De gemeente Winterswijk is gestart met de volgende stap in de zoektocht naar 22,8 hectare bruto bedrijventerrein. Nu de lijst met 8 potentiële locaties op 29 februari door de gemeenteraad werd vastgesteld, is de gemeente samen met het externe adviesbureau Bureau Buiten gestart met het verdiepende onderzoek. 

In het verdiepende onderzoek worden per locatie de kenmerken in beeld gebracht en de effecten van een bedrijventerrein in het gebied. Dat doen we op basis van de de volgende thema’s.

Verkeer en bereikbaarheid

Kenmerken

Binnen dit thema brengen we in beeld op welke manier het nieuwe bedrijventerrein bereikbaar is. Denk hierbij aan de lengte van de weg, een nieuwe of bestaande weg, doorkruising van aansluiting met andere gebieden en/of woningen en de verkeersveiligheid. We kijken ook naar hoe je met de fiets het best het bedrijventerrein kunt bereiken en wat per fiets en wat de dichtstbijzijnde OV-halte is. Ook controleren we beperkingen en kansen op wegen en zoeken we uit wat de route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt.

Effecten

We onderzoeken de effecten van verkeersbewegingen op de omgeving (geluid, trilling, fijnstof, verkeersveiligheid). Ook kijken we naar het effect op de bereikbaarheid van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, het effect op de rijtijden van de hulpdiensten en op het wegennet op (Duitse) feestdagen en spitsuren.

Ecologie en natuur

Kenmerken

We brengen de aanwezigheid van bijzondere flora en fauna in beeld en de ligging van het bedrijventerrein ten opzichte van Natura-2000 gebieden, het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelingszones (GO).

Effecten

We onderzoeken het effect van een bedrijventerrein (geluid, trilling, licht, verkeer, verharding) op de biodiversiteit van de omgeving.

Klimaat, water, bodem, milieu

Kenmerken

We brengen de bodemtypes, de archeologische waarden en de bestaande kwaliteiten (stilte, donkerte, waterberging, wateroverlast bij piekbuien) in beeld. Ook kijken we naar het rioleringsstelsel, de zuivering van het extra afvalwater en de kwetsbaarheid van de locatie (door middel van stresstesten). Daarnaast brengen we per locatie de kansen en bedreigingen rondom hemelwaterberging in beeld. Hemelwaterberging is het tijdelijk opvangen van (regen)water in de bodem, sloten, beekjes rivieren, meren, plassen en overige waterbergingsgebieden.

Effecten

We kijken naar hoe de komst van een bedrijventerrein van invloed kan zijn op het water in de omgeving, de hoeveelheid stikstof die er neerslaat en of dit misschien effect heeft op het water aan de oppervlakte.

Energie

Kenmerken

We brengen de capaciteit van het elektriciteitsnet in beeld, zowel voor het afnemen als terugleveren van energie. Ook kijken we naar de afstand tot het onderstation en de aanwezigheid van kabels met voldoende capaciteit. We zoeken uit of er capaciteit is op het middenspanningsnet voor de ontwikkeling en of die capaciteit tijdig uit te breiden is wanneer deze te klein is.

Cultuurhistorie en landschap

Kenmerken

We brengen in dit onderzoek onder andere de verschillende soorten gebieden, cultuurhistorische waardevolle objecten, verdwenen landschapselementen, landgoed en elementen in het Nationaal Landschap in beeld.

Effecten 

We onderzoeken de effecten op het Nationaal Landschap, de omliggende arrangementen, en de landschappelijke panorama’s.

Economie

Effecten

We onderzoeken de effecten van een bedrijventerrein op de verkaveling en de beperkingen van de omgeving in termen van kosten voor bouw en bedrijfsvoering van bedrijven. Ook onderzoeken we de kosten van eventuele sloop van bebouwingen in/rond het gebied. Ook brengen we het effect van de aanleg van een bedrijventerrein op economische functies zoals landbouw (afname areaal), recreatie en toerisme (geluid, trilling, licht) en routes (veiligheid, kwaliteit) in beeld.

Leefomgeving

Kenmerken

We brengen in beeld wat de afstanden zijn tot de dichtstbijzijnde woningen en het aantal woningen binnen de te onderzoeken locatie.

Effecten

We onderzoeken de effecten van een bedrijventerrein op de leefkwaliteit van woningen (trilling, geluid, licht).

Grondzaken

Kenmerken

We brengen de huidige functie(s) van de bestemmingsplannen van de locatie in beeld en de eigendomsverhoudingen. Daarnaast maken we een schatting van de te verwachte bijzondere kosten voor ontwikkelingen op deze plek, bijvoorbeeld voor waterberging, bouwrijp maken, onderzoek etc. Ook kijken we naar vastgelegde eisen en beperkingen zoals erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen.

Wonen

Kenmerken

We onderzoeken voor iedere locatie de mate van geschiktheid voor woningbouwlocatie.

Voor het verzamelen van informatie maken we gebruik van openbare bronnen zoals Google Streetview, Geodata wegennet, Atlas Leefomgeving en de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland. Daarnaast putten we uit informatie waar de gemeente zelf over beschikt, bijvoorbeeld via eerder gevoerde onderzoeken, via inhoudsdeskundigen, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de gemeentelijke bestemmingskaarten. Voor een aantal thema’s schakelen we een extern onderzoeksbureau in. Zo voert RAAP Archeologie het archeologisch onderzoek uit en werken we samen met Staring Advies voor het ecologische onderzoek.

Locatiepaspoort

Het externe adviesbureau Bureau Buiten verwerkt alle informatie uit de onderzoeken. Per locatie stellen zij een locatiepaspoort op. Hierdoor worden de verschillen tussen de locaties zichtbaar en kan de gemeente de locaties met elkaar vergelijken.