Behoefte

Is nieuw bedrijventerrein wel nodig?

Ja. De groeiprognoses laten zien dat er voor de komende 20 tot 30 jaar extra ruimte nodig is voor de ontwikkeling van het Winterswijkse bedrijfsleven. Dit is belangrijk voor de instandhouding van de werkgelegenheid in Winterswijk. De gemeente heeft bijna geen nieuw bedrijventerrein meer beschikbaar en de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen is zeer beperkt. Het aanbod is onvoldoende om te voorzien in de vraag op de langere termijn. Daarom is er dus nieuw bedrijventerrein nodig.

Waar is de behoefte aan nieuw bedrijventerrein op gebaseerd?

De behoefte is gebaseerd op de economische groeiverwachting, zoals deze is vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek (RPW). Deze verwachting is getoetst aan de historische ontwikkeling en de actuele situatie. De volledige onderbouwing van de behoefte leest u in de behoeftenotitie.

In hoeverre voorziet het bedrijventerrein van de voormalige Steenfabriek in de ruimtebehoefte?

Het terrein van de steenfabriek is 4,8 hectare. Het voorziet op korte termijn in de behoefte aan bedrijventerrein maar is niet voldoende voor de behoefte op lange termijn. Daarvoor is het terrein niet groot genoeg.

Er is een landelijk tekort aan personeel. Hoe zorgen de bedrijven op het nieuwe bedrijventerrein voor voldoende personeel?

Het tekort aan personeel is een uitdaging voor de bedrijven individueel. Lokaal en regionaal werken bedrijven samen aan deze uitdaging, o.a. in voorlichting en promotie richting scholieren, studenten en werkzoekenden. Voor meer informatie kunt u de site bekijken van de thematafels Onderwijs & Arbeidsmarkt en Smart werken & Innovatie van de Regio Achterhoek.

Meer bedrijven zorgt voor een grotere behoefte aan woningen, houdt de gemeente daar rekening mee?

De gemeente heeft de ambitie om tot 2030 900 woningen bij te bouwen. Er zijn op dit moment voldoende woningbouwplannen om deze doelstelling te realiseren.

De geschetste contouren gaan tot 30 hectare. Betekent dit dat het bedrijventerrein (in de toekomst) groter kan worden dan 22,8 hectare?

Nee. Deze zoektocht zorgt voor voldoende bedrijventerrein voor de komende 15-20 jaar. De geschetste contouren zijn in het onderzoek ruimer, zodat we in het onderzoek de meest geschikte begrenzing kunnen bepalen. Wanneer de gemeente in de toekomst meer bedrijventerrein nodig heeft, zal er een nieuw onderzoek worden gestart.

Winterswijk presenteert zich als een gemeente die waarde hecht aan haar natuur en landschap. In hoeverre rijmt dat met een nieuw bedrijventerrein?

Winterswijk staat bekend om haar Nationaal Landschap, daar houdt de gemeente rekening mee in de vastgestelde randvoorwaarden voor nieuw bedrijventerrein. Het bedrijventerrein mag bijvoorbeeld niet in beschermde natuurgebieden liggen. Duurzaamheid, Klimaatadaptatie, ecologie en landschappelijke inpassing worden belangrijke aandachtspunten bij de inrichting van een nieuw bedrijventerrein. Daar hechten we waarde aan. Daarnaast vinden we een leefbaar Winterswijk minstens zo belangrijk. Winterswijkse bedrijven dragen bij aan de leefbaarheid van Winterswijk, met haar uitgebreide voorzieningen, cultuur, sport en rijke verenigingsleven.

Randvoorwaarden

In hoeverre staan de randvoorwaarden vast?

De randvoorwaarden zijn op 30 november vastgesteld door de gemeenteraad. Dat betekent dat ze niet meer gewijzigd kunnen worden.

Waarom moet een bedrijventerrein aan het stedelijk gebied liggen?

Hiermee voorkomen we o.a. dat het bedrijventerrein geheel vrij in het landschap kan worden aangelegd. Bovendien kan worden aangesloten op bestaande (hoofd)infrastructuren. Denk daarbij aan kabels/leidingen.

Verdiepend onderzoek

In hoeverre wordt er rekening gehouden met de toename van de verkeersdrukte?

Nieuw bedrijventerrein zal leiden tot toename van verkeer. Het inventariseren van de effecten en mogelijke aanpassingen bij de verschillende locaties zijn onderdeel van het nadere onderzoek.

Werkt de gemeente met scores van bijvoorbeeld 1-10 of (genummerde) wegingscriteria?

