Gemeentenieuws 2 juli 2024

Inhoud van het gemeentenieuws

Kansen voor Vitaal Platteland Winterswijk
Voorkom reisstress
Wet Basisregistratie Personen
Agenda
Werk aan de weg
Officiële bekendmakingen
Besluiten van het college van B en W
Terugblik op de raadsvergadering

Kansen voor Vitaal Platteland Winterswijk

Hoe kijken belangenvertegenwoordigers, direct belanghebbenden en de overheden aan tegen de toekomst van het Winterswijkse buitengebied op de lange termijn? Dat was de vraag in een aantal werksessies die we de afgelopen maanden organiseerden in het kader van de gebiedsaanpak Vitaal Platteland Winterswijk. Het doel van de werksessies is om per thema toekomstbeelden en kansrijke ideeën op te halen.

Werksessies

Zo is er bijvoorbeeld een drietal werksessies geweest met een groep agrariërs om na te denken over kansrijke concepten voor de landbouw. Ook voor de thema’s natuur en energietransitie vonden werksessies plaats met belanghebbenden. Tenslotte voerde een aantal studenten van de Saxion Hogeschool de afgelopen periode een opdracht uit om een kansenkaart voor jongeren te maken. Dit deden zij samen met Jong WCL.

Hoe verder?

De komende maanden werken we verder aan kansenkaarten en kansrijke ideeën voor Vitaal Platteland Winterswijk. Zo organiseren we bijvoorbeeld nog werksessies voor het thema bodem en water. We streven ernaar om de resultaten uit alle werksessies dit najaar in beeld te hebben. Vervolgens werken we dit uit in een gebiedsvisie.

Tegelijkertijd zetten we ook alvast stappen in de uitvoering. Dit doen we door op korte termijn aan de slag te gaan met concrete projecten in het buitengebied.

Website

Kijk op onze website voor meer informatie en beeldmateriaal. Via de website kunt u zich ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.

De Gebiedsaanpak Vitaal Platteland Winterswijk is een gebiedsgerichte aanpak waarin de stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL), provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Winterswijk samenwerken met belanghebbenden in het buitengebied van Winterswijk.

bijeenkomst werksessies Vitaal Platteland

Voorkom reisstress

De zomervakantie komt eraan! Gaat u op vakantie? Wees goed voorbereid en regel op tijd uw reisdocument. Om de wachttijd te verkorten tijdens de drukke vakantieperiode zijn wij op maandagavond open met een extra balie. Maak snel online een afspraak of bel 0543 543 543. Wij helpen u graag!

balie gemeentehuis

Wet Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer 0543 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaamGeboortedatumVerzenddatum voornemen
T.H. Polman08-01-194621-6-2024
C. Thomas12-05-199726-6-2024
E. Kingsley12-05-201926-6-2024
D.G.F. Amuso12-04-198519-6-2024
A. Csögér26-12-198726-6-2024

Agenda

Datum              Omschrijving
3 juliInformatieavond in de Immanuëlkerk voor wijkbewoners en wijkpartners in Winterswijk-Oost.  Meer info leest u in het gemeentenieuws van 25 juni 2024.
4 juliInformatieavond ‘Erfgoed als inspiratie bij het aanpassen van uw woning of erf’.  Meer info leest u in het gemeentenieuws van 25 juni 2024.

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele verkeersmaatregelen

Waliënseweg

In verband met het volksfeest van Huppel, Henxel en omstreken wordt de Waliënseweg afgesloten tussen de Huppelseweg en de Schaapsweg op 5 en 6 juli 2024. Ter plaatse wordt een omleiding aangegeven.

N319

In verband met werkzaamheden geldt er tot 12 juli 2024 een halve rijbaanafsluiting op de N319 tussen de Ambachtsstraat en Wooldseweg.

Lopende verkeersmaatregelen

Wooldstraat, Weurden, Willinkstraat en Stationstraat

In verband met een proef vanwege de nieuwe inrichting is het fietsen tijdens winkel- en terrastijden tot en met zaterdag 31 augustus 2024 niet toegestaan op de Wooldstraat, Weurden (tussen Wooldstraat en Dingstraat), Willinkstraat en Stationsstraat (tussen De kloksteeg en Wooldstraat).

Meer info leest u op de pagina Werk aan de weg

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 20 juni 2024.

D66 (Loes ten Dolle)

De startnotitie op de nieuwe visie sociaal domein lag voor in de raad. D66 is stevig geweest naar het college over het eerdere inkoopproces, maar nu er een nieuwe visie tot stand moet komen, willen wij weer vooruitkijken. Als het aan D66 ligt, werken we in de toekomst vanuit de basis van vertrouwen. Wij willen dan ook echt werken vanuit dat basisprincipe, dat we de zorgprofessional en de inwoner vertrouwen. Daarbij komen de basisprincipes: (1) inwoner centraal, (2) een gezin, één regisseur, één plan, (3) vertrouwen en (4) overzichtelijk. Diegenen die hulp nodig hebben van de overheid, hebben te vaak klem gezeten. Vaak doordat de politiek denkt efficiënter en financieel beheersbaardere aanpakken te moeten uitrollen. Om meer vertrouwen en overzicht te creëren, heeft D66 het als basisprincipes voor de nieuwe visie opgenomen in een amendement, die met meerderheid van stemmen is aangenomen. 
Over het bestemmingsplan Goossensweg 7 was D66 kritisch, maar stemde uiteindelijk wel in met het plan. De inwoner heeft 3,5 jaar lang gewerkt aan het uitwerken van het plan met de nodige kosten van dien. Dit is niet nieuw en daarom diende D66 een motie in over het vroeger behandelen van bijzondere plannen in het buitengebied. Deze motie werd aangenomen.

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Morgen (Joyce Leeftink)

De afgelopen raadsvergadering stonden er verschillende onderwerpen op de agenda die inwoners en Nationaal Landschap Winterswijk raken; onderwerpen waar Morgen zich vanaf het begin duidelijk over uitspreekt. Hoewel we helaas zelden een meerderheid behalen, zien we toch een omslag bij andere partijen. Zo stelde Voor Winterswijk voor om te wachten met de uitgifte van kavels in de Spoorzone, een idee dat Morgen al in januari 2023 had geopperd.
Project Goossensweg hebben we afgewezen, omdat nieuwbouw in het buitengebied wat ons betreft ongewenst is. Wij steunen (her)bouw van bestaande erven, maar zijn tegen het creëren van nieuwe erven, omdat dit één op één ten koste gaat van het Nationaal Landschap Winterswijk. Ondanks dat meerdere partijen het hiermee eens waren, stemden ze toch vóór de bestemmingsplanwijziging, om een 'betrouwbare overheid' te zijn voor de initiatiefnemer. Morgen stelt echter de vraag of het belang van één initiatiefnemer zwaarder weegt dan het algemeen belang van Winterswijk.
Wij blijven ons daarom inzetten voor een integrale aanpak in Winterswijk. Of het nu gaat om nieuw bedrijventerrein, een mobiliteitsplan, of het sociaal domein. Het is essentieel om te beginnen met een duidelijke visie, zodat we ons kunnen richten op wat echt belangrijk is.

Joyce Leeftink, raadslid Morgen

PvdA (Max van Eck)

We moeten niet als boekhouder kijken naar onze (kwetsbare) inwoners die zorg nodig hebben. De kostenstijging in het sociaal domein is zorgwekkend; toch ligt de oorzaak hiervan ligt nauwelijks in het niet-functioneren van onze sociale voorzieningen. Immers, cliënten beoordeelden de Winterswijkse zorg vorig jaar nog met een afgeronde 8! Het zijn vooral de grote maatschappelijke trends die zich voorvertalen in de hoge kosten waar ook Winterswijk mee te dealen heeft. Denk aan de enorme toestroom in de jeugdzorg, de verontrustende mentale gezondheid onder jongeren en de steeds groeiende eenzaamheid. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de omkering van deze trends maar ten dele bij de gemeente ligt. Ook de landelijke overheid zal hier structurele aandacht voor moeten hebben. 
Waar wij in ieder geval zeker aan kunnen bijdragen is bestaanszekerheid. Al langere tijd is bekend dat een stevige sociale basis -geborgd door ook de (gemeentelijke) overheid- preventief werkt bij sociale problematiek. Kunnen meedoen in de samenleving, geen constante financiële stress en laagdrempelige voorzieningen, houden mensen overduidelijk uit de problemen. Met volle overtuiging stemden we dan ook tegen de VVD motie, die vooral opriep tot het neoliberale ‘red u zelven’; een achterhaald principe. Wij zullen blijven staan voor een visie gebouwd rond bestaanszekerheid, wordt vervolgd! 

Max van Eck, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

VVD (Richard Garvelink)

De vergadering kende inmiddels een kortere agenda, omdat veel van de onderwerpen inmiddels als akkoordstuk behandeld konden worden. De agendapunten die bleven staan kregen wel de nodige aandacht. Zo waren de meningen nogal verdeeld omtrent bestemmingsplan Goossensweg 7, en waren er een aantal opmerkingen over de verkeerssituatie aangaande de bouwplannen van de Rikker. De laatste fase van de Rikker geeft uitbreiding op de toch veel te krappe woningmarkt in Winterswijk. Zeker als het gaat om betaalbare woningen - die een belangrijke rol spelen in dit plan - kan wat ons betreft vandaag de eerste schop al de grond in. We hadden vragen gesteld over de stukken en begroting van het ODA (Omgevingsdienst Achterhoek). Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente inzet op besparingen. Als een van de laatste agendapunten werd de Quickscan evaluatie en startnotitie Visietraject sociaal domein behandeld. Middels een amendement hebben we getracht hier sturing aan te geven, met name daar waar het gaat om de kosten van het sociaal domein. Daarvoor moeten we maatregelen nemen. Het amendement werd uiteindelijk niet door alle fracties gesteund, waardoor het werd verworpen. Tot slot was er een motie van VW met als titel ‘Windmolens Duitsland’, die met algehele stemmen werd aangenomen.

