Gemeentenieuws 9 juli 2024

Inhoud van het gemeentenieuws

Burgemeester Bengevoord reikt Hazewindspel uit aan Johan Wilterdink
Welke duurzame stappen heeft u gezet in huis? Vertel erover!
Voorgenomen ruiling en vestigen recht van opstal 
Geen gemeentenieuws
Wet Basisregistratie Personen
Werk aan de weg
Officiële bekendmakingen
Besluiten van het college van B en W
Terugblik op de raadsvergadering

Burgemeester Bengevoord reikt Hazewindspel uit aan Johan Wilterdink

Op vrijdag 28 juni reikte burgemeester Bengevoord de Hazewindspeld uit aan Johan Wilterdink vanwege zijn jarenlange inzet en passie voor het Winterswijkse onderwijs. Deze speld staat symbool voor buitengewone inzet voor Winterswijk.

De heer Wilterdink, momenteel nog directeur van de openbare basisscholen Kotten en Woold, neemt na ruim 44 jaar afscheid van het Winterswijkse onderwijs.

Hij is begonnen op de kleuterschool en basisschool in Kotten en heeft vanaf daar 44 jaar lang met hart en ziel in het onderwijs gewerkt. Als leerkracht en als directeur werkte hij op zes verschillende scholen, waar hij ook twee belangrijke fusies heeft begeleid. Met de Werkgroep Behoud Buurtschap Onderwijs (WBB) heeft de heer Wilterdink zich ingezet om het onderwijs in de buurtschappen te behouden en iedereen daarbij te betrekken. 

Welke duurzame stappen heeft u gezet in huis? Vertel erover!

Heeft u de vloer laten isoleren, HR++ glas aangeschaft of andere duurzame maatregelen genomen in huis? Dan zijn we op zoek naar uw ervaringen! Van ledlampen tot een warmtepomp, alle verhalen zijn waardevol. Via het landelijke platform van de Nationale Duurzame Huizen Route kunt u anderen helpen door te vertellen over de verduurzaming van uw huis. Deel welke keuzes u heeft gemaakt, beantwoord vragen of geef bezoekers een kijkje in de meterkast.

Aanmelden van uw woning

Wilt u uw woning aanmelden? Dit kan makkelijk via www.duurzamehuizenroute.nl. Huiseigenaren die hun woning aanmelden, krijgen een eigen woningprofiel op de website waarop ze hun verhaal en ervaringen kunnen delen. Inwoners die ook aan de slag willen, kunnen deze woningprofielen bekijken, ervaringsverhalen lezen en online vragen stellen aan huiseigenaren over verschillende duurzame maatregelen.

Het huis openstellen voor bezoek

Als u hiervoor openstaat, kunnen geïnteresseerden uw woning ook op afspraak bezoeken. Op zaterdag 2 en 9 november zijn de landelijke open dagen, waarbij zo’n 500 huiseigenaren hun huis openstellen om uitleg te geven over de genomen maatregelen. Dit hoeft niet, u kunt ook alleen online informatie geven.  

De Nationale Duurzame Huizen Route

De Nationale Duurzame Huizen Route is een platform voor iedereen die interesse heeft in duurzaam wonen. De Duurzame Huizen Route wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en zo’n 130 gemeenten (waaronder de gemeente Winterswijk).

Centrum Duurzaam Winterswijk

Inwoners van Winterswijk die naar aanleiding van de duurzame ervaringsverhalen aan de slag willen gaan met het verbeteren van hun eigen woning kunnen terecht bij Centrum Duurzaam Winterswijk. Hier kunt u informatie krijgen over verduurzamen en hulp bij het aanvragen van subsidies en leningen. Kijk voor meer informatie op www.duurzaamwinterswijk.nl.

Voorgenomen ruiling en vestigen recht van opstal

Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk maakt hierbij bekend dat het voornemens is een ruilovereenkomst aan te gaan met een Ontwikkelaar inzake een perceel gelegen aan de Dingstraat 25 (kadastraal bekend gemeente Winterswijk sectie L nummers 5598, 3483 (beide geheel), 5597 (gedeeltelijk)). En een recht van opstal laat vestigen ten behoeve van een Stichting voor het exploiteren van een gemeenschapsvoorziening met speelgelegenheid nabij Kreilstraat 31 (kadastrale perceel Gemeente Winterswijk sectie H nummer 12151 (gedeeltelijk).

