1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 20 juni 2023, nr. 24

Besluit:

Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Principeverzoek herontwikkeling Groenloseweg 60, locatie Harmonie

Besluit:

Medewerking verleend aan het starten van een procedure om de bestemming van de Groenloseweg 60 (locatie Harmonie) te wijzigen van horeca naar wonen, onder voorwaarde van het ruimtelijk kader zoals vastgelegd in de nota.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: J. Eijpe, D. Kellner

3. Voorgenomen fusie OBS ‘’t Woold en OBS Miste-Corle

Besluit:

  1. Positief geadviseerd aan schoolbestuur SOPOW over de door de SOPOW voorgenomen fusie tussen de openbare basisscholen ‘t Woold en Miste Corle.
  2. De gemeenteraad informeren over dit positieve advies.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: H. Kappert