Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht om jaarlijks de klanttevredenheid (de zogenaamde ‘’cliëntervaring’’) te meten. Deze privacyverklaring bevat meer informatie over de persoonsgegevens die de gemeente Winterswijk bij een cliëntervaringsonderzoek verwerkt.

De gemeente voert dit onderzoek niet zelf uit, maar laat dat doen door een onderzoeksbureau. Welk bureau dat is, kan per jaar verschillen.

Categorieën persoonsgegevens

Het onderzoeksbureau ontvangt de onderstaande gegevens van de gemeente die nodig zijn om het cliëntervaringsonderzoek uit te voeren:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Leeftijd (voor jeugdigen tussen 12 en 18 jaar wordt een aangepaste vragenlijst verstuurd)

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een wettelijk taak, namelijk het onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van hun ondersteuning ervaren (artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 2.5.1 Wet maatschappelijke ondersteuning).

Doel

De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek worden geanonimiseerd verwerkt in een rapport. Deze worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen in de wijze waarop de gemeente de taken op het gebied van de Jeugdwet en Wmo uitvoert.

Doelgroep

De doelgroep van het Wmo-onderzoek zijn Wmo-cliënten die een maatwerkvoorziening hebben (ontvangen) in het jaar voorafgaand aan het onderzoek.

De doelgroep van het onderzoek voor Jeugd zijn jongeren (12-23 jaar) en ouders met kinderen (van ongeboren tot 18 jaar) die in het kader van de Jeugdwet gebruik maken van hulp. In de leeftijdscategorie 12-18 jaar worden zowel jongeren als ouders aangeschreven. Dat betekent niet dat de jongere en ouders uit hetzelfde huishouden altijd beiden worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek.

Ontvangers

De gemeente verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor informatieve doeleinden. De gemeente verstrekt de gegevens aan een onafhankelijk onderzoeksbureau dat het onderzoek namens de gemeente uitvoert. Met dat bureau zijn afspraken gemaakt dat de gegevens alleen gebruikt worden voor de uitvoering van dit onderzoek. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. De gemeente en het onafhankelijke bureau zijn ieder verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het rapport met de uitkomsten wordt jaarlijks aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstrekt zoals voorgeschreven in de wet.

Resultaten

De uitkomsten worden voor zowel Jeugd als Wmo geanonimiseerd verwerkt in een rapport. Het rapport voor Jeugd moet ieder jaar aangeleverd worden bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rapport voor Wmo moet ieder jaar worden geplaatst op de site www.waarstaatjegemeente.nl

Bewaartermijnen

De rapporten voor Wmo en Jeugd met de geanonimiseerde gegevens blijven bewaard. De gegevens die worden uitgewisseld met het onderzoeksbureau blijven maximaal 4 maanden bij het onderzoeksbureau bewaard en worden daarna verwijderd.