1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 20 juni 2023, nr. 24

Besluit:

Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Algemeen Bestuur Fijnder dd. 29 juni 2023

Besluit:

Kennisgenomen van de vergaderstukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Fijnder op 29 juni 2023 en ingestemd met de voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

3. Mandatering gemeente Doetinchem voor aanvraag en beheer middelen Integraal Zorg Akkoord

Besluit:

 1. De gemeente Doetinchem aangewezen als gemandateerde gemeente namens de Achterhoekse
  gemeenten voor het aanvragen en beheren van de middelen in het kader van het Integraal
  Zorgakkoord (IZA).
 2. De regionale mandaatstructuur verder uitwerken overeenkomstig het VNG-model als onderdeel van de regio-governance na definitieve publicatie van de Specifieke Uitkering (SPUK) IZA.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

4. Toetredingsdocument en mandaatbesluit verwerving essentiële jeugdfuncties

Besluit:

 1. Het toetredingsdocument Essentiele Functies jeugdhulp vastgesteld.
 2. Het wervingsproces verruimd tot minstens 1 juli 2024.
 3. 1 verwervingsproces voor de G7 vormgeven, waarbij de Regio Rivierenland als penvoerder optreedt.
 4. Het mandaat en volmacht verleend en het volmachtigingsbesluit genomen voor penvoerderschap voor de Regio Rivierenland en het mandaat en machtiging voor het bovenregionale verwervingsteam voor het uitvoeren van de verwervingsprocedure essentiële functies.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

5. Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Stichting Bibliotheek Oost Achterhoek

Besluit:

 1. Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2022 van Bibliotheek Oost Achterhoek.
 2. De subsidie 2022 t.b.v. Bibliotheek Oost Achterhoek vastgesteld op € 419.770.
 3. Kennisgenomen van de begroting 2024 van Bibliotheek Oost Achterhoek.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

6. Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Villa Mondriaan

Besluit:

 1. Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2022 van Villa Mondriaan.
 2. De subsidie 2022 t.b.v. Villa Mondriaan vastgesteld op € 110.423.
 3. Kennisgenomen van de begroting 2024 van Villa Mondriaan.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

7. Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Boogiewoogie

Besluit:

 1. Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2022 van Boogie Woogie.
 2. De subsidie 2022 t.b.v. Boogie Woogie vastgesteld op € 736.010.
 3. Kennisgenomen van de begroting 2024 van Boogie Woogie.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

8. Achterhoekse aanpak huisvesting vluchtelingen

Besluit:

 1. De Achterhoekse aanpak voor de huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en Oekraïners vastgesteld.
 2. Kennisgenomen van de brieven van de Commissaris van de Koning en Ministerie van Justitie en Veiligheid over de opvang van vluchtelingen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: M. van Mierlo

9. Wijziging beleidsregels maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en leerlingenvervoer 2023 en wijziging besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023

Besluit:

 1. De Gewijzigde Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp en Leerlingenvervoer Winterswijk 2023 vastgesteld.
 2. De Beleidsregels Maatschappelijk ondersteuning, Jeugdhulp en Leerlingenvervoer 2023 ingetrokken.
 3. Het Gewijzigde Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2023 vastgesteld.
 4. Het Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2023 ingetrokken.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink / behandelend ambtenaar: J. Lurvink

10. LEADER Lokale Ontwikkelingsstrategie en cofinanciering

Besluit:

 1. De Lokale Ontwikkelingsstrategie voor LEADER vastgesteld.
 2. De gemeentelijke cofinanciering van € 187.500 (€ 37.500 voor 5 jaar) beschikbaar gesteld.
 3. Geen extra cofinanciering gereserveerd.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink / behandelend ambtenaar A. Schoenmaker

11. Effecten Meicirculaire 2023

Besluit:

 1. Kennisgenomen van de uitkomsten van de meicirculaire 2023
 2. De uitkomsten verwerken in de begroting voor de jaren 2023 tot en met 2027 via de 2e prognose 2023 en de begroting 2024.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle / behandelend ambtenaar: J. ten Pas

12. Energietoeslag 2023

Besluit:

Aan het Dagelijks Bestuur van Fijnder meedelen dat de inkomensgrens voor de Energietoeslag 2023 voor de
inwoners van Winterswijk op 120% van het sociaal minimum gehandhaafd kan blijven.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

13. Woo-verzoek huisvesting cultuurpartners en gebiedsontwikkeling WoooW

Besluit:

Het Woo-verzoek beantwoorden conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle / behandelend ambtenaar: G. Overkamp