Na 05-08-2024 (28 kalenderdagen na deze publicatie) wordt overgegaan tot contractvorming, tenzij uiterlijk 05-08-2024 bezwaar wordt aangetekend op deze voorgenomen ruiling en vestiging recht van opstal.

Geen gemeentenieuws

Op dinsdag 16 juli verschijnt er geen gemeentenieuws. De eerstvolgende uitgave van het gemeentenieuws is op dinsdag 23 juli. Actuele berichten leest u op deze website en op onze sociale media kanalen.

Wet Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer 0543 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaamGeboortedatumVerzenddatum voornemen
T.W.J. van Hout30-10-19732-7-2024

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele verkeersmaatregelen

Europark

In verband met werkzaamheden geldt er van maandag 8 juli tot en met vrijdag 23 augustus een maximale snelheid van 30 km/h op het Europark. Fietsers worden over de rijbaan geleid.

Europalaan

In verband met werkzaamheden geldt er van maandag 8 juli tot en met vrijdag 23 augustus een maximale snelheid van 30 km/h op de Europalaan. Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde N318 en rotonde Misterweg. Fietsers gaan op de rijbaan tussen Europark en Tuunterstraat.

Lopende verkeersmaatregelen

  • N319
  • Wooldstraat, Weurden, Willinkstraat en Stationstraat

Meer info leest u op de pagina Werk aan de weg

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Op www.officielebekendmakingen.nl leest u alle bekendmakingen en kennisgevingen. Bent u 25 jaar of ouder en heeft u een e-mailadres opgegeven in MijnOverheid? Dan ontvangt u automatisch maximaal 1 keer per week een e-mail van overheid.nl met 'Berichten over uw Buurt rondom uw woonadres'. Ook kunt u zich aanmelden voor 'Berichten over uw Buurt rondom een zelfgekozen adres'. Aanmelden kan via  www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt/

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 27 juni 2024.

Voor Winterswijk (Tom van Beek)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 juni stond de 1e Bestuursrapportage en Financiële prognose centraal. Ook werd de Kaderbrief besproken, wat de opmaat vormt voor de jaarlijkse gemeentebegroting. In tegenstelling tot de sombere vooruitzichten van vorig jaar, was de financiële prognose nu iets positiever. Dankzij de proactieve maatregelen van het college, dat vorig jaar ingreep, is de financiële situatie van Winterswijk iets verbeterd, terwijl veel andere gemeenten het nog moeilijk hebben.

De verschillende partijen konden hun wensen kenbaar maken voor de nieuwe begroting. Voor Winterswijk diende vier moties in waaronder de motie “Robuust onderhoud” samen met het CDA en de PvdA. Deze motie roept het college op om een stevige financiële reserve te reserveren voor het onderhoud van instellingen en scholen. Aangezien grote nieuwbouwplannen nu financieel niet haalbaar zijn is goed onderhoud noodzakelijk. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

Daarnaast diende Voor Winterswijk samen met D66 de motie “Gezonde wijkaanpak” in. Deze motie verzocht het college een plan te maken om de integrale wijkaanpak na 2025 voort te zetten en budget te vinden voor de wijkregisseur. Voor Winterswijk benadrukt het belang van leefbaarheid in de wijken en niet alleen in het centrum. Ook deze motie werd ruim ondersteund en aangenomen.

