Politiek forum 21 maart 2019

Op 21 maart is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Tijdens het politiek forum van 21 maart 2019 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wijkaanpak (Informatieve en richtinggevende sessie) 19.30 – 20.30 uur, locatie bedrijfsrestaurant

Medio 2017 heeft de Woonplaats haar plannen ontvouwd voor Winterswijk. Door de Woonplaats zijn buurtprofielen gemaakt waarin de kwaliteit van de woon- en leefomgeving zijn meegenomen. In het algemeen is de kwaliteit hiervan prima, maar er moet ook rekening gehouden worden met de toekomstbestendigheid. De Woonplaats heeft het initiatief genomen om samen met partners en bewoners te kijken naar de toekomst. Door de Woonplaats is aan de gemeente het verzoek gedaan om te participeren in de wijkaanpak.

Tijdens dit politiek forum staat de vraag hoe de raad betrokken wil worden bij de wijkaanpak centraal: Waar wil de raad over gaan en waar mag de buurt over beslissen? Op basis van een aantal dilemma’s wordt de raad gevraagd richtinggevende uitspraken te doen over het proces van wijkaanpak.

  • Onderzoek ‘waar staat Winterswijk’ (Informatieve sessie) 20.45 – 21.30 uur, locatie bedrijfsrestaurant

De gemeente Winterswijk is verantwoordelijk voor veel verschillende taken. Om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties heeft de gemeente in samenwerking met I&O Research in 2018 een Waarstaatjegemeente-onderzoek uitgevoerd. Er zijn 2.700 inwoners per brief uitgenodigd om deel te nemen. In totaal hebben 1.028 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 38 procent. Op deze bijeenkomst behandelen we de belangrijkste en opvallendste uitkomsten. We vergelijken de uitkomsten van Winterswijk waar mogelijk met de landelijke cijfers en de uitkomsten van de gemeente in 2016. Ook worden de belangrijkste resultaten op wijkniveau geschetst.