht worden. Neem bijvoorbeeld het thema ‘ecologie en natuur’. Binnen dit thema onderzoeken we de aanwezigheid van bijzondere flora en fauna in het gebied. We brengen in beeld of (en welke) soorten in het gebied voorkomen en of deze beschermd zijn (op de ‘rode lijst’ staan). We kijken daarnaast naar de effecten van een bedrijventerrein zoals geluid, trilling, licht, verkeer en verharding op de biodiversiteit van de omgeving. Mist u aspecten binnen dit thema en wilt u ons wijzen op de aanwezigheid van bijvoorbeeld bijzondere flora/fauna? Dan kunt u dit via onze website aan ons doorgeven. Dit geldt voor alle thema’s van het verdiepende onderzoek. Wilt u weten hoe dit werkt? Zodra de pagina online staat, ontvangt u van ons meer informatie.  

Ondertussen ontvingen wij al veel van uw suggesties, vragen en opmerkingen over het verdiepende onderzoek. Bijvoorbeeld tijdens de informatieavonden in januari, via ons e-mailadres of door middel van een bericht aan de raad. Wij hebben dit genoteerd en gedeeld met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor (een deel van) het verdiepende onderzoek.