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Morgen (André van Nijkerken)

Wie dacht dat kaderstelling voor de begroting over hoofdlijnen ging, kwam bedrogen uit. De grootste partij kwam niet veel verder dan brandnetels maaien. Net als de BBB niet verder komt dan boeren die moeten kunnen boeren. Ondertussen gaat de zoektocht naar het verder asfalteren van ons Nationaal Landschap gewoon door, ondanks flink protest en al 1.400 handtekeningen tegen. Geen windmolens langs de grens vanwege ons unieke landschap, maar wel 16 hectare extra bedrijventerreinen op Winterswijks grondgebied. Terwijl op De Laarberg en elders ruimte is, de economie al een tijdje krimpt, de natuur doodziek is, het energienet vol zit, om over de waterhuishouding, stikstof et cetera maar te zwijgen. Wat is de logica van dit alles? Waar zijn die partijen gebleven die vóór de verkiezingen met borden in weilanden stonden om tegen bedrijventerreinen te protesteren? Waarom na de verkiezingen 180 graden gedraaid? Vergeet niet: 16 hectare extra bedrijventerrein kost minstens 21 miljoen euro, waardoor allerlei andere dingen niet kunnen en wegbezuinigd moeten worden. Steeds vaker vragen Winterswijkse ondernemers wie eigenlijk die ondernemers zijn die 16 hectare extra nodig hebben. Waar zij dan de werknemers vandaan halen? Waarom ze die grond niet zelf aanschaffen? U mag het zeggen, ik heb geen idee.

André van Nijkerken, fractievoorzitter Morgen

D66 (Loes ten Dolle)

De kaderbrief is een belangrijk document. Hiermee geeft het college van B&W de kaders mee voor de begroting 2025-2028. Vorig jaar werd duidelijk dat er bezuinigd moet worden. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. In de kaderbrief werd voor D66 duidelijk dat het college de keuze van vooruitschuiven heeft gemaakt. Zo wordt de discussie over de ‘grote knikkers’ maar niet gevoerd en blijven we pleisters plakken, tot er misschien wel wat van omvallen. Met die ‘grote knikkers’ bedoelen wij: het integraal huisvestingsplan onderwijs, project WoooW, Boogie Woogie, Zwembad Jaspers en De Storm. D66 is van mening dat het college de mogelijkheden op tafel moet leggen, om zo met elkaar keuzes te kunnen maken.

D66 vindt het ook belangrijk te blijven investeren om armoede in Winterswijk uit te bannen, helaas werd onze motie weggestemd. Ook vinden wij het belangrijk te blijven inzetten op de taal- en leesvaardigheid van onze kinderen. Vandaar onze motie, om de inwonerbijdrage voor de bibliotheek veilig te stellen; deze werd aangenomen. En dan nog, wat D66 betreft, het fundament van Winterswijk: verenigingen en de culturele sector. Dat zij prioriteit blijven is voor D66 essentieel. Samen met het CDA dienden wij een motie in; deze werd aangenomen.

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

CDA (Sandra Prinsen)

Het grootste deel van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces ging over de doorkijk naar de begroting voor 2025. Het positieve nieuws is dat er voor 2025 eigenlijk niet bezuinigd hoeft te worden. Voor daarna ligt dat anders.

Het CDA staat voor De Post en goede toegang tot zorg en het behoud van onze verenigingen en voorzieningen. Bijvoorbeeld Zwembad Jaspers, Boogie Woogie, De Storm en de bibliotheek. We zullen zoveel mogelijk ons steentje moeten bijdragen aan het draagkrachtig maken van de verenigingen en voorzieningen in Winterswijk.

De uitkomsten van de verenigingsenquête die we eerder dit jaar hielden, hebben we uitgewerkt in een rapportage en aangeboden aan burgemeester Bengevoord. De uitkomsten vindt u op onze website. Bij het maken van de begroting is het van belang om rekening te houden met de opmerkingen, die door de verenigingen zijn gemaakt en met de zorgen die zij hebben.

Het CDA diende samen met anderen twee moties in. Eén om voor de komende jaren verenigingen en voorzieningen te ontzien. De andere motie om een fonds te maken, met voldoende geld om de komende jaren onderhoud voor bijvoorbeeld het zwembad slim en efficiënt uit te voeren. Beide moties zijn aangenomen! Het CDA wenst u een fijne zomer!

