Disclaimer: De data in de tijdlijn zijn een schatting en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Tijdlijn

 1. Afgerond: Bepalen randvoorwaarden & onderzoeksmethodiek -

  In deze stap worden randvoorwaarden voor een locatie (waar moet een locatie tenminste aan voldoen?) en de onderzoeksmethodiek (hoe gaan we de locaties verder onderzoeken?) bepaald.

  Om randvoorwaarden op te kunnen stellen, begonnen we met het onderbouwen van de ruimtebehoefte. De notitie die we daarvoor hebben geschreven, gaat in op zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve behoefte.  
  Vervolgens gingen we aan de slag met het bepalen van de randvoorwaarden waar een gebied tenminste aan moet voldoen om in een latere fase verder te worden onderzocht (de knock-outcriteria). Daarbij houden we o.a. rekening met gebieden waar al ontwikkelingen staan gepland (zoals woningbouw of natuurontwikkeling), bestaand beleid en wettelijke beperkingen. Op 26 oktober nam het college van B&W een besluit over de randvoorwaarden. Daarnaast werd ook de onderzoeksmethodiek bepaald.

  Uiteindelijk is het aan de raad om de voorgestelde randvoorwaarden en methodiek vast te stellen. Zij bespreken de randvoorwaarden op 16 november en nemen op 30 november 2023 het uiteindelijke besluit.

  Lees de behoeftenotitie, de voorgestelde randvoorwaarden en alle andere documenten.

 2. Afgerond: Selecteren locaties -

  Op basis van de gestelde randvoorwaarden wordt een aantal locaties geselecteerd. De gemeenteraad bepaalt in deze stap welke locaties zij graag verder onderzocht willen zien.

  In deze stap staat het identificeren van de te onderzoeken locaties centraal. Aan de hand van de vastgestelde randvoorwaarden voeren we verschillende analyses uit om mogelijke locaties te analyseren. De uitkomst is een selectie locaties die aan de randvoorwaarden voldoen, met een beknopt locatieprofiel. Tijdens de daaropvolgende raadsvergadering leggen wij de analyses en daaruit voortkomende selectie van locaties ter vaststelling voor aan de raad.

 3. Momenteel bezig: Verdiepend onderzoek locaties -

  Nadat de locaties zijn aangewezen doet het adviesbureau onderzoek naar wat de gevolgen zijn voor de locatie en de omgeving wanneer daar een bedrijventerrein gerealiseerd zou worden.

  We beginnen deze stap door te inventariseren welke informatie op voorhand al beschikbaar is voor de locaties en waar nog aanvullend onderzoek moet worden gedaan. We bezoeken de te onderzoeken locaties en gaan vervolgens aan de slag met het daadwerkelijke onderzoek. Waar mogelijk maken we gebruik van bestaande studies. Eindproduct van deze stap is een locatiepaspoort voor iedere onderzochte locatie. Dit paspoort bestaat onder andere uit:

  Een gebiedsomschrijving met locatieprofiel.

  Een effectenanalyse (een overzicht van de effecten van de realisatie van een bedrijventerrein op deze locatie, een overzicht van wat de eigenschappen van deze locatie betekenen voor realisatie en bijbehorende (compensatie)maatregelen).

  Een kwalitatieve beschouwing met voor- en nadelen van de locatie.

  Indicatieve financiële consequenties (hier zijn o.a. kosten voor verkrijgen van de grond en planschade meegenomen).

 4. Nog te doen: Definitieve locatiekeuze -

  Nadat effecten en eventueel benodigde maatregelen in beeld zijn gebracht bij de locaties, besluit het college van Burgemeester & Wethouders over de locatiekeuze van het bedrijventerrein.

  In deze aanpak geeft de gemeenteraad in de eerste twee stappen van het proces belangrijke richtlijnen mee aan het college. Zij stellen de randvoorwaarden, de onderzoeksmethodiek en de te onderzoeken locaties vast. Met die richtlijnen en de uitkomst daarvan in de locatiepaspoorten maakt het college uiteindelijk de keuze voor een locatie ten behoeve van de ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein. Naar verwachting zal dit in het 2e kwartaal 2024 zijn. Dit besluit wordt ter kennisgeving gedeeld met de gemeenteraad. Vervolgens doorlopen we na locatiekeuze het onderstaande proces om te komen tot een gebiedsvisie en vastgesteld bestemmingsplan voor deze locatie. Het bestemmingsplan is juridisch bindend. Pas na inwerkingtreding staan de ruimtelijke regels voor deze locatie vast.