Richard Garvelink, fractievoorzitter VVD Winterswijk

Voor Winterswijk (Tom van Beek)

Een belangrijk onderwerp op de agenda van deze raadsvergadering was het vaststellen van het bestemmingsplan De Rikker. Een mooi bouwplan - waar meerdere colleges de schouders onder gezet hebben - kan eindelijk van start gaan. Er zal een mooie groene, gevarieerde woonwijk ontstaan, waardoor er weer wat langverwachte ruimte op de Winterswijkse woningmarkt zal ontstaan.
Winst voor “Voor Winterswijk”, want tijdens deze raadsvergadering werd Bert Nijman beëdigd als commissielid namens ‘Voor Winterswijk”.  Wij heten Bert van harte welkom bij onze club. Fractiegenoot Chiel Stemerdink werd gekozen als Winterswijkse afgevaardigde voor de EUREGIO-raad. Zo ziet u maar dat “Voor Winterswijk” ook over de landsgrenzen heen durft te kijken, want goede samenwerking houdt niet op bij de grens. Grensoverschrijdende samenwerking die op veel fronten prima loopt, maar waar op enkele punten nog wel iets te verbeteren valt.
Daarom diende Chiel Stemerdink namens “Voor Winterswijk” een motie in, waarin hij het college verzocht te onderzoeken welke (Europese) rechtsmiddelen de gemeente Winterswijk heeft om tegen de Duitse bouwplannen van grote windmolens langs de grens in te zetten. Ook het zoeken van samenwerking met andere grensgemeenten in Nederland was onderdeel van de motie. De volledige raad stemde voor de motie. 

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Winterswijks Belang (Tim Jonker)

Beste inwoners van het mooie Winterswijk. Het eerste onderwerp was een bestemmingsplan in het buitengebied. Na vier jaar kreeg de raad het voor het eerst te zien; dat was spijtig. Er wordt wat WB betreft echt een nieuw erf toegevoegd. Nieuwe stenen. Dat is niet zoals wij het bedoeld hebben in de omgevingsvisie buitengebied. Wat ons betreft is hier aanscherping voor nodig. We hebben uiteindelijk wel voor dit bestemmingsplan gestemd, omdat we na vier jaar van groen licht en kosten voor de initiatiefnemer een betrouwbare gemeente dienen te zijn. 
Toen de visie op het sociaal domein. Voor ons nog steeds onduidelijk waar het college naar toe wil. Deze visie maakt het niet beter. Ook bij de wethouder zagen we wederom geen enkele urgentie om het te hebben over de als maar oplopende financiële gevolgen van het huidige beleid. Zorg dat je de wettelijke taken op orde hebt. En kijk daarbij naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. Als we als gemeente extra zaken voor onze inwoners willen doen, maak daar een optielijst van met de sociale opbrengsten en de kosten. Er worden helaas wederom geen echte keuzes gemaakt, met als gevolg dat het onbetaalbaar wordt en onze andere voorzieningen hier onder (gaan) lijden.

Tim Jonker, raadslid Winterswijks Belang (WB)

CDA (Sandra Prinsen)

De raad heeft het bestemmingsplan voor de laatste fase van de Rikker goedgekeurd. Dit betekent 200 nieuwe woningen erbij! Vanuit het CDA vroegen wij naar de impact op het verkeer. De wethouder zegde toe dit te monitoren en actie te ondernemen indien dat toch nodig is. Het CDA is blij met de nieuwe woningen. Wij kijken wel uit naar de nieuwe huisvestingsverordening, om woningen ook eerst aan Winterswijkers aan te bieden. Dan weten we zeker dat het gaat zorgen voor doorstroming vanuit bestaande woningen. 
Voor het sociaal domein is een startnotitie vastgesteld om een nieuwe visie te maken. Dit is het gedeelte van de zorg dat de gemeente moet regelen. Het CDA wil goede zorg in de nabijheid voor inwoners die dat nodig hebben, maar het ook betaalbaar houden voor de gemeente. Het wordt een opgave, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit samen lukt!
Het moratorium uit 2017, het verbod om windturbines te plaatsen in Winterswijk, wordt in 2025 geëvalueerd. Daarvoor stelden we het plan van aanpak vast. Voor de Duitse windmolens heeft de raad een motie aangenomen, om te onderzoeken wat de gemeente kan doen om te voorkomen dat er geen rekening wordt gehouden met ons Nationaal Landschap en natuurgebieden.

Sandra Prinsen, fractievoorzitter CDA Winterswijk