Nee. Dit onderzoek brengt in beeld wat alle kenmerken van een locatie zijn, welke effecten een bedrijventerrein heeft op het gebied en welke (compenserende) maatregelen de gemeente kan nemen. Al deze onderwerpen vormen samen het locatiepaspoort. Op basis van advies van de ambtelijke organisatie en een bestuurlijke afweging maakt het college de uiteindelijke keuze voor de locatie.  

Hoe gaat de gemeente om met stikstof?

We nemen het effect van de stikstof toename op (nabij gelegen) natuurgebieden mee in het verdiepende onderzoek.

Hoe dicht mag een bedrijventerrein tegen een natuurgebied aanliggen? 

Daar is wet- en regelgeving voor. Dit nemen we mee in het verdiepende (flora en fauna) onderzoek. Datzelfde geldt voor beschermde diersoorten, bijzondere planten/bomen en waardevolle natuur. We onderzoeken de effecten van een bedrijventerrein op deze aspecten en brengen dit in beeld.

Kan ik de onderzoeken ergens inzien?

Alle stukken waar het college een besluit over neemt, worden openbaar. Dus ook de onderzoeken die uitgevoerd zijn in het verdiepende onderzoek.

Wie voert de onderzoeken uit?

In samenwerking met het externe onderzoeksbureau Bureau Buiten voeren we de onderzoeken uit.

Hoe lang gaat het verdiepende onderzoek duren?

Het streven is om in 3 maanden het verdiepend onderzoek uit te voeren. 

Potentiële locaties

Zoekt de gemeente naar 1 of meerdere locaties?

Alle opties liggen nog open. Dat betekent dat we op zoek gaan naar een grote locatie, of meerdere ‘kleinere’ locaties. De uitkomst hangt van het onderzoek af. Uitgangspunt is dat de uiteindelijke keuze voor een nieuw bedrijventerrein zorgvuldig gebeurt en breed gedragen wordt door de gemeenteraad.

De locaties Molenveld, Ten Houtenlaan en Eekelerweg zijn kleiner dan de gewenste 22,8 hectare. Hoe zit dit?

De gemeenteraad heeft besloten om te zoeken naar totaal 22,8 hectare bruto bedrijventerrein. Dat kan op 1 grote locatie, of op meerdere kleinere locaties.

De Misterweg/Groenloseweg is al heel erg druk, houdt de gemeente rekening met de toename van de verkeersdrukte op deze weg?

Dit nemen we mee in het verdiepende onderzoek. Bij iedere potentiële locatie zal namelijk de verkeersdrukte toenemen.

De potentiële locatie Eekelerweg ligt aan twee zandpaden die voorheen nooit geasfalteerd mochten worden. Hoe gaat de gemeente hiermee om?

Het inventariseren van ontsluitingsmogelijkheden en de effecten hiervan zijn onderdeel van het nadere onderzoek.

Er lopen vele fietsroutes langs/over de locatie Ten Houtenlaan. Is de gemeente hiervan op de hoogte?

Dit onderwerp nemen we mee in het verdiepende onderzoek.

Woning-/grondeigenaren

Mijn woning ligt in/naast een potentieel bedrijventerrein, moet ik mijn geplande verbouwing starten/doorzetten/afmaken?

Op dit moment zijn er meerdere locaties die de gemeente wil onderzoeken op geschiktheid als bedrijventerrein. Rond de zomer van 2024 wil de gemeente de definitieve locatie kiezen. De keus om uw woning te verbouwen ligt bij uzelf. In het geval dat uw woning in een gebied ligt dat daadwerkelijk wordt aangewezen als bedrijventerrein kan het zijn dat uw uitzicht verandert en dat een bedrijventerrein daarnaar moet worden ingepast. Ook kan het zijn dat de gemeente uw woning nodig heeft om het bedrijventerrein te kunnen realiseren. Verbouwingen of aanpassingen aan uw woning vertalen zich in de marktwaarde van de woning. Mocht u recent iets aan uw woning hebben verbouwd, dan vergoedt de gemeente (wanneer blijkt dat wij uw woning nodig hebben voor het bedrijventerrein) de waarde op dat moment. De waarde wordt onafhankelijk vastgesteld door een of meerdere makelaars.

Mijn woning ligt in/naast een potentieel bedrijventerrein, gaat de gemeente onteigenen?

Zodra de gemeente de definitieve locatie heeft gekozen en uw woning ligt er in/naast, dan gaat de gemeente met u in gesprek. Hierbij kan het zijn dat het bedrijventerrein dusdanig wordt ingepast dat u kunt blijven wonen óf dat de gemeente met u in gesprek gaat over het aankopen van uw woning. In eerste instantie onderhandelt de gemeente altijd in redelijkheid met de eigenaren van een woning of grond over passende verkoopvoorwaarden. Dit is maatwerk. In het uiterste geval kan worden overgegaan tot onteigening.

Mijn woning ligt in/naast een potentieel bedrijventerrein, kan ik het nu verkopen?

