1.Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 12 september 2023, nr. 32

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Regioarrangement Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

 1. kennis te nemen van het Regioarrangement Achterhoek;
 2. in te stemmen met de opgaven van de Achterhoek zoals opgenomen in het agenderende hoofdstuk 5;
 3. de intentie uit te spreken tot langjarige samenwerking in het kader van het regioarrangement;
 4. Gedeputeerde Staten van Gelderland te verzoeken in het gesprek met het Rijk over ambities de noodzaak van voldoende financiële middelen aan de orde te stellen.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: J. Westerdiep

3. Bestuursagenda GGD Noord en Oost Gelderland 2023-2027

Besluit:

 1. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de concept-Bestuursagenda 2023-2027 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.
 2. De gemeenteraad voorstellen een zienswijze in te dienen:
  1. de GGD te verzoeken de verdere uitwerking van de Bestuursagenda 2023-2027 van heldere kaders te voorzien;
  2. het verzoek in te dienen voor een (proces)evaluatie over het opstellen van deze Bestuursagenda.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: R. Lankveld

4. Intentieverklaringen Achterhoekse samenwerking op sport

Besluit:

 1. De Intentieverklaring Coördinatiepunt Clubondersteuning Achterhoek en de Intentieverklaring gezamenlijke aanpak ‘Achterhoekse topsport inspireert breedtesport’ aangaan.
 2. De wethouder Sport te gemandateerd voorgenoemde intentieverklaringen namens het college te ondertekenen.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: S. de Jong


Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek