Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Winterswijk in het kader van verkeers- en parkeeronderzoeken voor beleidsontwikkelingen.

Categorieën persoonsgegevens

Voor verkeers- en parkeeronderzoeken worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land
  • Kenteken

De bedoeling is dat personen niet herkenbaar in beeld worden gebracht door de camera’s. Het valt echter (nog) niet volledig uit te sluiten dat geen énkel persoonsgegeven verwerkt zal worden. Mogelijkerwijs levert een beeld van een op zichzelf onherkenbare persoon in combinatie met een bepaald voertuig/tijdstip/locatie incidenteel toch nog een persoonsgegeven op.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten op basis van de Algemene wet bestuursrecht.

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens voor verkeers- en parkeeronderzoeken is het in kaart brengen welke intensiteiten er over een bepaald wegvak gaat en de bezettingsgraad en -duur van geparkeerde voertuigen. Daarnaast kan afhankelijk van de soort onderzoeksmethode in kaart worden gebracht welke invloed bestemmingsverkeer, herkomstverkeer en doorgaand verkeer heeft op de veilige en vlotte doorstroming op het gemeentelijke wegennetwerk en het parkeergedrag. Verkeers- en parkeeronderzoeken worden een aantal keren per jaar gehouden.

Ontvangers

De gemeente verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van het verkeers- of parkeeronderzoek. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Met deze bureaus die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat eventuele persoonsgegevens die zijn verzameld voor verkeersonderzoeken na afronding en oplevering van de resultaten van het onderzoek worden vernietigd, dat wil zeggen na ongeveer een maand.