Tot er een definitief besluit is over welke locatie(s) worden aangewezen als bedrijventerrein, is de toekomst van uw woonomgeving onzeker. Onzekerheid is een factor die mogelijk invloed heeft op de verkoopbaarheid van uw woning, wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met uw makelaar.

Koopt de gemeente nu mijn huis of grond?

Nee. Zolang er geen definitieve keuze is gemaakt over de locatie(s) van het nieuwe bedrijventerrein koopt de gemeente geen woningen of grond.

Ligt er al een Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) op de gronden?

Nee. Met het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Omgevingswet krijgt de gemeente het eerste recht van koop op een onroerende zaak. In deze fase van het onderzoek naar een definitief locatie voor het bedrijventerrein voorzien wij geen noodzaak voor het vestigen van dit voorkeursrecht.

Bedrijven

Welk type bedrijven gaan zich vestigen op het nieuwe bedrijventerrein?

De bedrijven die zich gedurende de jaren gaan vestigen op het nieuwe bedrijventerrein zijn een afspiegeling van de huidige Winterswijkse bedrijven. Vergelijkbaar met de bedrijven zoals deze nu bijvoorbeeld op Vèèneslat of in de kern van Winterswijk zitten.

Kan de gemeente bedrijven uitsluiten?

Door middel van uitgiftecriteria en milieucategorie kunnen we als gemeente sturen op welke bedrijven wenselijk zijn op het nieuwe bedrijventerrein. Uitgiftecriteria worden tijdens de gebiedsvisie bepaald.

Wat is de toegestane milieucategorie voor een bedrijf op het nieuwe bedrijventerrein?

We leggen de focus als eerste op het bedienen van de (maak)industrie en als tweede op ‘klassiek-gemengd’. Onze bestaande bedrijventerreinen bedienen bedrijven in een milieucategorie, variërend tussen de 2 en 5.1. Ter indicatie: Opslag (groothandel) valt binnen categorie 2. Meubelfabrieken, metaalbewerkende industrie en kleinere weverijen vallen in categorie 3.2. Zwaardere metaalbewerking, tapijt en steenfabrieken vallen binnen categorie 4.2. Puinbrekers, Metaal- en autoschredders vallen in categorie 5.1. Welk type bedrijven zich kunnen vestigen op het nieuwe bedrijventerrein, hangt af van de inrichting en de uitgiftecriteria. Deze worden op een later moment, tijdens het maken van de gebiedsvisie, bepaald.

Inventariseert de gemeente bij lokale bedrijven welk terrein hun voorkeur heeft?

Nee.

Zorgt het nieuwe bedrijventerrein niet voor leegloop van Vèèneslat?

Het verhuizen van een bedrijf is erg kostbaar. Alleen bedrijven die moeten/willen groeien maken deze afweging. Het nieuwe bedrijventerrein is nodig voor uitbreidingsvraag. Dat betekent dat vrijkomende ruimte op bestaand bedrijventerrein benut zal worden door andere bedrijven en niet zal leiden tot structurele leegstand. Het is niet de verwachting dat het nieuwe bedrijventerrein zorgt voor leegloop van Vèèneslat.

Wat is de stand van zaken van de revitalisering van Vèèneslat?

We werken samen met industriekring OWIN en de provincie aan het programma toekomstbestendige bedrijventerreinen. Dit bestaat uit 3 onderdelen:

Een haalbaarheidsstudie naar parkmanagement op bedrijventerreinen. Dit richt zich op betere samenwerking en organisatiegraad;
Het opzetten van een programma met fysieke maatregelen op bedrijventerreinen. Dit richt zich o.a. op maatregelen in duurzaamheid, klimaatadaptatie, beeldkwaliteit en veiligheid.

Een haalbaarheidsstudie voor een Smart Energy Hub op de bedrijventerreinen. Dit richt zich op optimalisatie van de lokale energie-opwekcapaciteit en -verbruik op het bedrijventerrein.

Dit programma draagt bij aan de kwaliteit van bedrijventerreinen, maar creëert geen nieuwe hectares voor de uitbreidingvraag.

Overig

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie is een globaal kader voor de ontwikkeling van een gebied of zone. In de gebiedsvisie voor het toekomstige bedrijventerrein omschrijven wij de uitgangspunten voor het toekomstige bedrijventerrein. Onderwerpen die bijvoorbeeld worden omschreven in de gebiedsvisie zijn: welke klimaatdoelen hebben we voor dit gebied, hoe richt je het bedrijventerrein in of welke type bedrijven wil je vestigen op het nieuwe bedrijventerrein.

Wanneer neemt de gemeente een besluit?

Het streven is om rond de zomer van 2024 de definitieve locatiekeuze te maken.