1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 22 augustus 2023, nr. 28

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Vaststelling bestemmingsplan Haartweg 1

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Haartweg 1' ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: T. Schopman

3. Brief Seniorenraad inzake woningbouwlocaties senioren

Besluit:
Reageren op de brief van de Seniorenraad Winterswijk inzake woningbouwlocaties senioren middels bijgaande brief.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: B. Beunk

4. Voortgangsrapportage 2023 RES Achterhoek

Besluit:
1.     Ingestemd met de Voortgangsrapportage 2023 RES Achterhoek.
2.     Ingestemd met het versturen van de Voortgangsrapportage 2023 RES Achterhoek naar het Nationaal programma RES.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: A. Klein Nibbelink

5. Uitvoering driehoeks-initiatief Dingstraat-Spoorbosje-Busremise

Besluit:

  1. De Raad voorstellen kennis te nemen van het driehoeks-initiatief Spoorbosje-Dingstraat-Busremise.
  2. De Raad voorstellen voor dit initiatief in 2023 een budget van € 685.050 beschikbaar te stellen.
  3. De tripartite overeenkomst aangaan onder voorbehoud van akkoord van de gemeenteraad op het beschikbaar stellen van budget.
  4. Voor uitvoering van het initiatief mandaat verlenen aan de behandeld medewerker van Team Projecten voor:
    1. het aangaan van een ruilovereenkomst gronden Dingstraat- Busremise;
    2. het vestigen van een nieuw opstalrecht voor Stichting ‘t Kreil op het spoorbosje voor de gemeenschapsvoorziening.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: R. Wilschut, V. Jakobs