1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 27 juni 2023, nr. 24

Besluit:

Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Wijziging beleidsregels meedoen en wijziging mandaatbesluit

Besluit:

 1. De Gewijzigde beleidsregels meedoen gemeente Winterswijk 2023 vastgesteld.
 2. De Gewijzigde beleidsregels meedoen voor volwassenen gemeente Winterswijk  2023 vastgesteld.
 3. Het Mandaatbesluit uitvoering meedoenregelingen gemeente Winterswijk vaststellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

3. Beantwoording vragen fractie WB over Nederlandse les aan Oekraïners

Besluit:

De vragen beantwoorden conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

4. Benoeming leden Commissie Omgevingskwaliteit

Besluit:

 1. De heer N. E. Joosten benoemd als voorzitter van de Commissie Omgevingskwaliteit per 4 juli 2023.
 2. De heer R. J. Oostendorp, de heer E.H. Stolk, mevrouw W. Broer, de heer L. Keunen en de heer S. van der Werf benoemd als vaste leden van de Commissie Omgevingskwaliteit per 4 juli 2023.
 3. De heer R. Kwak, mevrouw M. Huiskamp-Langendijk, mevrouw A. Lugtigheid en de heer D. Kastelein benoemd als flexibele leden van de Commissie Omgevingskwaliteit per 4 juli 2023.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: L. Wielink

5. Quick scan flexwonen arbeidsmigranten Winterswijk

Besluit:

 1. Kennisgenomen van de Rapportage quickscan flexwonen Winterswijk.
 2. De in de rapportage voorgestelde aanpak, beschreven rol en vervolgacties betrekken bij het nieuwe beleidskader voor huisvesting arbeidsmigranten.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: G. Beunk, B. Roeterdink

6. Beheer- en uitvoeringsplan zandwegen Winterswijk

Besluit:

Het Beheer- en uitvoeringsplan zandwegen vastgesteld.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: R. Reijerink

7. Algemeen Bestuur GGD Noord en Oost Gelderland dd. 6 juli 2023

Besluit:

Kennisgenomen van de vergaderstukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD NOG op 6 juli 2023 en ingestemd met de voorstellen.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

8. Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek dd. 5 juli 2023

Besluit:

Met inachtneming van een aantal overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen

9. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek dd. 5 juli 2023

Besluit:

Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. Keur

10. Verkoop woning Leliestraat 9 te Winterswijk

Besluit:

De woning gelegen aan de Leliestraat 9 verkopen onder de voorwaarden zoals omschreven in de nota.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: B.J.W. Bentsink

11. Aanvraag onderwijsvoorziening en SUVISvoorziening van Accentscholengroep

Besluit:

Accentscholengroep een bijdrage verstrekken van in totaal € 352.003 voor de verbouw en het verbeteren van de ventilatie en het binnenklimaat van de Emmaschool te Henxel.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: H.J. Kappert

12. Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland dd. 6 juli 2023

Besluit:

Kennisgenomen van de vergaderstukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Stadsbank Oost Nederland op 6 juli 2023 en ingestemd met de voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

13. Woningbouwprogramma parallelweg-Narcisstraat

Besluit:

De interpretatie en motivering van het voorliggende woningbouwprogramma Parallelweg-Narcisstraat als uitgangspunt voor het woningbouwplan bekrachtigd.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: M. van Mierlo

14. Beleidsregel Materieel controleplan Jeugdwet gemeente Winterswijk 2023

Besluit:

De Beleidsregel Materieel controleplan Jeugdwet gemeente Winterswijk 2023 vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: E.C. Rootveld

15. Benoeming leden Adviesraad sociaal domein Winterswijk    

Besluit:

 1. Mevrouw T. Dekker met terugwerkende kracht per 22 mei 2023 benoemd als lid van de Adviesraad sociaal domein.
 2. Mevrouw C. den Hartog met terugwerkende kracht per 22 mei 2023 benoemd als lid van de Adviesraad sociaal domein.
 3. De heer G. Lammers met terugwerkende kracht per 22 mei 2023 benoemd als lid van de Adviesraad sociaal domein.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: R. Hartman