Sandra Prinsen, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Winterswijks Belang (Tim Jonker)

In de raad is de Kaderbrief van het college besproken. Deze brief moet de basis vormen voor de begroting van onze gemeente. Kort maar krachtig: WB ziet hier niets van terug…Wat we wel zien, is dat we mee dobberen op de golven. Deze coalitie probeert bijna plichtmatig onze situatie stabiel te houden, waardoor we stilvallen. Beter is om te anticiperen op dat wat komen gaat, dus keuzes maken en vaart houden.

Al onze ambities zijn on-hold gezet: de bouw van onze scholen, WoooW, De Storm, het centrum. WB verwacht meer: integraal kijken, niet alleen maar on-hold zetten. WB verwacht keuzes en meer inhoud. Nu zijn er 11 moties geweest; de meeste opgesteld met stoom en kokend water, sommige sympathiek, maar zeker niet compleet. WB wil dat dit anders gaat.

Het college kondigt een proces van brede heroverweging aan, dat gaat starten in oktober 2024. Jammer, de begroting is dan bijna vastgesteld. Wij zien een trend: ook in het sociaal domein gaan we namelijk éérst inkopen en dan onze visie vastleggen. Onbegrijpelijk! Nu gaan we eerst begroten en dan nadenken..

Voor nu wenst het bestuur en de fractie van Winterswijks Belang iedereen in Winterswijk een prachtige zomervakantie toe. Tot in september! 

Tim Jonker, fractievoorzitter Winterswijks Belang (WB)

PvdA (Max van Eck)

Afgelopen raadsvergadering bespraken we de kaderbrief voor 2025, het jaarlijkse document waarin het college de grote lijnen aangeeft voor de aankomende jaren.

U heeft het in deze Terugblik al verscheidende keren zien staan en aan de situatie is weinig veranderd: de aankomende jaren worden financieel zwaar. De landelijke coalitiepartijen, die beloofden op te komen voor de regio, laten het afweten. Geld om voorzieningen in de regio te behouden (een theater, bibliotheek, muziekschool of zwembad) komt er niet.

Winterswijk blijft desondanks staan voor haar leefbaarheid. We gaan niet ons zwembad sluiten omwille van nieuwbouwplannen op een ander vlak. Nee, we borgen álle voorzieningen die onze Winterswijkse leefbaarheid zo groot maakt. Een duidelijke keuze wat de PvdA betreft.

Helaas, komen we niet om bezuinigingen heen. We zien nog te vaak dat deze onevenredig negatieve gevolgen hebben voor mensen met een smalle beurs. Deze Winterswijkers kunnen immers moeilijker zelf financiële tegenslagen opvangen. Wij vroegen hier middels een motie aandacht voor: zie af van bezuinigen die de meest kwetsbaren onder ons raken. In onze ogen niet heel schokkend, toch haalde deze motie het niet. Bij de begroting zullen we opnieuw oog hebben voor onze kwetsbaren. Wij laten de lasten niet op de minst sterke schouders vallen!

Max van Eck, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

VVD (Richard Garvelink)

De jaarrekening 2023 en de bestuursrapportage 2024 inclusief kaderbrief stonden centraal tijdens deze laatste raadsvergadering voor het reces. Maar liefst 11 moties waren ingediend die betrekking hadden op de kaderbrief. Deze informeert de raad over het verloop van de begroting 2023 en financiële prognose voor 2024. Ondanks de vele moties kunnen we stellen dat de prognose er gunstig uit ziet, maar ook dat we waakzaam moeten blijven, want donkere wolken zijn er nog steeds. Dit hebben we ook vertaald naar onze algemene beschouwing. Hierin hebben we gevraagd of er op korte termijn duidelijkheid komt over ons nieuwe bedrijventerrein om zo een einde te maken aan de onzekerheid die er nu heerst. Ook hebben we ingezet op financiële zekerheid voor onze organisaties en verenigingen, zodat deze niet de dupe worden van de aangekondigde bezuinigingen. Tot slot wilden we duidelijkheid over de ambities die Winterswijk heeft met een aantal projecten. Het is voor ons belangrijk om te weten waar de nadruk op wordt gelegd zodra er weer meer financiële ruimte is. Namens de fractie van de VVD wens ik u een mooie zomer toe. 

Richard Garvelink, fractievoorzitter VVD Winterswijk